settings icon
share icon
Otázka

Co je křesťanský gnosticismus?

Odpověď


Křesťanský gnosticismus vlastně neexistuje, neboť křesťanství a gnosticismus jsou dva vzájemně se vylučující světonázory. Hlavní zásady gnosticismu odporují zásadám křesťanství. Přestože tedy mohou existovat určité formy gnosticismu, které se prohlašují za křesťanské, pravdou je, že jsou zcela prokazatelně nekřesťanské.

Gnosticismus byl jedním z nejnebezpečnějších učení, které ohrožovalo ranou církev během prvních třech století. Gnosticismus, ovlivněn filozofy, jako byl např. Platón, stojí na dvou mylných předpokladech. Za prvé, zastává dualismus ducha a hmoty. Gnostikové tvrdí, že hmota je podstatou zlá a duch dobrý. Výsledkem tohoto tvrzení je to, že gnostikové věří, že cokoliv vzejde z těla, třeba i ten nejodpornější hřích, nemá vlastně žádný význam, protože skutečný život se nachází pouze v duchovní rovině.

Za druhé, gnostikové tvrdí, že mají vyšší poznání, „vyšší pravdu“, kterou zná jen pár vyvolených. Gnosticismus pochází z řeckého slova gnosis, což znamená vědět. Gnostikové tvrdí, že toto vyšší poznání, které není z Bible, bylo získáno na vyšší úrovni existence. Gnostikové se vidí jako privilegovaná kasta, která stojí nad ostatními, protože mají vyšší a hlubší poznání Boha.

Abychom viděli neslučitelnost křesťanství a gnosticismu, stačí porovnat jejich učení s učením Bible. V otázkách spasení Gnosticismus učí, že spasení člověk dosáhne tehdy, když získá božské poznání, které jej osvobodí od iluze temnoty. Přestože tedy gnostikové tvrdí, že následují Ježíše a Jeho původní učení, ve skutečnosti mu protiřečí na každém kroku. Ježíš neříká vůbec nic o spasení skrze vědění, ale skrze víru v Něj jakožto Spasitele. „Touto milostí jste skrze víru spaseni. Není to z vás – je to Boží dar; není to ze skutků, aby se nikdo nechlubil“ (Efezským 2:8-9). Spasení, které Kristus nabízí, je navíc zdarma, a je pro každého (Jan 3:16), nikoliv pro pár vyvolených, kteří mají zvláštní poznání.

Křesťanství tvrdí, že je pouze jediný zdroj Pravdy, a tím je Bible – inspirované, neomylné Slovo živého Boha a jediné neomylné měřítko víry a života (Jan 17:17; 2. Timoteovi 3:15-17; Židům 4:12). Je to zapsané Boží zjevení lidstvu, a žádné lidské myšlenky, nápady, spisy či vize jej nikdy nemohou překonat. Gnostikové naproti tomu používají celou řadu raných kacířských spisů, které jsou známy jako gnostická evangelia, i když ve skutečnosti to jsou sebrané podvržené spisy, které si nárokují, že jsou to „ztracené knihy z Bible“. Naštěstí ranní církevní otcové téměř jednohlasně odmítli tyto gnostické svitky jako podvržené padělky, které zastávají falešné nauky o Ježíši Kristu, spasení, o Bohu, a o každé další klíčové oblasti křesťanské nauky. Mezi gnostickými „evangelii“ a Biblí existuje nespočet protikladů. Dokonce, i když takzvaní křesťanští gnostikové citují z Bible, přepisují a mění verše nebo části veršů, aby byly v souladu s jejich filozofií – což je praxe velmi jasně zakázaná v samotném Písmu (Deuteronomium 4:2; 12:32; Přísloví 30:6; Zjevení 22:1819).

Osoba Ježíše Krista je další oblastí, kde se křesťané a gnostikové dramaticky liší. Gnostikové věří tomu, že Ježíšovo fyzické tělo nebylo skutečné, jenom „vypadalo“ jako fyzické tělo, a že do něj vstoupil Jeho duch při křtu, a opustil Jej těsně před ukřižováním. Takový názor nejen že zcela boří koncept opravdového lidství Ježíše Krista, ale i smírčí oběť, neboť k tomu, aby Ježíšovo utrpení a smrt na kříži bylo přijatelnou smírčí obětí za hřích (Židům 2:14-17), musel být Ježíš nejen opravdový Bůh, ale i opravdový člověk (s fyzickým tělem). Bible jasně ukazuje Ježíšovo úplné lidství i úplné božství.

Gnosticismus se zakládá na mystickém, intuitivním, subjektivním, vnitřním a emocionálním přístupu k pravdě, což není žádná novinka. Je to stará metoda, která se datuje už od Edenské zahrady, kde se Satan snažil zpochybnit Boží příkaz, a přesvědčil Adama a Evu, aby jej odmítli. O stejnou věc se snaží i dnes, kdy „chodí kolem jako řvoucí lev a hledá kořist“ (1. Petr 5:8). Stále ještě zpochybňuje Boha a Bibli, a do své sítě chytá ty, kdo jsou buď naivní a nemají znalost Písma, nebo ty, kdo hledají nějaké zvláštní osobní zjevení, aby se cítili výjimeční, jedineční, a lepší než ostatní. Držme se toho, co řekl Apoštol Pavel: „Všechno prověřujte; dobrého se držte“ (1. Tesalonickým 5:21), což se dá dělat pouze tak, že vše budeme porovnávat s Božím Slovem, tou jedinou Pravdou.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co je křesťanský gnosticismus?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries