settings icon
share icon
Otázka

Mít věčný život?

Odpověď


Bible nám ukazuje jasnou cestu k věčnému životu. Nejdříve musíme přiznat, že jsme zhřešili proti Bohu: „Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy” (Římanům 3:23). Všichni jsme se dopustili věcí, které zarmucují Pána Boha, což znamená, že si zasloužíme trest. Jelikož všechny naše hříchy jsou v konečném důsledku hříchy proti Bohu, jedině věčný trest je dostatečnou odplatou. „Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.” (Římanům 6:23).

Vždyť Ježíš Kristus, dokonalý (1. Petrova 2:22), věčný Syn Boží se stal člověkem (Jan 1:1,14) a zemřel, aby splatil náš dluh. „Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní” (Římanům 5:8). Ježíš Kristus zemřel na kříži (Jan 19:31-42), a vzal na sebe trest, který jsme si zasloužili my (2. Korintským 5:21). Třetího dne byl vzkříšen (1. Korintským 15:1-4).Zvítězil tak nad hříchem i nad smrtí. „..ze svého velikého milosrdenství dal nám vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději.” (1. Petrova 1:3).

Vírou se musíme odvrátit od hříchu a obrátit se ke Kristu, abychom byli spaseni (Skutky 3:19). Jestliže vložíme naši víru v Něho a uvěříme, že zemřel na kříži, aby zaplatil za naše hříchy, získáme odpuštění a zaslíbení věčného života v nebesích. „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.” (Jan 3:16). „Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.” (Římanům 10:9). Jedině víra v Kristovo dílo dokonané na kříži je skutečnou a jedinou cestou k věčnému životu. „Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar – není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.” (Efezským 2:8-9).

Jestliže chceš přijmout Ježíše Krista za svého Spasitele, je tu modlitba, kterou se můžeš modlit. Pamatuj, že odříkáni této ani jiné modlitby tě nespasí. Jedině víra v Krista Ježíše tě může zachránit od hříchu. Tato modlitba je jednoduchý způsob, jak vyjádřit svou víru v Boha a poděkovat mu za darované odpuštění. „Bože, vím, že jsem zhřešil proti tobě a zasluhuji potrestání. Ale Ježíš Kristus vzal na sebe trest, který jsem si zasloužil já, abych já skrze víru získal odpuštění. Odvracím se od svého hříchu a vkládám svou důvěru v Tebe, že mě spasíš. Děkuji Ti za úžasnou milost a odpuštění. Amen.“

Rozhodli jste se pro Krista po přečtení těchto stránek? Jestliže ano, prosíme, klikněte na tlačítko „Dnes jsem se rozhodl přijmout Ježíše Krista“ dole.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Mít věčný život?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries