settings icon
share icon
Otázka

Co říká Bible o církevní radě (církevní politice)?

Odpověď


Pán byl ve svém Slově jednoznačný ohledně toho jak si přeje aby byla jeho církev organizována a řízena. Za první je hlavou církve a její nejvyšší autoritou Kristus (Efezským 1:22; 4:15; Kolossenským 1:18). Za druhé má být lokální (místní) církev autonomní (samosprávní), nezávislá od jakékoli externí (vnější) autority či řízení, s právem na samosprávu a svobodu od zasahování jakékoli osoby anebo organizace s vyšší hierarchií (Titus 1:5). Za třetí, církev má být řízena duchovním řízením sestávajícím z dvou hlavních úřadů - staraší a diakoni.

"Starší" byli vedoucím orgánem Izraelitů od dob Mojžíše. Nacházíme je dělat politická rozhodnutí (2 Samuelova 5:3; 2 Samuelova17:4,15), radit králi v pozdější historii (1 Králů 20:7) a zastupovat občany v duchovních věcech (Exodus 7:17; 24:1,9; Numeri 11:16, 24-25). Raný řecký překlad Starého Zákona, Septuaginta, překládá "starší" jako presbuteros. To samé slovo je použito v Novém Zákoně (Nový zákon je psaný v řečtině, pozn. př.), také přeložené jako "starší".

Nový Zákon mnohokrát říká o starších, kteří sloužili ve vedení církve (Skutky 14:23, 15:2, 20:17; Titovi 1:5; Jakub 5:14) a zřejmě každá církev měla víc než jednoho staršího, protože to slovo je obvykle nalezeno v množném čísle. Všechny výjimky se vztahují na případy, kdy se z nějakého důvodu mluví o konkrétní osobě (1 Timoteovi 5:1, 19). V jeruzalémské církvi byli starší částí vedení, spolu s apoštoly (Acts 15:2, 16:4).

Zdá se, že úřad starších bylo to samé co úřad episkopů, přeložených do angličtiny jako "overseer" nebo "bishop" (Skutky 11:30; 1 Timoteovi 5:17). Termín "starší" možná naráží na důstojnost úřadu, zatím co anglické termíny “bishop/overseer” popisují pravomoc a povinnosti staršího (1 Petrova 2:25, 5:1-4). Ve Filipenským 1:1 Pavel zdraví biskupy a diakony, ale nespomíná starší, podle všeho protože starší jsou to samé co biskupi. Podobně 1 Timoteovi 3:2, 8 dává požadavky pro osobnost biskupů a diakonů, ale nikoli starších. Zdá se že Titovi 1:5-7 také váže tyto dva pojmy dohromady.

Hodnost "diakon" - slovo pochází z diakonos což znamená "přes bláto" - byla pro služebníky ve vedení církve. Diakoni jsou oddělení od starších ačkoli podmínky osobnosti diakona jsou v mnohém podobné podmínkám pro starší (1 Timoteovi 3:8-13). Diakoni pomáhají v církvi v čemkoliv je třeba, jak jen napsáno ve Skutcích, 6. kapitole.

Pokud jde o slovo poimen, překládáno jako "pastor" - myslí se tím lidský vůdce církve, v Novém Zákoně jej nacházíme jenom jednou, v Efezským 4:11: "On tedy dal některé jako apoštoly, jiné jako proroky, jiné jako evangelisty, jiné jako pastýře a učitele." Většiou jsou dva termíny "pastoři" a "učitelé" spojeny do jedného: pastoř-učitel. Jako kdyby byl pastoř-učitel duchovním pastýřem konkrétní lokální církve.

Na základě výše uvedených pasáží se zdá, že v církvi bylo vždy víc starších, ale toto nepopírá že Bůh dává konkrétním starším dar učení, jiným dar vedení administrativy, modltby atd. (Římanům 12:3-8; Efezským 4:11). Nepopírá to ani že Bůh je volá do služby ve které budou používat těchto darů (Skutky 13:1). A tak jeden starší může být "pastorem", jiný se může pro svůj dar soucitu specializovat na návštěvy členů, a jiný může vést ve smyslu řešenit organizační detaily. Mnoho církví organizovaných s pastorem a radou starších funguje s mnohočlenným vedením - sdílejí duchovní úřad a při příjmání rozhodnutí pracují společně. V Písmu je hodně o rozhodnutích celého sboru. Takže vůdce "diktátor" dělající rozhodnutí (může se jmenovat starší, biskup nebo pastor) je nebiblický (Skutky 1:23, 26; 6:3, 5; 15:22, 30; 2 Korintským 8:19). A také je nebiblická církev vedená shromážděním bez starších nebo bez církevní rady.

Stručně řečeno, Bible učí o vedení skládajícím se z více starších (biskupů / dohlížitelů) spolu se skupinou diakonů, kteří slouží v církvi. Ale není nic špatného na tom, když je jeden z těch starších v hlavní roli "pastora". Bůh povolal některé za "pastory/učitelé" (jako povolal některé za misionáře ve Skutcích 13) a dal je církve jako dary (Efezským 4:11). A tak může mít církev mnoho starších, ale ne všichni starší jsou povoláni ke službě v roli pastora. Ale pastor - nebo "starší učitel" - jako jeden ze starších, nemá v rozhodování vétší autoritu jako kterýkoli jiný ze starších.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co říká Bible o církevní radě (církevní politice)?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries