settings icon
share icon
Otázka

Může být monoteismus dokázaný?

Odpověď


Slovo “monoteismus” se skládá ze dvou slov: “mono” znamená “jednoduchý” a “teismus” znamená “víra v Boha”. Přesňeji, monoteismus je víra v jediného pravého Boha, který sám je stvořitelem, udržovatelem a soudcem všeho stvořenstva. Monoteismus je něco jiného jak “henoteismus”, který je vírou ve víc bohů s jedným Bohem nad nimi nad všemi. Je to i protikladem polyteismu, který je vírou v existenci více než jednoho boha.

Je mnoho argumentů za monoteismus včetně těch ze speciálního zjevení (Písmo Svaté), přirozeného zjevení (filosofie) i historické antropologie. Tyto budou stručně popsané doldů, ale nemůže se to považovat za vyčerpávející seznem.

Biblické argumenty pro Monoteismus – Deuteronomium 4:35: “Toběť jest to ukázáno, abys věděl, že Hospodin jest Bůh, a že není jiného kromě něho.” Deuteronomium 6:4: “Slyš, Izraeli, Hospodin Bůh náš, Hospodin jeden jest.” Malachiáš 2:10a, “Zdaliž není jeden otec všech nás? Zdaliž Bůh jeden nestvořil nás?” 1. Korintským 8:6 “Ale my máme jediného Boha Otce, z něhož všecko, a my v něm, a jednoho Pána Ježíše Krista, skrze něhož všecko, i my skrze něho.” Efezským 4:6: „Jeden Bůh a Otec všech, kterýž jest nade všecko, a skrze všecko, i ve všech vás.“ 1 Timoteovi 2:5: “Jedenť jest zajisté Bůh, jeden také i prostředník Boží a lidský, člověk Kristus Ježíš,” Jakob 2:19: “Ty věříš, že jest jeden Bůh. Dobře činíš. I ďáblovéť tomu věří, a však třesou se.”

Očevidně to pro mnoho lidí není dostatečné jen tak říct že je jenom jeden Bůh protože se tak píše v Bibli. Protože bez Boha se nedá říct že Bible je v první řadě Jeho Slovo. Nicméně, jeden by mohl argumentovat, že protože má Bible nejspolehlivější nadpřirozené důkazy potvrzující její učení, monoteismus může být potvrzen těmito důkazy. Podobným argumentem může být víra a učení Ježíše Krista, který ukázal že je Bůh (nebo při nejmenším schválen Bohem) skrze Jeho zázračné narození, život a zázrak vzkříšení. Bůh nemůže lhát anebo být lstivý; proto, co Ježíš věřil a učil byla pravda. Takže monoteismus, který Ježíš věřil a učil je pravda. Tento argument možná není moc působivý pro ty, kteří nejsou seznámeni s nadpřirozenými potvrzeními Písma a Krista, ale tady je vhodné místo pro start pro ty, kterým je známa sila Písma.

Historické argumenty pro Monoteismus – Argumenty založené na popularitě jsou notoricky zpochybňpvané, ale je zajímavé jak moc ovpyvnil monoteismus světová náboženství. Populární evoluční teorie o vývoji náboženství vychází z evolučního pohledu na realitu obecně, a z předpokladu evoluční antropologie, která vidí “primitivní” kultury representující ranou fázi náboženského vývoje. Ale s evouční teorií je několik problémů. 1) Typ vývoje, který tato teorie opisuje, nebyl nikdy pozorován; vlastně to vypadá tak, že nebyl žádný vývoj k monoteismu v žádné kultuře – spíše naopak. 2) Definice “přimitivního” v antropologii souvisí technologickým vývojem, a to je sotva uspokojivé kritérium – je mnoho typů pohledů na danou kulturu. 3) Údajné etapy često chybí, nebo jsou vynechané. 4) A nakonec, většina polyteistických kultur ukazují stopy monoteismu v jejích počátečném vývoji.

To, co nacházíme je monoteistický Bůh, který je osoba mužského rodu, žijící v nebi, mající ohromnou vědomost a sílu, stvořitel světa, je autorem morálky, za kterou jsme zodpovědní, a kterého jsme neposlechli a tak se mu odcizili, ale který se postaral o cestu smíření. Prakticky každé náboženství nese modifikaci tohoto Boha v nejakém bodě jeho minulosti před tím, než přejelo v chaos mnohobožství. Tak to vypadá, že většina náboženství začala v monoteismu, a „přejela“ na polyteismus, animismus a magi – ne obráceně. (Islám je velmi zřídkavý případ, který prošel plný cyklus zpět k monosteističní víře.) Dokonce i s touto tendencí, polyteismus je često funkčně monoteismus anebo henoteismus. Je vzácností polyteistické náboženství, které nemá jedného z jeho bohy za panovníka nad zbytkem, s nižšími bohy fungujícími jako zproztředkovatelé.

Filozofické/teologické argumenty pro monoteismus – Je mnoho filozofických argumentů o tom, že není možné aby bylo více bohů než jeden. Mnohé z nich jsou z velké části založeny na metafyzické pozici konkrétního člověka týkající se přirozenosti reality. Naneštěstí, v tomto krátkém článku je nemožné argumentovat pro tyto základní metafyzické pozice, a potom ukázat kam míří ohledně monoteismu, ale ujišťujeme vás, že existují silné filozofické a teologické důvody pro tyto pravdy, které sahají tisíce let zpět (většina z nich je docela samozřejmá). Stručně, tady jsou vybrané tři argumenty.

1. Jestli je víc než jeden Bůh, vesmír by byl kvůli více tvůrcům a autoritám v zmatku. Ale zmatek není, takže Bůh je jen jeden.

2. Protože je Bůh úplně dokonalá bytost, nemůže být druhý Bůh, protože se budou nějakým způsobem lišit. A lišit se od dokonalosti znamená, že je méně než dokonalý a tím pádem není Bůh.

3. Protože Bůh je nekonečný ve své existenci, nemůže mít části (protože části nemohou být přidané k dosažení nekonečna). Jestli Boží existence není jen Jeho částí (jak tomu je při všech věcech, které existují nebo neexistují), potom On musí mít nekonečnou existenci. Proto tady nemohou být dvě dokonalé bytosti, protože jedna se bude lišit od druhé.

Někdo může chtít tvrdit, že mnozí nevylučují podskupinu „bohů“, a to je skvělé. I když víme, že biblicky to není pravda, nic nesprávnéo na této teorii není. Jinými slovy, Bůh mohl stvořit podskupinu „bohů“, ale On to neudělal. Kdyby ano, tito „bohové“ by byli omezení, stvořené bytosti – možná hodně podobni andělům (Žalm 82). Toto nepoškozuje případ monoteismu, který nepopírá jiné duchovní bytosti – jenom že nemůže být jiný Bůh.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Může být monoteismus dokázaný?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries