settings icon
share icon
Otázka

Mění Bůh svůj názor?

Odpověď


Malachiáš 3:6 prohlašuje: "Nebo já Hospodin neměním se, protož vy, synové Jákobovi, nevzali jste skončení." (pozn. prekl. - sovenský preklad: "...preto ste vy, synovia Jakobovi, ešte nevyhynuli"). Podobně, Jakub 1:17 nám praví: "Všeliké dání dobré a každý dar dokonalý shůry jest sstupující od Otce světel, u něhož není proměnění, ani pro obrácení se jinam zastínění." Význam Numeri 23:19 nemůže být jasnější: "Bůh silný není jako člověk, aby klamal, a jako syn člověka, aby se měnil. Což by řekl, zdaliž neučiní? Což by promluvil, zdali neutvrdí toho?" Ne, Bůh svůj názor nemění. Tyto verše tvrdí, že Bůh sám se nemění, ani Ho nikdo nemůže změnit.

Jak tedy vysvětlíme verše jako Genesis 6:6 "Litoval Hospodin, že učinil člověka na zemi, a bolest měl v srdci svém"? Také Jonáš 3:10 říká: "I viděl Bůh skutky jejich, že se odvrátili od cesty své zlé, a lítost měl Bůh nad tím zlým, kteréž řekl učiniti jim. A neučinil." Podobně, Exodus 32:14 říká: "I litoval Hospodin zlého, kteréž řekl, že učiní lidu svému." Tyto verše mluví o "lítosti" Páně a vypadá jako kdyby odporovali učení o Boží neměnnosti. Nicméně, bližší prozkoumání těchto pasáží prozrazuje, že tyto nejsou opravdivým znakem že Bůh je schopný měnit se. V původním jazyce se slovo, které je přeloženo jako "lítost" (to samé slovo může znamenat i "pokání", poz. př.), je v Hebrejčině výrazem pro "být líto". Být líto neznamená že se něco změnilo; to prostě znamená žal z něčeho co se stalo.

Vemte si Genesis 6:6: "...Litoval Hospodin, že učinil člověka na zemi". Tento verš ještě pokračuje: "a bolest měl v srdci svém." Tento verš prohlašuje, že Bůh litoval to, že stvořil člověka. Avšak samozřejmě nevzal zpět svoje rozhodnutí. Místo toho, přes Noema, dovolil člověku existovat nadále. Skutečnost, že dnes žijeme, je důkazem toho, že Bůh nezměnil svůj názor o stvoření člověka. Tato pasáž také souvisí s popisem hříšného státu, ve kterém člověk žil; je to lidská hříšnost, která zapříčinila Boží žal, ne existence člověka. Zvažte Jonáše 3:10: " a lítost měl Bůh nad tím zlým, kteréž řekl učiniti jim." Tady je použito to hebrejské slovo které se překládá také "litovat" nebo "mít soucit s..." Proč Bůh litoval co plánoval udělat Ninivenčanům? Protože si změnili v srdci a výsledkem bylo že změnili cvé cesty z neposlušnost k polslušnosti. Bůh je zcela neměnný. Bůh chtěl potrestat Ninivčany pro jejich zlo. Nicméně, Ninive se kálo a změnilo své cesty. Jako výsledek se Bůh nad ním zmiloval, co je zcela v souladu s Jeho charakterem.

Římanům 3:23 nás učí, že všechny lidské hříchy a pády snižují Boží sandard. Římanům 6:23 uvádí že to má za následek smrt (duchovní a fyzickou). Takže lidé z Ninive si zasloužili smrt. Všichni z nás čelí stejné situaci; je to volba hříchu, která nás odděluje od Boha. Člověk nemůže vinit Boha, že je odpovědný za jeho (člověkova) vlastní nesnáze. Bylo by v rozporu s Božím charakterem kdyby nepotrestal Ninivčany zůstávající v hříchu. Avšak ninivští lidé se obrátili k poslušnosti a proto se Pán rozhodl nepotrestat je jak původně zamýšlel. Byl Bůh zavázán udělat co udělal změnou v chování na strně Ninivčanů? Určitě ne! Bůh nemůže být v pozici povinnosti k člověku. Bůh je dobrý a spravedlivý a rozhodl se nepotrestat Ninivčany - to byl výsledek obrácení jejich srdcí. Tato pasáž poukazuje na fakt, že Bůh se nemění; a bylo by v protikladu s Božím charakterem neochránit Ninivčany.

Písma, která jsou interpretovaná jako že Bůh vypadá že mění svůj názor, jsou jen lidskými pokusy vysvětlit konání Boha. Bůh chtěl dělat něco, ale místo toho udělal něco jiného. Pro nás to zvučí jako změna. Ale pro Boha, který je vševědoucí a suverénní, to není změna. Bůh vždy věděl co se chystá dělat. Bůh dělá co potřebuje aby vedl lidstvo aby se splnil jeho dokonalý plán. "Kterýž oznamuji při počátku dokonání, a hned zdaleka to, což se ještě nestalo; řeknu-li co, rada má se koná, a vše, což mi se líbí, činím. Kterýž zavolám od východu ptáka, z země daleké toho, kterýž by vykonal uložení mé. Řekl jsem, a dovedu toho, umínil jsem, a vykonám to." Izaiáš (46:10-11). Bůh hrozil Ninivčanům destrukcí, vědíc že to je přijme kát se. Bůh vyhrožoval Israel destrukcí, vědíc že Mojžíš zakročí. Bůh nelitoval Jeho rozhodnutí, ale je zarmoucen něčím co člověk někdy dělá jako odpověď na Jeho rozhodnutí. Bůh nemění svůj názor ale spíše koná souhlasně s Jeho Slovem odpovědajíc na naše skutky.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Mění Bůh svůj názor?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries