settings icon
share icon
Otázka

Existuje Bůh? Jsou důkazy o tom, že Bůh existuje?

Odpověď


Existuje Bůh? Je zajímavé, kolik pozornosti je věnováno této otázce. Poslední průzkumy ukazují, že více než 90% lidí na světě věří v existenci Boha nebo nějaké vyšší moci. Situace je však taková, že ti, kdo věří, že Bůh existuje, jsou prý zodpovědní za důkazy, že Bůh skutečně existuje. My si však myslíme, že ve skutečnosti by tomu mělo být opačně.

Existence Boha nemůže být dokázána ani vyvrácena. Bible dokonce říká, že potřebujeme vírou přijmout fakt, že Bůh existuje: „Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh je, a že se odměňuje těm, kdo ho hledají” (Židům 11:6). Kdyby Bůh chtěl, jednoduše by se ukázal a celému světu by dokázal, že existuje. Kdyby to ale udělal, nebyla by zapotřebí víra. „Ježíš mu řekl: Že jsi mě viděl, věříš. Blahoslaveni, kteří neviděli, a uvěřili.” (Jan 20:29)

To však neznamená, že nejsou žádné důkazy o Boží existenci. Bible říká: „Nebesa vypravují o Boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou. Svoji řeč předává jeden den druhému, noc noci sděluje poznatky. Není to řeč lidská, nejsou to slova, takový hlas od nich nelze slyšet. Jejich tón zvučí celičkou zemí, zní jejich hovor po širém světě” (Žalm 19:1-4). Pohled na hvězdy, pochopení nekonečnosti vesmíru, pozorování divů přírody, nádhera zapadajícího slunce – všechny tyto věci poukazují na Boha, Stvořitele. Jestli to nestačí, jsou důkazy i v našem srdci. Kazatel 3:11 říká: „On všechno učinil krásně a v pravý čas, lidem dal do srdce touhu po věčnosti.” Je něco někde hluboko v naší bytosti, co cítí, že je ještě něco víc než tento život, a někdo, kdo přesahuje tento svět. Intelektem můžeme popřít toto poznání, ale Boží přítomnost v nás a všude kolem nás tím neskončí. Navzdory tomu nás Bible varuje, že někteří budou provždy popírat Boží existenci. „Bloud si v srdci říká: Bůh tu není.” (Žalm 14:1) Jestli víc než 98% lidí v celé historii, ve všech kulturách, ve všech civilizacích, na všech kontinentech věřilo v existenci jakéhosi Boha – musí být něco, co inspiruje tuto víru.

Kromě biblických argumentů ve prospěch Boží existence jsou i logické argumenty. Zaprvé ontologický důkaz. Nejznámější z ontologických důkazů používá k dokázání Boží existence koncept Boha. Začíná definicí Boha jako toho, “nad něhož si není možné nic většího představit”. Dále argumentuje, že být je víc než nebýt, nejvyšší myslitelná bytost tedy musí existovat. Kdyby Bůh neexistoval, nebyl by největší myslitelnou bytostí – to by ovšem bylo v protikladu k vlastní definici Boha. Za druhé, teleologický důvod. Ten říká, že je-li celý vesmír řízen úžasným systémem, musí existovat i původce tohoto systému. Například, kdyby naše Země byla jenom několik kilometrů blíž nebo dál od Slunce, život na ní by nebyl možný. Kdyby poměr prvků v naší atmosféře byl i jenom o několik procent odlišný, všechny živé bytosti by zahynuly. Pravděpodobnost náhodného vzniku jediné bílkovinné molekuly je jedna ku 10 na 243 (to je číslo 10 se 243 nulami). A jediná buňka pozůstává z milionů bílkovinných molekul.

Třetím logickým důvodem Boží existence je kosmologický důvod. Každý důsledek musí mít svou příčinu. Celý vesmír a všechno v něm je důsledkem. Musí být něco, co způsobilo, že všechno vzniklo. V konečném důsledku musí být jakási prvotní příčina, která způsobila, že všechno ostatní vzniklo. Tato prvotní příčina je Bůh. Čtvrtý důvod je známý jako morální důvod. Všechny kultury v dějinách měly určité zákony. Každý má smysl pro rozeznávání dobra a zla. Vražda, lež nebo nevěra jsou téměř univerzálně odsuzovány. Odkud pochází náš smysl pro rozsuzování, jestliže ne od samotného Boha?

Navzdory všemu tomu nám Bible říká, že lidé odmítají jasné a nepopíratelné poznání Boha a místo něj věří lžím. Římanům 1:25 říká: „Vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo Stvořiteli – On budiž veleben navěky! Amen.” Bible taky říká, že lidé nemají výmluvy, proč nevěří v Boha: „Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu.” (Římanům 1:20)

Lidé říkají, že nevěří v Boha, protože to není “vědecky” dokázáno. Skutečným důvodem však je, že kdyby připustili, že Bůh je, museli by taky přiznat svou zodpovědnost před Bohem a potřebu Božího odpuštění (Římanům 3:23;6:23). Jestliže Bůh existuje, pak jsme před Ním zodpovědní za své skutky. Jestliže neexistuje, pak si můžeme dělat, co chceme bez toho, abychom se starali o to, že přijde Boží soud. Z tohoto důvodu také lidé tak lpějí na evoluční teorii - jako alternativě k víře v Boha Stvořitele. Nakonec, každý tuší, že Bůh existuje. Samotný fakt, že někteří se s takovou agresí pokoušejí vyvrátit Jeho existenci, je argument ve prospěch toho, že je.

Dovolte ještě jeden poslední argument ve prospěch Boží existence. Jak víme, že Bůh je? Já to vím proto, že s Ním mluvím každý den. Jeho řeč ke mně není slyšitelná, ale cítím Jeho přítomnost, Jeho vedení, znám Jeho lásku, toužím po Jeho milosti. V mém životě se udály věci, pro které není vysvětlení, jedině, že je učinil Bůh. Bůh mě zázračně zachránil a změnil můj život tak, že nemohu jinak, jenom uznat a chválit Jej za Jeho přítomnost. Žádný z těchto důvodů sám o sobě nemůže přesvědčit nikoho, kdo odmítne uznat, co je zjevné. Konečně, Boží existenci přijímáme vírou (Židům 11:6). Víra v Boha není slepým krokem do tmy, je to bezpečné vykročení do jasně osvětlené místnosti, kde se nachází dalších 90% lidí.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Existuje Bůh? Jsou důkazy o tom, že Bůh existuje?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries