settings icon
share icon
Otázka

Co to znamená mít Boží bázeň?

Odpověď


Pro nevěřící je Boží bázeň strach z Božího soudu a věčné smrti, což je věčné odloučení od Boha (Lukáš 12:5; Židům 10:31). Pro věřící znamená Boží bázeň něco zcela odlišného. Boží bázeň pro věřícího znamená úctu k Bohu. Židům 12:28-29 je dobré líčení tohoto: "Poněvadž tedy přijímáme neotřesitelné království, buďme vděční a tak služme Bohu přijatelným způsobem, s úctou a bázní. Neboť náš Bůh je stravující oheň." Tato úcta a bázeň je přesně to, co Boží bázeň znamená pro křesťany. Toto je pro nás motivace abychom se oddali Stvořiteli vesmíru.

Přísloví 1:7 prohlašuje: "Bázeň Hospodinova jest počátek umění". Pokud nepochopíme, kdo Bůh je a nevytvoříme si k němu posvátnou bázeň, nemůžeme mít pravou moudrost. Pravá moudrost přichází jedině z pochopení, kdo Bůh je a že je svatý, pravdivý a spravedlivý. V Deuteronomiu 10:12, 20-21 je zaznamenáno: "Nyní tedy, Izraeli, čeho žádá Hospodin Bůh tvůj od tebe? Jediné abys se bál Hospodina Boha svého, a chodil po všech cestách jeho, a abys miloval ho, a sloužil Hospodinu Bohu svému v celém srdci svém, a ve vší duši své. Hospodina Boha svého báti se budeš, jemu sloužiti, a jeho se přídržeti, a ve jménu jeho přisahati budeš. Onť jest chvála tvá, a onť jest Bůh tvůj, kterýž učinil s tebou tyto veliké a hrozné věci, kteréž viděly oči tvé." Boží bázeň je základem pro to, abychom chodili po Jeho cestách, sloužili mu a ano - milovali Ho.

Někteří přeformulovali Boží bázeň pro věřící na "respektovat" Ho. Zatímco respekt je rozhodně součástí pojmu Boží bázně, je tam víc než jen to. Biblická Boží bázeň pro věřící zahrnuje pochopení, jak moc Bůh nenávidí hřích a obavu z Jeho soudu - i v životě věřícího. Židům 12:5-11 popisuje Boží disciplinu věřícího. Ačkoli přichází s láskou (Židům 12:6), stále je to něco strašného. Je to podobné jako u dětí - mají strach z kázně rodičů a to jim zabrání učinit některé zlé skutky.To samé by to mělo platit v našem vztahu s Bohem. Měli bychom být disciplinovaní (v Božích věcech) a snažit se žít naše životy způsobem, který se Mu líbí.

Věřící by se neměli lekat Boha. Nemáme k tomu žádný důvod. Máme Jeho příslib, že nás nic nemůže oddělit od jeho lásky (Římanům 8:38-39). Máme Jeho příslib, že On nás nikdy neopustí a ani se nás nevzdá (Židům 13:5). Boží bázeň je respektovat Ho, poslouchat Ho, disciplinovaně se mu podrobovat a s úctou Ho chválit.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co to znamená mít Boží bázeň?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries