settings icon
share icon
Otázka

Proč bych měl věřit v organizované náboženství?

Odpověď


Encyklopedická definice slova „náboženství“ by zněla asi nějak takto: „víra v Boha nebo bohy a jejich uctívání, vyjádřené většinou chováním nebo rituálem; specifický systém nauk, bohoslužeb atd., často rovněž etický kodex.“ Přijmeme-li tuto definici, pak Bible skutečně o organizovaném náboženství hovoří, ale v mnoha případech hovoří i o tom, že Bůh není zrovna potěšen záměry a vlivem „organizovaného náboženství“.

V 11. kapitole knihy Genesis, což je dost možná první zmínka o organizovaném náboženství, se Noemovi potomci rozhodli, že postaví věž Bábel, místo toho, aby uposlechli Boží příkaz k zalidnění země. Věřili tomu, že jejich jednota je důležitější, než vztah s Bohem. Bůh potom zakročil a zmátl jejich jazyky, čímž první organizované náboženství rozbil.

Od 6. kapitoly druhé knihy Mojžíšovy vidíme, jak Bůh „zorganizoval“ náboženství pro izraelský národ. Desatero přikázání, stánek úmluvy a obětní systém, to vše bylo zorganizováno Bohem a Izraelci to měli poslouchat. Další studium Nového zákona potom ukazuje, že smysl tohoto náboženství měl být v tom, že poukáže na potřebu Spasitele-Mesiáše (Galatským 3; Římanům 7). Mnoho lidí to ale nepochopilo a místo Boha uctívali pouze všechny ty předpisy a rituály.

V historii Izraele připadalo mnoho konfliktů na vrub konfliktům mezi organizovanými náboženskými skupinami. Jako příklad můžeme uvést Baala (Soudců 6; 1 královská 18), Dágona (1 Samuelova 5) a Molocha (2 Královská 23:10). Bůh ukázal svou svrchovanost a ty, kteří tato božstva následovali, porazil.

V evangeliích jsou hlavními představiteli náboženství Kristovy doby farizeové a saduceové. Ježíš se s nimi ustavičně přel kvůli jejich falešnému učení a pokryteckému životu. V epištolách vidíme určité organizované skupiny, které k Evangeliu přidávaly seznam potřebných skutků a rituálů. Vyvíjely také nátlak na věřící a nutili je, aby přijali tohle náboženství typu: „křesťanství plus něco“. Knihy Galatským a Koloským nás před podobnými náboženstvími varují. V knize Zjevení vidíme, jak organizované náboženství ovlivní svět a pomůže Antikristovi nastolit jednotné světové náboženství.

V mnoha případech je výsledkem organizovaného náboženství odlákání od pravých Božích záměrů. Přes toto všechno Bible říká, že organizované náboženství je součástí Božího plánu. Bůh nazývá skupiny organizovaných věřících „církve“. Popisy, které máme z knihy Skutků, a z epištol nám ukazují, že církev má být organizovaná a vzájemně závislá. Organizace vede k ochraně, plodnosti a evangelizování (Skutky 2:41-47).

Bylo by proto lepší hovořit v tomto případě o „organizovaném vztahu“. Náboženství je lidský pokus dostat se do Boží společnosti. Křesťanská víra je vztah, založený na tom, co pro nás skrze oběť Ježíše Krista Bůh udělal. Žádný plán nám nepomůže dosáhnout k Bohu (to On dosáhl k nám). Pýcha v tom rovněž nemá místo (všechno co máme, přijímáme milostí). Neměl by rovněž existovat konflikt v otázce vedení (hlavou je Kristus – Koloským 1:18). Neměly by tam figurovat žádné předsudky (všichni jsme jedno v Kristu – Galatským 3:28). Problém není v tom, být organizovaný. Následovat náboženství už problém je.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Proč bych měl věřit v organizované náboženství?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries