settings icon
share icon

Elçilerin İşleri Kitabı

Yazar: Elçilerin İşleri Kitabı, yazarının ismini açıkça bildirmez. Hem Luka, hem de Elçilerin İşleri'ni aynı yazarın yazdığı, Luka 1:1-4 ve Elçilerin İşleri 1:1-3'den açıkça anlaşılmaktadır. Geleneksel olarak, kilisenin en erken zamanlarından beri elçi Pavlus'un bir yoldaşı olan Luka'nın hem Luka, hem de Elçilerin İşleri kitaplarını yazdığı kabul edilir (Koloseliler 4:14; 2.Timoteos 4:11).

Yazılış Tarihi: Elçilerin İşleri Kitabı, büyük bir olasılıkla İ.S. 61 -64 yılları arasında yazılmıştır.

Yazılma Amacı: Elçilerin İşleri Kitabı, ilk kilisenin bir tarihçesini sağlamak için yazılmıştır. Kitap, Pentikost gününün ve İsa Mesih için etkili tanıklar olmak için güçlendirilmenin önemini vurgular. Elçilerin İşleri, elçilerin Yeruşalim, Yahudiye, Samiriye ve diğer çevre ülkelerde Mesih'in tanıkları olduklarını kaydeder. Kitap, bizi güçlendiren, yol gösteren, öğreten ve Danışmanımız olan Kutsal Ruh armağanına ışık tutar. Elçilerin İşleri kitabını okurken, bu sırada Petrus, Yuhanna ve Paul gibi öğrenciler tarafından gerçekleştirilen birçok mucize bizi aydınlatır ve bize cesaret verir. Elçilerin İşleri kitabı, Tanrı Sözü'ne itaatin önemini ve Mesih'i tanımanın sonucu olarak gerçekleşen değişimi vurgular. Öğrencilerin Rab İsa Mesih hakkında bildirdiği gerçeği reddedenlerle ilgili birçok ayet de içerir. Elçilerin İşleri kitabında şeytanın güç, hırs ve daha başka birçok kötülüğü de görülür.

Anahtar Ayetler: Elçilerin İşleri 1:8: "Ama Kutsal Ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yeruşalim'de, bütün Yahudiye ve Samiriye'de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız."

Elçilerin İşleri 2:4: "İmanlıların hepsi Kutsal Ruh'la doldular, Ruh'un onları konuşturduğu başka dillerle konuşmaya başladılar."

Elçilerin İşleri 4:12: "Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur."

Elçilerin İşleri 4:19-20: "Ama Petrus'la Yuhanna şöyle karşılık verdiler: 'Tanrı'nın önünde, Tanrı'nın sözünü değil de sizin sözünüzü dinlemek doğru mudur, kendiniz karar verin. Biz gördüklerimizi ve işittiklerimizi anlatmadan edemeyiz."

Elçilerin İşleri 9:3-6: "Yol alıp Şam'a yaklaştığı sırada, birdenbire gökten gelen bir ışık çevresini aydınlattı.

Yere yıkılan Saul, bir sesin kendisine, 'Saul, Saul, neden bana zulmediyorsun?' dediğini işitti. Saul, 'Ey Efendim, sen kimsin?' dedi.

'Ben senin zulmettiğin İsa'yım' diye yanıt geldi. 'Haydi kalk ve kente gir, ne yapman gerektiği sana bildirilecek.'" Elçilerin İşleri 16:31: "Onlar, 'Rab İsa'ya iman et, sen de ev halkın da kurtulursunuz' dediler."

Kısa Özet: Elçilerin İşleri, Hristiyan kilisesinin ve İsa Mesih'in müjdesinin yayılmasının ve ona karşı artan muhalefetin tarihçesini anlatır. İsa Mesih'in müjdesini bildirmek ve öğretmek için birçok sadık hizmetkâr kullanıldığı halde, aralarında en etkili olanı, ismi Pavlus olarak değiştirilen Saul'du. Pavlus, İsa Mesih'e iman etmeden önce Hristiyanlar'a zulüm edip onları öldürmekten büyük zevk alıyordu. Pavlus'un Şam yolundaki dramatik imanı (Elçilerin İşleri 9:1-31), Elçilerin İşleri kitabının öne çıkarttığı bir olaydır. Pavlus, İsa Mesih'e iman ettikten sonra, o zamana kadar yaptıklarının tam tersini yaparak, Tanrı'yı sevdi, O'nun Sözü'nü ve gerçek ve diri Tanrı'nın Ruhu'nu ateşli ve güçlü bir şekilde bildirdi. Öğrenciler Kutsal Ruh tarafından Yeruşalim'de (1–8:3 bölümler), Yahudiye ve Samiriye'de (8:4–12:25 bölümler) ve dünyanın dört bucağında (13:1–28 bölümler) İsa'nın tanıkları olmak üzere güçlendirildiler. Son bölümde, Pavlus'un üç misyoner yolculuğu (13:1–21:16), Yeruşalim ve Sezariye'deki sıkıntıları (21:17–26:32) ve Roma'ya yaptığı son yolculuk yer alır (27:1–28:31).

Bağlantılar: Elçilerin İşleri kitabı, yasanın yerine getirildiği Eski Antlaşma'dan lütuf ve imanın önde olduğu Yeni Antlaşma'ya bir geçiş görevi görür. Bu geçiş, Elçilerin İşleri'nin birkaç önemli olayında görülür. İlk olarak, Kutsal Ruh'un, Eski Antlaşma'da ana işlevi, aralarında Musa (Çölde Sayım 11:17), Otniel (Hakimler 3:8-10), Gidyon (Hakimler 6:34) ve Saul'un (1. Samuel 10:6-10) da bulunduğu Tanrı halkını dışsal olarak "meshetmek" olan hizmetinde bir değişiklik gerçekleşti. İsa'nın dirilişinden sonra, Kutsal Ruh, inanlıların yüreklerinde yaşamaya gelerek (Romalılar 8:9-11; 1. Korintliler 3:16) onlara içlerinden yol göstermiş ve güçlendirmiştir. İçimizde yaşayan Kutsal Ruh, Tanrı'nın imanla Kendisine gelenlere armağanıdır.

Pavlus'un İsa Mesih'e iman edişi, Eski Antlaşma'dan Yeni Antlaşma'ya geçişin dramatik bir örneğiydi. Pavlus, dirilmiş Kurtarıcı'yla karşılaşmadan önce, İsrailliler arasında en gayretlisiydi ve "Yasa'ya dayanan doğruluk" konusunda kusursuzdu (Filipililer 3:6). Hatta, Mesih'e imanla lütufla kurtuluşu öğretenlere zulüm bile ediyordu. Ama Mesih'e iman ettikten sonra, yasaya dayalı tüm çabalarının değersiz olduğunu anlamıştı: "Her şeyi zarar sayıyorum, süprüntü sayıyorum. Öyle ki, Mesih'i kazanayım ve Kutsal Yasa'ya dayanan kişisel doğruluğa değil, Mesih'e iman etmekle kazanılan, iman sonucu Tanrı'dan gelen doğruluğa sahip olarak Mesih'te bulunayım" demişti (Filipililer 3:8b-9). Şimdi bizler de yasanın işleriyle değil, imanla yaşıyoruz, bu yüzden hiçbir övünme yoktur (Efesliler 2:8-9).

Petrus'un Elçilerin İşleri 10:9-15'deki çarşaf görümü, Eski Antlaşma'dan, bu durumda Yahudiler'e has olan yiyecek yasalarından, tek bir evrensel Kilise'de Yahudiler ve Yahudi olmayanların Yeni Antlaşma birliğine geçişin bir başka işaretidir. "Temiz" hayvanlar Yahudiler'i, "temiz olmayan" hayvanlar ise Yahudi olmayanları simgeler ve her ikisi de Mesih'in kurbansal ölümü aracılığıyla Tanrı tarafından "temiz" ilan edilmişlerdir. Artık yasanın Eski Antlaşması altında olmayan bu iki grup da, şimdi Mesih'in çarmıhta akıttığı kanına imanla lütuf dolu olan Yeni Antlaşma altında birleşmiştir.

Pratik Uygulama: Tanrı sıradan insanları Ruhu'yla güçlendirdiğinde onlar aracığıyla harika işler yapabilir. Tanrı bir grup balıkçıyı alıp onları dünyayı alt üst etmekte kullanmıştır (Elçilerin İşleri 17:6). Tanrı, Hristiyanlar'dan nefret eden bir katili alıp onu en büyük Hristiyan müjdeci, Yeni Antlaşma'daki kitapların neredeyse yarısının yazarı haline getirmiştir. Tanrı, "yeni bir inancın" dünya tarihindeki en hızlı şekilde yayılmasını sağlamak için onlara yapılan zulmü kullanmıştır. Tanrı aynı şeyi, bizim aracılığımızla da gerçekleştirebilir. Bunu yüreklerimizi değiştirip, bizleri Kutsal Ruh'la güçlendirerek ve bizlere Mesih aracılığıyla müjdeyi yayma tutkusu vererek yapar. Bunları kendi gücümüzle gerçekleştirmeye çalışırsak başarısız oluruz. Elçilerin İşleri 1:8'deki öğrenciler gibi, Kutsal Ruh'un güçlendirmesini beklemeli, sonra da Tanrı'nın gücüyle Büyük Görev'i gerçekleştirmeye gitmeliyiz (Matta 28:19-20).

EnglishYeni Antlaşma İncelemesiTürkçe anasayfaya dön

Elçilerin İşleri Kitabı
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries