settings icon
share icon
Otázka

Jaké jsou Boží vlastnosti? Jaký je Bůh?

Odpověď


Při odpovědi na tuto otázku je dobrou zprávou zjištění, že toho, co se můžeme o Bohu dovědět, je skutečně mnoho. Ti, co se pustili do čtení této stránky, udělají nejlépe, když ji dočtou do konce, a pak se vrátí k postupnému studiu jednotlivých pasáží z Bible. Biblické reference jsou velmi důležité, protože bez autority Bible by tento článek nestál za víc, než kterýkoliv jiný lidský názor, často hrubě zkreslující chápání Boha (Jób 42:7). Povědět, že pro každého z nás je důležité pokusit se pochopit Boha, je velice nedostatečný výrok! Neúspěch v poznávání Božích vlastností totiž může zapříčinit, že se pustíme do uctívání falešných bohů, což je v rozporu s Jeho vůli (Exodus 20:3-5).

Poznat můžeme jedině to, co se Bůh rozhodl o sobě zjevit. Jedna z Božích vlastností nebo charakteristik je „světlo“, což znamená, že On sám zjevuje informace o sobě samém (Izajáš 60:19, Jakub 1:17). Skutečnost, že Bůh se nám zjevuje, není dobré ignorovat, protože by se nám mohlo stát, že nevstoupíme do Jeho odpočinku (Židům 4:1). Stvoření, Bible a Slovo, které se stalo tělem (Ježíš Kristus) nám pomáhají poznávat, kdo vlastně Bůh je.

Začněme tím, že Bůh je našim Stvořitelem a my jsme součástí Jeho stvoření (Genesis 1:1, Žalm 24:1). Bůh řekl, že stvořil člověka ke svému obrazu. Člověk stojí na nejvyšším stupni stvoření a má nad ním vládu (Genesis 1:26-28). Stvoření bylo poskvrněno „pádem“, ovšem stále nese pečeť Jeho díla (Genesis 3:17-18; Římanům 1:19-20). Když pozorujeme nekonečnost, složitost, krásu a řád stvoření, můžeme vidět alespoň částečně, jak úžasný je Bůh.

Zmínka přinejmenším o některých Božích jménech nám může pomoci při hledání Božích vlastností. Tady jsou:

Elohim – Silný, Božský (Genesis 1:1)
Adonaj – Pán, ve smyslu vztahu Pána a služebníka (Exodus 4:10,13)
El Eljon – Nejvyšší, Nejmocnější (Genesis 14:20)
El Roi – Mocný, který všechno vidí (Genesis 16:13)
El Šaddai – Všemocný Bůh (Genesis 17:1)
El Olam – Věčný Bůh (Izajáš 40:28)
JHWH – Pán „Já Jsem“, což znamená věčný, sám ze sebe existující Bůh (Exodus 3.13;34).

Budeme teď pokračovat zkoumáním dalších Božích vlastností; Bůh je věčný, což znamená, že je bez začátku a bez konce své existence. Je nesmrtelný, nekonečný (Deuteronomium 33:27; Žalm 90:2, 1. Timoteovi 1:17). Bůh je neměnný, což znamená, že se jej netýkají žádné změny; tj. Bůh je absolutně spolehlivý a důvěryhodný (Malachiáš 3:6; Numeri 23:19; Žalm 102:26-7). Bůh je nesrovnatelný, což znamená, že žádný není jako On v díle i v bytí; není mu rovného, a On je dokonalý (2. Samuelova 7:22; Žalm 86:8; Izajáš 40:25; Matouš 5:48). Bůh je nepostižitelný, není možno jej dokonale probádat a pochopit (Izajáš 40:28; Žalm 145:3; Římanům 11:33-34).

Bůh je spravedlivý, což znamená, že všichni jsme si před Ním rovni, žádného neupřednostňuje (Deuteronomium 32:4; Žalm 18:30). Bůh je všemohoucí, což znamená, že má absolutní moc; může dělat všechno, co se rozhodne udělat, Jeho skutky budou vždy v souladu s ostatními Jeho vlastnostmi (Zjevení 19:6; Jeremiáš 32:17,27). Bůh je všudypřítomný, což znamená, že je přítomen všude a v každé chvíli. To však neznamená, že Bůh je všechno (Žalm 139:7-13; Jeremiáš 23:23). Bůh je vševědoucí, což znamená, že zná minulost, přítomnost i budoucnost, ví dokonce, co si myslíme v každé chvíli, a protože všechno ví, Jeho spravedlnost bude vždy dokonalá (Žalm 139:1-5; Přísloví 5:21).

Bůh je jediný, což znamená, že není jiného boha, ale také to, že On je jediná bytost, která dovede uspokojit nejhlubší tužby a potřeby našeho srdce a jedině On je hoden našeho uctívání a oddanosti (Deuteronomium 6:4). Bůh je spravedlivý, což znamená, že neodpustí žádný špatný skutek; pro Jeho spravedlnost a právo musely být naše hříchy vloženy na Ježíšova ramena a Ježíš musel projít Božím soudem, aby naše hříchy byly odpuštěny (Exodus 9:27; Matouš 27:45-46; Římanům 5:21).

Bůh je svrchovaný, což znamená, že je suverénní a nic z Jeho stvoření, vědomě nebo podvědomě, nemůže zmařit Jeho záměry (Žalm 93:1; Jeremiáš 23:20). Bůh je duch, což znamená, že je neviditelný (Jan 1:18; 4:24). Bůh je trojjediný, což znamená, že je ve třech osobách, které jsou stejné ve své podstatě, moci i slávě. Všimněte si, že v první z následujících citovaných pasáží Písma, výraz „jméno“ je v jednotném čísle, i když se jedná o tři osoby – „Otec, Syn a Svatý Duch“ (Matouš 28:19; Marek 1:9-11). Bůh je pravda, což znamená, že je v dokonalém souladu se vším, čím je, a zůstane stejným, neporušeným a není u něj lži (Žalm 117:2; 1. Samuelova 15:29).

Bůh je svatý, což znamená, že je oddělený od vší nemravnosti a Jeho hněv je namířen proti hříchu. Bůh vidí všechno zlo a Jeho hněv je namířen proti zlu; Písmo obvykle uvádí oheň spolu s Boží svatostí. Bůh je popsán jako vše spalující oheň (Izajáš 6:3; Abakuk 1:13; Exodus 3:2,4,5; Židům 12:29). Bůh je milostivý – toto obsahuje Jeho dobrotivost, laskavost, milosrdenství a Jeho lásku – což jsou slova, které alespoň částečně vystihují Jeho podstatu. Kdyby nebylo Boží milosti, zbylé Boží vlastnosti by vylučovaly jakýkoliv přístup člověka k Bohu. Naštěstí tomu tak není, neboť On touží znát každého z nás osobně (Exodus 34:6; Žalm 31:19; 1. Petrův 1:3; Jan 3:16; Jan 17:3).

Toto je skromný pokus odpovědět na tuto neobsažitelnou otázku. Chceme vás skutečně povzbudit, abyste nepřestávali hledat Boha (Jeremjáš 29:13).

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Jaké jsou Boží vlastnosti? Jaký je Bůh?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries