Šta znači to da je Bog ljubav?


Pitanje: Šta znači to da je Bog ljubav?

Odgovor:
Hajde da pogledamo kako Biblija opisuje ljubav, a onda cemo videti nekoliko načina kako je Bog suština ljubavi. “Ljubav dugo trpi, blagotovrna je, ljubav nezavidi, ljubav se ne gordi, ne nadima se, ne čini ono što je ne pristoji, ne traži svoje, ne razdražuje se, ne misli o zlu, ne raduje se nepravdi, a raduje se istini, sve snosi, sve vjeruje, svemu se nada, sve trpi. Ljubav nikad ne prestaje,” (1.Korinćanima 13:4-8a). Ovo je Božiji opis ljubavi, i zato što je Bog ljubav (1. Jovanova 4:8), On je takav.

Ljubav (Bog) ne nameće se nikom. Oni koji dolaze Njemu čine to kao odgovor na Njegovu ljubav.

Ljubav (Bog) pokazuje svoju dobrotu svima. Ljubav (Isus) je činio dobro svima bez pristrasnosti.

Ljubav (Isus) nije žudio za onim što su drugi imali, živio je ponizan život bez žaljenja. Ljubav (Isus) se nije hvalisao ko je on u tijelu, iako je On mogao nadjačati svakog sa kim je bio u kontaktu. Ljubav (Bog) ne zahteva poslušnost. Bog nije zahtijevao poslušnost od svog sina, nego je nasuprot tome Isus svojevoljno poslušao svog Oca na nebesima. “Nego da zna svijet da ljubim Oca, i kao što mi zapovjedi Otac, onako tvorim.” (Jev. po Jovanu 14:31). Ljubav (Isus) se uvijek zauzima/la za dobrobit drugih.

Najveći izraz Božije ljubavi nam je iskazan u Jevanđelju po Jovanu 3:16: “Jer Bog tako zavolje svijet da je Sina svojega Jedinorodnoga dao , da svaki koji vijeruje u njega ne pogine, nego da ima život viječni. ”

Rimljanima 5:8 objavljuje istu poruku: “Ali Bog pokazuje svoju ljubav prema nama, jer još dok bijasmo grješnici, Hristos umrije za nas.” Iz ovih stihova možemo vidjeti da je Božija najveća želja da budemo sa Njim u Njegovom viječnom domu, nebesima. On je našao način tako što je platio cijenu za naše grijehe. On nas voli zato što je to izabrao u skladu sa Njegovom voljom. Ljubav oprašta. “Ako ispovijedamo grijehe svoje, vjeran je I pravedan da nam oprosti grijehe, i očisti nas od svake nepravde” (1. Jovanova 1:9).

Dakle, šta znači to da je Bog ljubav? Ljubav je atribut Boga. Ljubav je ključni aspekat Božijeg karaktera, Njegove ličnosti. Božija ljubav nije ni u kom smislu u neskladu sa Njegovom svetošću, pravednošću, pravdom ili čak Njegovim gnjevom. Svi Božiji atributi su u savršenoj harmoniji. Sve što Bog radi je u ljubavi, isto kao što je sve pto radi pravedno i ispravno. Bog je savršeni primjer prave ljubavi. Predivno je kako je Bog dao onima koju prihvate Njegovog Sina Isusa kao svog ličnog Spasitelja moć da vole kao što On voli, kroz snagu Svetog Duha (Jovan 1:12; 1. Jovanova 3:1, 23-24).

English
Vratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku
Šta znači to da je Bog ljubav?

Saznajte kako ...

provesti vječnost s Bogomprimiti oprost od Boga