settings icon
share icon
Otázka

Mluví k nám Bůh ještě dnes?

Odpověď


Bible v mnoha případech zaznamenává, jak Bůh slyšitelně promlouvá k různým lidem (Exodus 3:14; Jozue 1:1; Soudců 6:18; 1. Samuelova 3:11; 2. Samuelova 2:1; Job 40:1; Izaiáš 7:3; Jeremiáš 1:7; Skutky 8:26; 9:15 – tohle je jenom malý příklad). Neexistuje žádný biblicky podložitelný důvod, proč by Bůh v dnešní době nemohl nebo nechtěl k lidem slyšitelně mluvit. V Bibli jsou stovky případů, kdy Bůh promlouvá, a musíme si rovněž uvědomit, že se tak dělo v průběhu více než 4000 lidských dějin. Ovšem případy, kdy Bůh promlouvá slyšitelně, jsou výjimkou, nikoliv pravidlem. I v biblicky zaznamenaných případech, kdy Bůh promlouvá, není vždy zřetelně jasné, zda se jednalo o slyšitelný hlas, vnitřní hlas nebo vnitřní dojem.

Bůh k lidem mluví i dnes. Předně k nám promlouvá skrze své Slovo (2. Timoteovi 3:16-17). Izaiáš 55:11 nám říká: „takové je i mé slovo, jež z mých úst vychází: nenavrátí se ke mně s prázdnou, ale vykoná, co chci; úspěšně naplní své poslání.“ Bible pro nás zaznamenává Boží slovo ve všem, co potřebujeme ke spasení a k tomu, abychom žili křesťanským životem. 2. Petrův 1:3-4 prohlašuje, že: „Všechno, co potřebujeme k životu a zbožnosti, nám darovala jeho božská moc, když jsme poznali Toho, který nás povolal ve své slávě a ušlechtilosti. Takto nám byla darována vzácná a veliká zaslíbení, abyste skrze ně získali účast na Boží povaze a unikli zkáze, do níž se svět ve své žádostivosti řítí.“

Za druhé, Bůh promlouvá skrze vjemy, dojmy, události a myšlenky. Bůh nám pomáhá rozlišit dobré od špatného skrze svědomí (1. Timoteovi 1:5; 1. Petrův 3:16). Bůh nám průběžně proměňuje mysl tak, abychom přemýšleli podobně, jako přemýšlí On (Římanům 12:2). Bůh také dopouští, aby se nám děly různé věci, kterými nás usměrňuje, pomáhá nám měnit se a duchovně růst (Jakubův 1:2-5; Židům 12:5-11). 1. Petrův 1:6-7 nám připomíná následující: „Proto se radujte, i kdybyste teď museli nakrátko snášet různé zkoušky. I pomíjivé zlato se přece zkouší ohněm – vaše víra je ale mnohem vzácnější, a když se ukáže její ryzost, bude vám to ke chvále, cti a slávě v den zjevení Ježíše Krista.“

A za třetí, ano, Bůh někdy promlouvá k lidem i slyšitelně. Je nicméně velmi sporné, zda se tak děje tak často, jak někteří lidé prohlašují. Ještě jednou zdůrazňuji, že i v Bibli, když Bůh k někomu promlouvá slyšitelně, jedná se spíše o výjimky, nikoliv o běžný jev. Jestliže někdo rozhlašuje, že k němu Bůh promlouvá, vždy porovnávej vše, co slyšíš, s tím, co říká Bible. Kdyby dnes Bůh promluvil, jeho slova by plně souhlasila s tím, co už řekl v Bibli. Bůh si neprotiřečí. 2. Timoteovi 3:16-17 prohlašuje, že „Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu.“

English



Návrat na českou Domovskou stránku

Mluví k nám Bůh ještě dnes?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries