settings icon
share icon
Otázka

Jak dosáhnu odpuštění u Pána Boha?

Odpověď


Skutky 13:38 říkají: „Budiž vám tedy známo, bratří, že skrze něho se vám zvěstuje odpuštění všech hříchů...“

Co je odpuštění a proč ho potřebuji?

Slovo „odpuštění“ znamená smazání dluhu, prominutí, ospravedlnění přestupku. Když se proviníme proti někomu, prosíme o odpuštění, aby byl náš vztah zase obnoven. Odpuštění není udělováno proto, že by si ho člověk zasloužil. Není nikoho, kdo by si odpuštění zasluhoval. Odpuštění je aktem lásky, slitování a milosti. Odpuštění je vědomé rozhodnutí neuchovávat hněv vůči jiné osobě, navzdory tomu, že se proti vám provinila.

Bible nám říká, že všichni potřebujeme Boží odpuštění. Všichni jsme se dopustili hříchu. V knize Kazatel 7:20 se píše: „Není na zemi člověka spravedlivého, aby konal dobro a nehřešil“. První list Janův 1:8 říká: „Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není.“ Každý hřích je aktem vzpoury proti Bohu (Žalm 51:4). Důsledkem toho je, že naléhavě potřebujeme Boží odpuštění. Jestliže naše hříchy odpuštěny nebudou, na věčnosti zakusíme věčná muka jako důsledek našich hříchů (Matouš 25:46; Jan 3:36).

Odpuštění – jak ho získám?

Naštěstí náš milující Bůh je milostivý a milosrdný – touží po tom, aby nám mohl odpustit naše hříchy. Druhý list Petrův 3:9 říká, „Pán ... má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.“ Bůh si přeje odpustit nám, a tak se postaral i o naše odpuštění.

Jediný spravedlivý trest za naše hříchy je smrt. V první polovině Římanům 6:23 se říká: „Mzdou hříchu je smrt ...“. Věčnou smrt jsme si zasloužili za naše hříchy. Bůh se ve svém dokonalém plánu stal lidskou bytostí – Ježíšem Kristem (Jan 1:1,14). Ježíš zemřel na kříži, a vzal na sebe odplatu, kterou jsme si zasloužili my – smrt. Druhý list Korintským 5:21 nás učí: „...Bůh ...Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti“. Ježíš zemřel na kříži a vzal na sebe trest, který jsme si zasloužili my. Ježíšova smrt, jakožto smrt Božího Syna získala odpuštění za hříchy celého světa. První list Janův 2:2 říká: „On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa.“ Ježíš vstal z mrtvých, čímž vybojoval vítězství nad hříchem a nad smrtí (1. Korintským 15: 1-28). Díky Bohu se skrze smrt a vzkříšení Ježíše Krista naplnil text v listu Římanům 6:23: „… ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu“, se můžeme spolehnout na pravdivé slovo Boží.

Chceš, aby ti byly odpuštěny tvé hříchy? Máš pocit viny, kterého nejsi schopen se zbavit? Odpuštění hříchů je na dosah, jestliže vložíš svou víru v Ježíše Krista jako svého Spasitele. Efezským 1:7 říká: „V něm jsme vykoupeni jeho obětí a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost“. Ježíš splatil náš dluh za nás, abychom dosáhli odpuštění. Když Boha poprosíš, aby ti odpustil skrze Ježíše, a když uvěříš, že Ježíš zemřel, aby zaplatil za tvé odpuštění, On ti odpustí! Jan 3:16-17 je úžasným poselstvím: „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.“

Odpuštění – je to skutečně tak jednoduché?

Ano, je to tak jednoduché! Boží odpuštění si nemůžeš ničím zasloužit. Za Boží odpuštění nemůžeš zaplatit. Lze jej přijmout jedině vírou a skrze Boží milost a slitování. Chceš-li přijmout Ježíše Krista jako svého Spasitele a Boží odpuštění, je tu modlitba, kterou se můžeš modlit. Ale odříkání této ani jakékoliv jiné modlitby, tě nespasí. Jedině víra v Ježíše Krista ti může přinést odpuštění hříchů. Tato modlitba je jednoduchý způsob, jak vyjádřit svou víru v Boha a poděkovat Mu za darované odpuštění: „Bože, vím, že jsem zhřešil proti Tobě a zasluhuji potrestání. Ale Ježíš Kristus vzal na sebe trest, který jsem si zasloužil já, abych já skrze víru získal odpuštění. Odvracím se od všech svých hříchů a vkládám svou důvěru v Tebe, že mne spasíš. Děkuji Ti za Tvou úžasnou milost a odpuštění. Amen.“

Rozhodli jste se pro Krista po přečtení těchto stránek? Jestliže ano, prosíme, klikněte na tlačítko „Dnes jsem se rozhodl přijmout Ježíše Krista“ dole.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Jak dosáhnu odpuštění u Pána Boha?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries