settings icon
share icon
Otázka

Mohou být ženy pastorkami/kazatelkami? Co říká Bible o ženách ve službě?

Odpověď


Není snad diskutovanější otázka v církvi, než je otázka pastorek (kazatelek) ve službě. Je tedy velice důležité, abychom nevnímali tento problém jako věc mužů proti ženám. Jsou ženy, které jsou přesvědčeny, že ženy by neměly být pastorkami a že Bible omezuje službu žen – a jsou muži, kteří věří, že ženy mohou být kazatelkami, že pro jejich službu není žádných omezení. To není otázka šovinismu nebo diskriminace. Je to otázka biblického výkladu.

1. Timoteovi 2:11-12 říká: „Žena ať přijímá poučení mlčky, s veškerou podřízeností. Učit ženě nedovoluji. Žena nemá mít moc nad mužem, nýbrž má se nechat vést.” V církvi Bůh určil různé role pro muže a ženy. Je to důsledek, jak byl člověk stvořen (1. Timoteovi 2:13), a jak se hřích dostal na svět (2. Timoteovi 2:14). Bůh skrze listy apoštola Pavla omezuje možnost žen sloužit v roli duchovní autority nad muži. To neumožňuje ženám sloužit jako pastorky, a zahrnuje to také kázání, vyučování a duchovní autoritu nad muži.

Je mnoho „námitek” proti tomuto pohledu na pastorky (kazatelky). Jedna z nejznámějších je, že Pavel zakázal ženám vyučovat, protože byly nevzdělané. Avšak 1. Timoteovi 2:11-14 nikde nevzpomíná úroveň vzdělanosti. Kdyby vzdělání bylo kvalifikací pro službu, většina Ježíšových učedníků by byla nekvalifikována. Druhá námitka je, že Pavel to zakazuje jenom efezským ženám (1. Timoteovi byla napsána Timoteovi, který byl pastorem sboru v Efezu). Efez byl znám svým chrámem Artemis, ale ani Pavel neuvádí uctívání Artemis jako důvod svého zákazu v 1. Timoteovi 2:11-12.

Třetí známou námitkou je, že Pavel má na mysli jenom manžely a manželky, ne muže a ženy obecně. Řecké výrazy v 1. Timoteovi 2:11-14 se mohou vztahovat na manžely a manželky. Základním významem těchto slov však jsou muži a ženy. Stejné řecké výrazy jsou užity ve verších 8-10. Mají jenom manželé zvedat svaté ruce v modlitbě bez hněvu a sváru (verš 8)? Mají se jenom manželky oblékat skromně, konat dobré skutky a uctívat Boha (verše 9-10)? Samozřejmě že ne. Verše 8-10 jasně mluví o mužích a ženách obecně, nejen o manželích. V této souvislosti není nic, co by svědčilo o přechodu na téma manželů ve verších 11-14.

Další častou námitkou je poukaz na Miriam, Deboru, Chuldu, Priscillu, Foibé atd. – ženy, které měly vedoucí postavení v Bibli. To postrádá některé důležité faktory. Co se týče Debory, byla jedinou soudkyní mezi 13 soudci. Co se týče Chuldy, byla jedinou prorokyní mezi tucty proroků v Bibli. Jediným spojením Miriam s vůdcovstvím bylo, že byla Mojžíšova a Áronova sestra. Dvě nejprominentnější ženy v čase králů byly Atalja a Jezábel – které měly daleko do zbožných žen.

V knize Skutků, kapitola 18, jsou Priscilla a Aquilla představeni jako věrní služebníci Kristovi. Nejdřív je vzpomenuta Priscilla, co může naznačovat, že byla „prominentnější” ve službě než její manžel. Avšak Priscilla není nikde uvedena jako aktivní účastnice bohoslužeb, což by bylo v rozporu s 1. Timoteovi 2:11-14. Priscilla a Aquilla přivedli Apolla do svého domu a oba mu svědčili a vysvětlovali podrobně Písmo (Skutky 18:26).

V Římanům 16:1 i když je Foibé považována za „diakonku” místo „služebnice”, nenaznačuje to, že by byla učitelkou ve sboru. „Schopný učit” je označení pro starší, a ne pro diákony (1. Timoteovi 3:1-13; Titovi 1.6-9). Starší (biskupové, diákoni) jsou charakterizováni jako „manželé jedné ženy”, „muži, jejichž děti jsou věřící”, a „muži hodní úcty”. Navíc v 1. Timoteovi 3:1-13 a Titovi 1:6-9 jsou užita zájmena mužského rodu určená výhradně pro starší (biskupy, diákony).

Struktura 1. Timoteovi 2:11-14 objasňuje dokonale „důvod”. Verš 13 začíná slovem „neboť” a udává „důvod” toho, co Pavel říká ve verších 11-12. Proč ženy nemohou vyučovat a mít autoritu nad muži? Protože – „Adam byl stvořen jako první, potom Eva. A Adam nebyl oklamán, oklamána byla žena.” To je ta příčina: Bůh stvořil Adama jako prvního a potom Evu, aby byla „pomocí” Adamovi. Tento pořádek stvoření je univerzálně aplikovatelný na lidstvo a rodinu (Efezským 5:22-33) a na církev. To, že Eva byla oklamána, je také příčinou, proč ženy nemají sloužit jako pastorky nebo mít duchovní autoritu nad muži. Někteří věří, že ženy kvůli lehčí oklamatelnosti nemohou vyučovat. Tento koncept je diskutabilní. Jestliže se ženy dají snáze oklamat, proč potom mohou vyučovat děti (které je možno oklamat), a také jiné ženy (které je možno lehce svést)? Toto však text neříká. Ženy nemají učit, anebo mít duchovní autoritu nad muži, protože Eva byla oklamána. Proto dal Bůh primární autoritu učit v církvi mužům.

Ženy jsou výjimečné pro dary pohostinnosti, milosrdenství, učení a pomoci. Mnoho v církevní práci na nich závisí. Ženám v církvi není zakázáno se veřejně modlit nebo prorokovat (1. Korintským 11:5), jenom nemají mít duchovní autoritu nad muži. Bible nikde nebrání ženám, aby užívaly dary Ducha svatého (1. Korintským 12). Ženy, tak jako muži, jsou povolány ke službě ostatním, aby nesly ovoce Ducha (Galatským 5:22-23), a hlásaly evangelium ztraceným (Matouš 28:18-20; Skutky 1:8; 1. Petra 3:15).

Bůh však určil, aby jedině muži sloužili v církvi v pozici duchovní autority. Není to proto, že muži jsou lepší učitelé, nebo proto, že ženy jsou méněcenné nebo méně inteligentní - to není pravda. Je to zkrátka způsob, jak Bůh určil, aby církev fungovala. Muž má být příkladem duchovního vůdce – svým životem a svou řečí. Žena má zaujímat méně autoritativní roli. Ženy jsou povzbuzovány, aby učily jiné ženy (Titovi 2:3-5). Bible také nezakazuje ženám učit děti. Jediná aktivita, která není povolena, je mít duchovní autoritu nad muži. To logicky zahrnuje i službu pastorek (kazatelek). To ale neznamená, že jsou ženy méně důležité. Spíš je to odkazuje na službu se zaměřením, které je více v souladu s Božím obdarováním, které mají.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Mohou být ženy pastorkami/kazatelkami? Co říká Bible o ženách ve službě?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries