settings icon
share icon
Otázka

Je Bůh skutečný?

Odpověď


Víme, že Bůh existuje, protože se nám zjevil třemi způsoby: ve stvoření, ve svém Slově a ve svém Synu Ježíši Kristu. Nejzákladnějším důkazem Boží existence je jednoduše to, co stvořil. „Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu.” (Římanům 1:20) “Nebesa vypravují o Boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou.” (Žalm 19:1)

Kdybych našel hodinky uprostřed pole, nenapadlo by mě, že se tady objevily jenom tak, nebo že tady existovaly od nepaměti. Vzhledem k jejich konstrukci by mě napadlo, že mají svého konstruktéra (projektanta). A mnohem větší preciznost a dokonalejší konstrukce a projekty existují všude kolem nás. Naše měření času se nezakládá na hodinkách, ale na Božím díle – pravidelné zemské rotaci (a radioaktivních vlastnostech cesia - atomu 133). Ve vesmíru existuje dokonalý systém, a ten je jasným důkazem velikého Autora.

Kdybych našel kódovanou zprávu, šel bych za odborníkem, který by mi pomohl zprávu dešifrovat. Domníval bych se, že je za ní inteligentní odesílatel, někdo, kdo kód vytvořil. Jak složitý je kód DNA, který je uložen v každé buňce našeho těla! A nesvědčí snad složitost a smysl DNA o inteligentním Autorovi (Projektantovi) takového kódu?

Bůh nejen stvořil komplikovaný a dokonale vyladěný fyzikální svět, On také vložil smysl pro věčnost do srdce každého člověka (Kazatel 3:11). Člověk má vnitřní smysl, který mu říká, že život sahá daleko za hranice toho, co je viditelné očima, a že existuje ještě mnohem vyšší bytí, než je tento náš pozemský koloběh. Náš smysl pro věčnost se projevuje nejméně dvěma způsoby: v tvorbě zákonů a v uctívání.

Každá civilizace v dějinách se řídila určitými mravními zásadami, které si byly vzájemně nápadně podobné. Ideál lásky je kupříkladu univerzálně uznávanou hodnotou, zatímco lhaní je obecně odsuzováno. Tato obecná morálka – toto globální ponětí dobra a zla poukazuje na svrchovanou mravní bytost, která nám smysl pro tyto hodnoty vštěpila.

Stejně lidé na celém světě, nehledě na kulturu, vždy pěstovali jistý systém uctívání. Předmět uctívání může být různý, avšak tušení „vyšší moci” je nepopiratelnou součástí lidské podstaty. Naše sklony k uctívání jsou v souladu s tím, že Bůh nás stvořil ke svému obrazu (Genesis 1:27).

Bůh se nám také zjevil ve svém Slově, v Bibli. V celém Písmu je existence Boží prezentována jako fakt, který je důkazem sám o sobě (Genesis 1:1; Exodus 3:14). Když Benjamin Franklin psal svou Autobiografii, nemarnil čas ani energii dokazováním své vlastní existence. Podobně ani Bůh neztrácí čas dokazováním své existence ve své knize. Životodárná síla Bible, její integrita a předivné události, které provázely její vznik, by měly být dostatečnou zárukou, abychom se jí blíže věnovali.

Třetí způsob, kterým se Bůh zjevil, je ve svém Synu Ježíši Kristu (Jan 14:6-11). „Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, a Slovo bylo Bůh ... A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.” (Jan 1:1,14) V Ježíši Kristu „je vtělena všechna plnost Božství.” (Koloským 2:9)

Ježíš ve svém životě na Zemi dodržoval dokonale Starý zákon a plnil proroctví o Mesiáši (Matouš 5:17). Konal nesčetné skutky lásky a veřejné zázraky, aby doložil své poselství mocí a dosvědčil své Božství (Jan 21:24-25). Pak, tři dny po ukřižování, vstal z mrtvých, což dosvědčují stovky očitých svědků (1. Korintským 15:6). Historický materiál je plný důkazů o tom, kým Ježíš byl. Jak řekl apoštol Pavel: „Vždyť se to neudálo někde v ústraní.” (Skutky 26:26)

Uvědomujeme si, že vždy budou skeptici, kteří mají své vlastní představy o Bohu a interpretují sidůkazový materiál po svém. A budou i takoví, kterým nebude stačit žádné množství důkazů, aby se dali přesvědčit (Žalm 14:1). Všechno je otázkou víry (Židům 11:6).

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Je Bůh skutečný?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries