settings icon
share icon
Askim

Kisim fogivnes? Hau bai mi kisim fogivnes bilong God?

Ansa


Aposel 13:38 i tok klia, “Olsem na, ol brata, mipela i autim tok long yupela olsem. Yupela i ken save gut, Jisas em i kam long lusim ol sin bilong yupela.”

Fogivnes em wanem samting, na wai na mi nidim?

Dispela tok “fogiv” i min olsem rausim ol piapia na kamap klin, long tok sori, o rausim dinau. Taim yumi mekim rong long narapela, yumi askim fogivnes long em olsem na releisensip mas kamap gen. Fogivnes em i no samting long givim, bikos man i disev long kisim fogivnes. Nogat wanpela i disev long rausim sin bilong em. Fogivnes em i wok bilong laikim, sore, na marimari. Fogivnes em i wanpela didisen long noken holimpas sin bilong narapela, maski em i mekim bikpela rong long yu.

Baibel i tokim yumi olsem yumi mas kisim fogivnes bilong God. Yumi olgeta i mekim sin. Saveman 7:20 i tok, “I no gat wanpela stretpela man i save mekim gutpela pasin oltaim. Nogat. Sampela taim em tu i mekim sin.” 1 Jon 1:8 i tok, “Sapos yumi tok long yumi nogat sin, em yumi giamanim yumi yet, na tok tru i no i stap long yumi.” Olgeta sin em i wanpela birua long God (Buk Song 51:4). Olsem na, yumi mas hangre long kisim fogivnes bilong God. Sapos yumi ino kisim fogivnes, bai yumi kisim pen istap oltaim oltaim (Matyu 25:46; Jon 3:36).

Fogivnes – Hau bai mi kisim?

Tenkyu tru, God em i marimari na pulap long laikim – hangre long lusim sin bilong yumi! 2 Pita 3:9 i tokim yumi, “…Em i laik bai olgeta man i mas tanim bel, olsem na em i isi long yupela na em i wet i stap yet.”

Pei long olgeta sin bilong yumi em dai tasol. Namba wan hap bilong Rom 6:23 i tok olsem, “Pei bilong sin em i dai…” Itanol dai em i pei bilong sin yumi karim long en. God, long gutpela plan bilong em, i kamap man – Jisas Krais (Jon 1:1,14). Jisas i dai long diwai kros, kisim pei bilong yumi – dai. 2 Korin 5:21 i skulim yumi, “Krais i no save mekim sin, tasol God i laik helpim yumi, olsem na em i bin bungim olgeta sin bilong yumi antap long em, na Krais i kamap olsem man bilong mekim sin tru. God i mekim olsem bai yumi ken i stap long Krais, na long strong bilong em yumi ken kamap stretpela manmeri bilong God.” 1 Jon 2:2 i tok, “Em yet i bin mekim wok bilong rausim sin bilong yumi. Na em i no mekim dispela wok bilong helpim yumi tasol. Nogat. Em i mekim bilong helpim olgeta manmeri i stap long graun.” Jisas i kirap bek long dai, em i tok aut win bilong em long sin na dai (1 Korin 15:1-28). Prais i go long God, tru long dai na kirap bek bilong Jisas Krais, namba tu hap bilong Rom 6:23 i kamap tru olgeta, “…tasol gift bilong God em i laip oltaim insait long Jisas Krais, Bikpela bilong yumi.”

Yu laikim sin bilong yu i mas rausim? Yu i no save filim gut bikos long asua yu gat long en, olsem yu i no inap ronawe long en? Fogivnes long sin bilong yu i stap pinis sapos yu bilip long Jisas Krais olsem Seivia bilong yu. Efesus 1:7 i tok, “Marimari bilong God em i pulap tru. Krais i dai pinis bilong seivim yumi, na long blut bilong en, God i rausim olgeta sin bilong yumi.” Jisas i peim dinau bilong yumi, olsem na yumi ken kisim fogivnes. Wanpela samting yu ken mekim em olsem, askim God long fogivim yu long Jisas Krais, bilip olsem Jisas i dai long peim fogivnes bilong yu – na em bai fogivim yu! Jon 3:16 i tok nais stret, “God i laikim tumas olgeta manmeri bilong dispela graun, olsem na em i givim dispela wanpela pikinini tasol i kam, Olsem bai husait manmeri i bilip long em bai i no inap bagarap tasol bai i kisim laip bilong i stap oltaim, oltaim.”

Fogivnes – true em i isi stret?

Yes em i isi stret! Yu ino inap long kisim fogivnes long God. Yu ino inap long peim fogivnes bilong yu long God. Tasol yu bai kisim tasol, long bilip, tru marimari na sore bilong God. Sapos yu laik akseptim Jisas Krais long Seivia bilong yu na kisim fogivnes bilong God, hia i gat prea we yu ken mekim. Prea yu ken tok, o narapela prea bai ino inap seivim yu. Em i bilip long Jisas Krais tasol bai provaidim fogivnes bilong. Dispela prea em i soim bilip bilong yu long God na givim tenkyu long Em long provaidim fogivnes bilong yu. “God, Mi save mi mekim sin long Yu na mi inap long kisim pen long dispela asua. Tasol Jisas Krais i kisim pen we mi ken kisim long en, olsem na tru bilip long Em, mi ken kisim fogivnes. Mi lusim trast bilong mi long Yu long kisim salveisen. Tenkyu long naispela marimari na fogivnes bilong Yu! Amen!”

Yu mekim wanpela disisen pinis long Krais bikos wanem samting yu rit long hia? Sapos i tru, plis klik long “Mi akseptim Krais tude” long baton daunbilo.

EnglishGo bek long Tokples hom peij

Kisim fogivnes? Hau bai mi kisim fogivnes bilong God?
© Copyright Got Questions Ministries