settings icon
share icon
Otázka

Jakou důležitost má pro křesťana Večeře Páně?

Odpověď


Studovat téma Večeře Páně je duši drásající zážitek, a to kvůli hloubce významu, který představuje. Bylo to právě o starém obřadu svátku Přesnic, kdy v předvečer své smrti Ježíš ustanovil nový význam tohoto společného pokrmu, který dodnes dodržujeme. Je to nejvyšší vyjádření křesťanského uctívání. Je to „živé kázání“, připomínka Pánovy smrti a vzkříšení, a vyhlížení Jeho budoucího slavného návratu.

Svátek Přesnic (Velikonoce) byl v židovském náboženském kalendáři největším svátkem. Připomínal poslední egyptskou ránu, kdy po celém Egyptě zemřeli všichni prvorození a Izraelci byli ušetřeni kvůli krvi beránka, kterou potřeli veřeje dveří. Beránek byl poté upečen a sněden s nekvašeným chlebem. Bůh přikázal, aby se tento svátek slavil po všechna následující pokolení. Celý příběh najdeme v knize Exodus, ve 12. kapitole.

Během oslav zpíval Ježíš se svými učedníky jednu či více oslavných písní (Žalmy chval, Žalm 111 – 118). Potom Ježíš vzal chléb a vzdal Bohu dík. Rozlomil chléb a dal jej učedníkům se slovy: „vím, že už neokusím plod vinné révy, dokud nepřijde Boží království.“Vzal chléb, vzdal díky, lámal a dal jim ho se slovy: ‚To je mé tělo, které se dává za vás. To čiňte na mou památku.‘ Právě tak vzal po večeři kalich se slovy: ‚Tento kalich je nová smlouva v mé krvi, která se prolévá za vás‘“ (Lukáš 22:19-21). Oslavu svátku ukončili tím, že zazpívali oslavnou píseň (Matouš 26:30) a vyšli do noci, na Olivovou horu. Tam Ježíše, jak to sám předpověděl, zradil Jidáš. Následujícího dne byl Ježíš ukřižován.

Pasáže o Večeři Páně se nachází v Evangeliích Matouše 26:26-29, Marka 14:17-25, Lukáše 22:7-22 a Jana 13:21-30. Apoštol Pavel se věnoval Večeři Páně v 1. Korintským 11:23-29. Pavel tam zmiňuje věc, která jinde v evangeliích není: „Kdo by tedy jedl tento chléb a pil Pánův kalich nehodným způsobem, takový se proviní proti Pánově tělu a krvi. Ať každý sám sebe prověří, než bude jíst z toho chleba a pít z toho kalichu. Kdo totiž jí a pije, aniž by si uvědomoval, že jde o Pánovo tělo, takový jí a pije své vlastní odsouzení“ (1. Korintským 11:27-29). Můžeme se ptát, co znamená přijímat chléb a kalich „nehodným způsobem“. Může to znamenat to, že opomíjíme pravý význam chleba a kalichu a zapomínáme na obrovskou cenu, kterou náš Spasitel za naše vykoupení zaplatil. Může to také znamenat, že dopouštíme, že se z oslavy stává mrtvý a prázdný rituál či to, že k Večeři Páně přicházíme s nevyznaným hříchem. V souladu s Pavlovým příkazem by se měl každý člověk předtím, než jí chléb a pije kalich, sám prozkoumat.

Další Pavlův výrok, který také není zaznamenán v původních záznamech evangelií, je: „Kdykoli jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete Pánovu smrt, dokud nepřijde“ (1. Korintským 11:26). To nám dává časové omezení této slavnosti – trvá jen do Pánova příchodu. Z těchto krátkých záznamů se dozvídáme, jak vzal Ježíš dvě křehké věci, a uvedl je jako symbol svého těla a krve, jako památník své smrti. Není to památník vytesaný do mramoru, ani odlitý z bronzu, ale prostý chléb a víno.

Ježíš prohlásil, že chléb představuje jeho tělo, které má být zlámáno. Ježíši nebyla zlomena ani jediná kost, ale celé jeho tělo bylo natolik zlomené, že bylo k nepoznání (Žalm 22:12-17; Izajáš 53:4-7). Víno pak představuje jeho krev a naznačuje, jak strašlivou smrt měl Ježíš brzy zakusit. On, dokonalý Boží Syn, se stal naplněním nespočtu starozákonních proroctví o Vykupiteli (Genesis 3:15, Žalm 22; Izajáš 53). Když řekl „to čiňte na mou památku“, mluvil o tom, že má tento obřad pokračovat i v budoucnu. Naznačil tím také, že svátek Přesnic, kdy musel být zabit beránek a který byl předzvěstí příchodu Božího beránka, který měl sejmout hříchy světa, byl vpravdě naplněn během Pánovy Večeře. Nová smlouva byla uzavřena v okamžiku, kdy byl obětován velikonoční Beránek (1. Korintským 5:7; Židům 8:8-13). Obětní systém už není zapotřebí (Židům 9:25-28). Večeře Páně je připomínkou toho, co pro nás Kristus udělal, a oslavou toho, co jsme jako výsledek Jeho oběti přijali.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Jakou důležitost má pro křesťana Večeře Páně?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries