settings icon
share icon
Askim

Jisas Krais em i husait?

Ansa


Ino olsem dispela askim “Yu ting God i stap?” Sampela liklik lain tasol i save askim dispela kwestin, Jisas Krais i stap o nogat. Planti manmeri i save aseptim olsem Jisas em i trupela man husait i stap long Israel long 2,000pela krismas i go pinis. Dispela dibeit i stat wantaim diskasen long ful aidentiti bilong Jisas. Planti ol lotu i skulim manmeri bilong ol olsem Jisas em i wanpela gutpela profet o gutpela tisa o wanpela holipela man. Tasol Baibel i tokim yumi olsem Jisas em i moa long profet, gutpela tisa, o wanpela holipela man.

Long buk bilong C.S. Lewis taitol, Mere Kristianity i rait olsem: “Mi traim long stopim ol manmeri we ol i wok long tok nogut long Em [Jisas Krais]: ‘Mi redi long aseptim Jisas olsem wanpela bikpela na gutpela tisa, tasol mi no aseptim kleim bilong em long kamap God.’ Dispela em i wanpela samting mipela mas noken toktok. Dispela man husait em i man nating na toktok kain olsem Jisas i no bikpela tisa man wantaim moral valiu em i no gutpela. Dispela man em i wanpela longlong-wankain level olsem man husait i tok olsem-o em i yet em i Devol bilong hel. Yu mas makim tingting bilong yu. Dispela man, na em i, Pikinini bilong God, o nogut em i wanpela longlong man o em i wanpela nogut samting. Yu ken pasim em olsem wanpela longlong, yu ken spetim em na kilim em olsem wanpela dimon; o yu ting yu ken pundaun long lek bilong em na tok Bikpela na God. Yumi noken kamapim ol longlong tingting na tok em i wanpela bikpela tisa man. Em i opim dispela opsen long mipela. Em i no tingim” (Macmillan, 1952, p.55-56).

Olsem na, husait Jisas i kleim long en? Baibel em i tok wanem long Em? Namba wan, Em i God insait long bodi. Jisas i tok long Jon 10:30, “Mi na Papa i wanpela.” Long namba wan lukluk, dispela i luk olsem ino kleim long kamap God. Tasol, lukim hau ol Juda lain i bekim toktok bilong Em. Ol i laik stonim Em, “Yu man nating, tasol yu tok olsem yu yet yu God” (Jon 10:33). Ol Juda lain save gut olsem Em i kleimim em yet olsem God. Long dispela ol ves, Jisas ino skulim ol Juda lain long kliaim wanem samting Em i toktok. Em i no tok, “Mi ino tok mi God.” Taim Jisas i tok, “Mi na Papa i wanpela” (Jon 10:30), tru tumas Em i kleimim Em i yet wankain olsem God.

Long Jon 8:58 Jisas i kleimim em i stap bipo yet, em i wanpela laip bilong God: “’Tru tumas mi tokim yupela, taim Abraham i no kamap yet, Mi Yet Mi Stap Olsem!”’ Long bekim bilong dispela toktok, Ol Juda lain i apim ol ston na laik stonim Jisas (Jon 8:59). Long dispela kleim olsem stap bipo yet, Jisas i aplaim nem bilong God long Em yet-MI YET (Kisimbek 3:14). Ol Juda lain i rijektim aidentiti bilong Jisas olsem God i stap insait long man, tasol ol i save gut wanem samting Em i toktok long en.

Arapela baibel klu i tok Jisas em God insait long bodi i inkludim John1:1, we i tok, “Tok em yet i God,” bungim wantaim John1:14, we em i tok, Tok em i bin kamap man,” Tomas, wanpela disaipel i tokaut long Jisas, “O Bikpela na God bilong mi” (Jon 20:28), Jisas i no korektim em. Aposel Pol i mekim Jisas klia olsem “Bikpela God na Seivia bilong yumi, Jisas Krais” (Taitus 2:13). Aposel Pita i tok wankain, na singautim Jisas “God na Seivia bilong yumi” (2 Pita 1:1).

God Papa i holim witnes long aidentiti bilong Jisas tu: “Tasol em i tok long Pikinini olsem, ‘God, yu stap king oltaim oltaim. Yu save bosim ol manmeri bilong yu long stretpela pasin tasol’” (Hibru 1:8; cf. Buk Song 45:6). Long Olpela Testamen profesi olsem Aisaia 9:6 i tokaut klia long diviniti bilong Krais: “Long mipela tasol, wanpela pikinini man i kamap, em wanpela pikinini God i givim long yumi. Em bai i stap King bilong yumi, na em bai i gat ol dispela nem, “Man bilong givim Gutpela Tingting tru” na “God i gat bikpela Strong” na “Papa bilong i stap oltaim oltaim” na “King bilong kamapim gutpela sindaun na bel isi.”

Wai na dispela askim long aidentiti bilong Jisas i moa impoten? Wai na i moa bikpela olsem Jisas em i God? Sampela risen:

Olsem C.S. Lewis i pointim aut, Sapos Jisas em i no God, orait em bai wanpela bikpela giaman man na i no trast long olgeta rot.

Sapos Jisas i no God, ol aposel bai wankain ol giaman lain tu.

Jisas i mas kamap God bikos Mesaia ol promis long Em mas kamap “Holipela Wan” (Buk Song 16:5, NASB). Nogat wanpela long dispela graun em i stretpela long ai bilong God (Buk Song 53:1; 143:2), God yet Em i kam long dispela graun olsem man.

Sapos Jisas i no God, dai bilong Em bai i no inap long peim olgeta sin bilong dispela graun (1 Jon 2:2). Em God yet tasol bai givim dispela laip, itanol ofa (Rom 5:8; 2 Korin 5:21).

God tasol Em i Seivia (Hosea 13:4; cf. 1 Timoti 2:3). Sapos Jisas em i Seivia, orait Em i mas God tu.

Jisas i kamap God na man wantaim. Olsem God, Jisas inapim belhat bilong God. Olsem man, Jisas i gat strong long dai. Olsem God-man, Jisas em i kamap Medieita namel long heven na graun (1 Timoti 2:5). Salveisen nau i stap long bilip bilong yumi insait long Jisas Krais. Olsem Em i tok, “Mi yet mi rot na tok tru na laip. Nogat wanpela manmeri bai kam long Papa, long mi tasol” (Jon 14:6).

EnglishGo bek long Tokples hom peij

Jisas Krais em i husait?
© Copyright Got Questions Ministries