settings icon
share icon
Otázka

Je Bůh muž či žena?

Odpověď


Na vysvětlení, dva fakty jsou jasné. První, že Bůh je Duch a nemá lidské charakteristiky anebo ohraničení. Druhý, že v Písmu se všechny zmínky shodují v tom, že Bůh se představuje lidstvu jako muž. Pro začátek, Boží skutečný charakter potřebuje být pochopen. Bůh je zřejmě osoba, protože projevuje všechny její charakteristiky: ví, co míní a chce, má intelekt, má emoce. Bůh komunikuje a má přátelství, a Boží osobní akce jsou evidentní v celém Písmu.

Jako praví Jan 4:24, “Bůh je duch, a ti, kdo se k němu modlí, musí se modlit v duchu a v pravdě”. Poněvadž je Bůh duchovní bytost, nemá fyzické lidské charakteristiky. Nicméně, někdy metaforický jazyk užitý v Písmu dává Bohu lidské charakteristiky, aby mohl člověk pochopit Boha. Úloha těchto lidských charakteristik je popsat Boha – jmenuje se to „antropomorfismus“. Antropomorfismus je jednoduše popis Boha (duchovní bytosti), podávající pravdu o Jeho podstatě lidstvu (fyzickým bytostem). Protože lidstvo je fyzické, jsme limitováni v našem chápání věcí mimo fyzickou oblast; proto antropomorfismus v Písmu nám pomáhá pochopit, kdo Bůh je.

Některé z potíží přicházejí při vysvětlování faktu, že lidstvo je stvořeno k Božímu obrazu. Genesis 1:26-27 praví: „Řekl opět Bůh: Učiňme člověka k obrazu našemu, podle podobenství našeho, a ať panují nad rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským, i nad hovady, a nade vší zemí, i nad všelikým zeměplazem hýbajícím se na zemi. I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je.“

Oba, muž i žena, jsou stvoření k obrazu Božímu, jsou dokonalejší než kterékoli jiné stvoření, jako Bůh mají názor, chtění, intelekt, emoce a morální cit. Zvířata nemají morálku a nemají tu nemateriální složku jako lidé. Obraz Boží je duchovní část, kterou má jenom lidstvo. Bůh stvořil lidstvo tak, aby s Ním mohlo komunikovat. Jen lidstvo je projektováno na tento účel.

Takže jen muž a žena jsou stvořeni k Božímu obrazu – nejsou zmenšenými kopijemi Boha. Fakt, že jsou muž a žena, nevyžaduje, aby měl Bůh mužské a ženské črty. Pamatujte, být stvořen k obrazu Božímu nemá nic společného s fyzickými charakteristikami.

Víme, že Bůh je duchovní bytost a nemá fyzické charakteristiky. To však neohraničuje Boha, jakým způsobem se rozhodne ukázat lidstvu. V Písmu je napsáno o každém zjevení Boha,, a tak je jediným objektivním zdrojem informací o Bohu. Podívejme se, jak Písmo popise zjevení Boha.

Písmo obsahuje asi 170 popisů Boha jako “Otce”. Otcem může být pouze muž. Pokud by se Bůh rozhodl zjevit se člověku v ženské formě, potom by na těchto místech zjevilo slovo „matka“, a ne „otec“. Ve Starém a Novém Zákoně je používán mužský rod znova a znova v souvislosti s Bohem.

Ježíš Kristus vzpomíná Boha jako Otce několikrát, v jiných případech používá mužský rod při zmínce o Bohu. Jen v evangeliích Kristus používá slovo “Otec” v přímé souvislosti s Bohem skoro 160krát. K zvláštní pozornosti je Kristův výrok v Janovi 10:30 “Já a Otec jsme jedno”. Očividně Ježíš Kristus přišel ve formě člověka - muže, aby zemřel na kříži jako výkupné za hříchy světa. Jako Bůh – Otec, Ježíš byl představen světu jako muž. Písmo zaznamenává mnoho jiných příkladu.... kde Kristus užívá mužského rodu v souvislosti s Bohem.

V Novozákonných epištolách (od Skutků po Zjevení) je asi 900 veršů kde je použito slovo theos – v gřečtině má mužský rod – v příme souvislosti s Bohem. Bezpočet krát se spomíná v Písmu Bůh: je jasně vidět, že Bůh je zmiňovaný v mužském rodu.

I když Bůh není muž, On se rozhodl pro mužskou roli před lidstvem. Stejným způsobem Ježíš Kristus, který se stále objevuje v mužském rodě, si vzal mužské tělo když chodil po zemi. Proroci Staré Smlouvy a apostoli Nové Smlouvy vždy spomínají Boha i Ježíše Krista v mužském rodě. Bůh se rozhodl zjevit se v této formě aby člověk snadněji pochopil kdo On je. Zatímco Bůh dělá tak, aby nám pomohl pochopit Ho, je důležité nepokoušet se „zavřít Boha do krabice“, tak povědět, tím že mu dáme hranice které se Jeho charakteru vůbec nehodí.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Je Bůh muž či žena?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries