settings icon
share icon
Otázka

Proč je kolem evangelských křesťanských vůdců tak moc skandálů?

Odpověď


Za prvé je důležité zdůraznit, že "moc" není přesná charakteristika. Možná to tak vypadá, že je kolem evangelských křesťanských vůdců tak moc skandálů, protože se těm skandálům venuje obrovské množství pozornosti. Jsou tisícky evangelských křesťanských vůdců, pastorů, profesorů, misionérů, spisovatelů a evangelistů, kteří se nikdy nezůčastnili ničeho "skandálního". Drtivá většina evangelských křesťanských vůdců jsou muži a ženy milující Boha, věrní svým manželkám/manželům a rodinám, působící s maximální poctivostí a čestností. Zlyhání několika mála lidí by nemělo být použito k útoku na charakter všech.

Ale stále je tu ten problém, že se skandály občas objevují mezi těmi, kteří o sobě říkají že jsou evangelskí věřící. Prominentní křesťanští vůdci byli odhaleni při cizoložsví anebo účasti na prostituci. Někteří evangelští věřící byli odsouzeni pro daňové podvody a jiné finanční protiprávní jednání. Proč k tomu dochází? Existují přinejmenším tři hlavní vysvětlení: 1) Někteří z těch, kteří o sobě tvrdí že jsou evangelští věřící, jsou jen nevěřící šarlatáni, 2) někteří evangelští vůdci dovolují aby jich pozice je udělala pyšnými, a 3) satan a jeho démoni agresivněji atakují a pokoušejí ty ve vedoucích pozicích, protože vědí, že skandál při vůdci může mít devastující výsledek pro křesťany i nekřesťany.

1) Někteří "evangelští křesťané" chyceni v skandále jsou nespaseni šarlatáni a falešní proroci. Ježíš varoval: "Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci... A proto je poznáte podle jejich ovoce." (Maouš 7:15-20). Falešní proroci předstírají že jsou zbožní muži a ženy a vystupují jako spolehliví evangeličtí lídři. Nicméně jejich "ovoce" (skandály) je časem odhalí jako pravý opak toho, co oni tvrdí že jsou. V tomto oni následují příklad satana: " A není divu, vždyť sám Satan se vydává za anděla světla. Proto není nic zvláštního, jestliže se také jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Jejich konec bude podle jejich skutků" (2 Korintským 11:14-15).

2) Bible jasně ukazuje, že " před setřením bývá pýcha, a před pádem pozdvižení ducha" (Přísloví 16:18). Jakub 4:6 nám připomíná, že "Bůh se staví proti pyšným, pokorným však dává milost." Bible opakovaně varuje před pýchou. Mnoho křesťanskýh lídrů začínají službu v duchu pokory a v důvěře v Boha, ale jak jejich služba roste a vzkvétá, oni jsou pokoušeni vzít si část slávy pro sebe. Někteří evangeličtí křesťanští vůdci zatímco vzdávají neúpřimnou chválu Bohu, ve skutečnosti se snaží řídit a budovat službu ve své vlastní síle a moudrosti. Tento typ pýchy vede k pádu. Bůh varoval skrze proroka Ozeáše: "Dobré pastvy měvše, nasyceni jsou, ale když se nasytili, pozdvihlo se srdce jejich, protož zapomenuli na mne" (Hozeáš 13:6).

3) Satan ví, že podněcováním skandálů kolem evangeličtích křesťankských lídrů může mít silný vliv. Stejně jako cizoložství krále Davida s Betsabé a naaranžovaná vražda Uriáše způsobili Davidově rodině a celému Izraelskému národu velké škody, tak mnoho církví nebo duchovních úradů (služeb) bylo poškozeno nebo zničeno morálním zlyháním jejich lídra. Víra nohých křesťanů byla oslabena protože viděli pád vůdce. Nekřesťané používají selhání "křesťanských" lídrů jako důvod k zavrhnutí křesťanství. Satan a jeho démoni to vědí, a proto směřují více z jejich útoků proti těm ve vedoucích rolích. Bible nás všechny varuje, "střízliví buďte, bděte; nebo protivník váš ďábel jako lev řvoucí obchází, hledaje, koho by sežral" (1 Petrova 5:8).

Jak máme odpovídat když je evangeličtí křesťanský vůdce obviněný ze skandálu nebo přistihnut? 1) Neposlouchejte ani nepřímejte nepodložené a neopodstatněné obvinění (Přísloví 18:8, 17; 1 Timoteovi 5:19). 2) Přijměte vhodná opatření aby byli ti kdo hřeší pokáráni (Matouš 18:15-17; 1 Timoteovi 5:20). Jestliže je hřích dokázaný a těžký, mělo by být uplatněno trvalé odstranění ze služby vůdcovství (1. Timoteovi 3:1-13). 3) Odpusťte těm, kteří zhřešili (Efezským 4:32; Kolossenskkým 3:13), a když je prokázáno pokání, vraťte je do spoločenství (Galatským 6:1; 1 Petrova 4:8) ale ne do vedení. 4) Buďte věrní v modlitbě za naše vůdce. Poznajíc problémy se kterýmí mají co dělat, pokušení které mají a tlak který zakoušejí, měli bychom se modlit za naše lídry, prosíc Boha aby je posiloval, ochraňoval a povzbuzoval. 5) A hlavně, považujte zlyhání evangelského křesťanského lídra jako připomínku dát svou maximální důvěru Bohu a Jemu samému. Bůh nikdy nezlyhá, nikdy nezhřeší a nikdy nelže. "Svatý, svatý, svatý Hospodin zástupů, plná jest všecka země slávy jeho" (Izaiáš 6:3).

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Proč je kolem evangelských křesťanských vůdců tak moc skandálů?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries