settings icon
share icon
Otázka

Co je záměrem církve?

Odpověď


Skutky 2:42 by se daly považovat za prohlášení o záměru církve: „Zůstávali v apoštolském učení a ve společenství, v lámání chleba a v modlitbách.“ Podle tohoto písma by tedy záměrem (aktivitami) církve mělo být toto: (1) vyučování biblického učení, (2) být místem společenství pro věřící, (3) dodržovat Večeři Páně, a (4) modlit se.

Církev má vyučovat biblické nauky, abychom byli ve své víře pevně zakotveni. Efezským 4:14 říká: „Nesmíme proto nadále zůstat nemluvňaty zmítanými a unášenými kdejakým poryvem učení, lidskou prohnaností a vychytralým sváděním k bludu.“ Církev má být místem uctívání, kde jsou si křesťané navzájem odevzdaní, kde se vzájemně ctí (Římanům 12:10), napomínají (Římanům 15:14), kde jsou k sobě laskaví a plní slitování (Efezským 4:32), kde se povzbuzují (1. Tesalonickým 5:11) a především místem, kde se navzájem milují (1. Jan 3:11).

Církev je místem, kde se věřící scházejí, aby spolu přijímali Večeři Páně a připomínali si Kristovu smrt a krev, prolitou za nás (1. Korintským 11:23-26). Celý koncept „lámání chleba“ rovněž naznačuje společná jídla. To je dalším příkladem, jak se dá v církvi rozvíjet společenství. A konečně, dalším záměrem církve jsou podle Skutků 2:42 modlitby. Církev má být místem, kde se k modlitbám vybízí, kde se modlitby vyučují a praktikují. Filipským 4:6-7 nás vybízí. „O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha, a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.“

Další pověření, které církev dostala, je zvěstovat evangelium spasení skrze Ježíše Krista (Matouš 28:18-20; Skutky 1:8). Církev má věrně zvěstovat evangelium, a to slovem i skutkem. Církev má být „maják“ ve společnosti, má lidem ukazovat cestu k našemu Pánu a Spasiteli, Ježíši Kristu. Církev má evangelium jak šířit, tak vyučovat jeho šíření své členy (1. Petrův 3:15).

Něco ze záměrů církve je nám dáno i v Jakubovi 1:27: „Čistá a ryzí zbožnost před Bohem a Otcem je toto: pomáhat sirotkům a vdovám v jejich nouzi a chránit se před špínou světa.“ Církev se má zabývat službou těm, kdo to potřebují. To znamená nejen zvěstování evangelia, ale i zaopatřování fyzických potřeb (jídlo, oděv, přístřeší), podle možností a situace. Církev má rovněž vybavovat věřící v Kristu vším, co potřebují k tomu, aby vítězili nad hříchem a chránili se před špínou světa. To se děje skrze biblické vyučování a společenství s ostatními křesťany.

Jaký je teda smysl a záměr církve? Pavel dal vynikající ilustraci věřícím v Korintu. Církev jsou Boží ruce, jeho ústa a jeho nohy – je Kristovým tělem (1. Korintským 12:12-27). Máme dělat to, co by dělal Ježíš, kdyby byl na téhle zemi fyzicky přítomen. Církev má být „křesťanská“, tj. „jako Kristus“ a „Krista následující“.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co je záměrem církve?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries