settings icon
share icon
Otázka

Co je Biblické oddělení se?

Odpověď


Biblické oddělení je poznání že Bůh povolal věřící ze světa do osobní a korporační čistoty uprostřed hříšných kultur. Biblické oddělení je obvykle chápáno dvojím způsobem: jako osobní oddělení a jako církevní oddělení.

Osobním oddělením se je závazek jednotlivce chovat se podle božího standardu. Daniel tak konal když "uložil v srdci svém, aby se nepoškvrňoval pokrmem z stolu královského, a vínem," (Daniel 1:8). To bylo biblické oddělení protože Danielův standard byl založen na Božím zjevení v Mojžíšově zákoně.

Novodobým příkladen osobního oddělení se by mohlo být rozhodnutí odmítnout pozvánky na večírky kde se podává alkohol. Takové rozhodnutí by mohlo být za účelem obejít pokušení (Římanům 13:14), vyhnout se "všeliké zlé tvárnosti" (1 Tessalonicenským 5:22), anebo prostě jen být v souladu s osobním přesvěčením (Římanům 14:5).

Bible jasně učí že Boží dítě má být odděleno od světa. "Netáhněte jha s nevěřícími. Nebo jaký jest spolek spravedlnosti s nepravostí? A jaké obcování světla s temnostmi? A jaké srovnání Krista s Beliálem? Aneb jaký díl věrnému s nevěrným? A jaké spolčení chrámu Božího s modlami? Nebo vy jste chrám Boha živého, jakž pověděl Bůh: Přebývati budu v nich, a procházeti se, a budu jejich Bohem, a oni budou mým lidem. A protož vyjdětež z prostředku jejich, a oddělte se, praví Pán" (2 Korintským 6:14-17; viz také 1 Petrovu 1:14-16).

Církevní oddělení se zahrnuje rozhodnutí církve týkající se její vazeb k jiným organizacím, založeno na jejich teologii nebo zvyklostech. Separatismus je naznačen v samotném slově "církev", které pochází z řeckého slova ekklesia což znamená "tzv. shromáždění vyvolených". V Ježíšově dopise Pergamenské církvi Ježíš varuje před tolerováním těch, kteří učí falešné učení (Zjevení 2:14-15). Církev má být oddělena, lámajíc vztahy s kacířstvím. Novodobým příkladem církevního oddělení by mohl být přístup denominace proti ekumenickým aliancím, které sjednocují církev s odpadlíky.

Biblické oddělení se nevyžaduje od křesťany aby neměli kontakt s nevěřícími. Jako Ježíš bychom se měli ujmout hříšníka bez toho, abychom se účastnili hříchu (Lukáš 7:34). Pavel vyjádřuje vyvážený pohled separatismu: "Napsal jsem vám v dopisu, abyste se nesměšovali se smilníky, ale ne vůbec se smilníky tohoto světa nebo s lakomci, rváči nebo s modláři - vždyť potom byste museli ze světa odejít" (1 Korintským 5:9-10). Jinými slovy jsme ve světě, ale ne z něho. " Vy jste světlo světa. Město ležící na hoře nemůže být skryto. Také nerozsvěcují lampu, aby ji postavili pod nádobu, ale na stojan a tehdy osvětluje všechny, kdo jsou v domě. Tak nechte své světlo zářit před lidmi, ať vidí vaše dobré skutky a vzdají slávu vašemu Otci, který je v nebesích" (Matouš 5:14-16).

Máme být světlo světa bez toho, abychom dovolili světu zeslabit naše světlo.

“You are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven” (Matthew 5:14-16).

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co je Biblické oddělení se?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries