settings icon
share icon
Askim

Yu gat laip oltaim oltaim?

Ansa


Baibel i soim yumi klia rot long go long laip oltaim oltaim. Namba wan, yumi save olsem yumi sin long God: “Yumi olgeta sin, na kam sot long glori bilong God” (Rom 3:23). Yumi olgeta mekim ol samting i no gutpela long ai bilong God, we em i oraitim yumi long kisim pe bilong ol dispela pasin nogut. Nau olgeta sin bilong yumi i birua wantaim itanol God, pe bilong ol dispela i kamap long yumi. “Pe bilong sin em i dai, tasol God i save givim nating presen bilong em long yumi, em i laip bilong stap oltaim oltaim tru long Jisas Krais, Bikpela bilong yumi” (Rom 6:23).

Tasol, Jisas Krais, husait nogat sin bilong Em (1 Pita 2:22), itanol Pikinini bilong God Em i kamap man (Jon 1:1,14) na dai long peim rong bilong yumi. “God i soim laikim bilong Em long yumi long dispela rot: taim yumi stap insait long sin yet, Krais i dai long yumi” (Rom 5:8). Jisas Krais i dai antap long diwai kros (Jon 19:31-42), karim olgeta pe bilong yumi (2 Korin 5:21). Long 3pela dei bihain, Em i kirap bek long matmat (1Korin 15:1-4), long soim win bilong Em long sin na dai. “Long marimari bilong Em, Em i givim yumi nupela laip insait long living hop tru long kirap bek long Jisas Krais” (1Pita 1:3).

Long bilip tasol, bai yumi senisim tingting bilong yumi insait long Krais – husait Em i, wanem Em i mekim, na wai – long salveisen bilong yumi (Aposel 3:19). Sapos yumi putim bilip bilong yumi long Em, bilip long dai bilong Em antap long diwai kros long karim sin bilong yumi, orait bai yumi kisim fogivnes na kisim promis long itanol laip long heven. “God i laikim tumas olgeta manmeri bilong dispela graun, olsem na em i givim dispela wanpela pikinini tasol i kam, Olsem bai husait manmeri i bilip long em bai i no inap bagarap tasol bai i kisim laip bilong i stap oltaim, oltaim” (Jon 3:16). “Sapos long maus bilong yu, yu tokaut klia long Jisas em i Bikpela, na sapos long bel bilong yu, yu bilip long God i bin kirapim em bek long matmat, orait God bai kisim yu bek” (Rom 10:9). Bilip tasol insait long pinis wok bilong Krais antap long diwai kros bai gat rot long laip oltaim oltaim! “Yupela i bilip long Krais, na long marimari bilong God tasol, God i kisim bek yupela. Dispela em i no samting yupela yet i mekim. Nogat. God i givim fri tru long yupela. Em i no olsem pe bilong wok yupela i mekim. Olsem na i nogat wanpela man bai inap long apim nem bilong em yet” (Efeso 2:8-9).

Sapos yu laik akseptim Jisas Krais olsem Seivia bilong yu, orait hia i gat wanpela prea long mekim. Tingim, dispela prea o ol narapela prea bai ino inap seivim yu. Tasol long bilip long Krais bai seivim yu long olgeta sin. Dispela prea em i isi tru long soim bilip bilong yu long God, na tu tok tenkyu long salveisen Em i givim long yu. “God, mi save mi sin long yu na mi inap long kisim pe long dispela ol asua mi mekim. Tasol Jisas Krais i karim pe bilong mi we mi inap long dai long en. Olsem na tru bilip insait long Em, mi ken kisim fogivnes. Olsem na mi putim bilip bilong mi long salveisen yu gat long mi. Tenkyu long naispela marimari na fogivnes bilong Yu – gift bilong laip oltaim oltaim! Amen!”

Yu mekim wanpela disisen pinis long Krais bikos wanem samting yu rit long hia? Sapos i tru, plis klik long “Mi akseptim Krais tude” long baton daunbilo.

EnglishGo bek long Tokples hom peij

Yu gat laip oltaim oltaim?
© Copyright Got Questions Ministries