settings icon
share icon
Askim

Wanem rot bilong salveisen?

Ansa


Yu hangre? I no hangre long bodi, tasol yu gat hangre long samting i moa insait long laip? Yu ting yu gat wanpela samting moa dip insait long yu we yu i no save hangre long en? Sapos i tru, Jisas tasol em i rot! Jisas i tok, “Mi yet mi bret bilong laip. Husait i kam long mi bai ino inap hangre gen, na husait i bilip long mi bai ino inap hangre long wara” (Jon 6:35).

Yu ting yu tubel? Yu ting yu ino inap long painim rot o pepos insait long laip? I luk olsem wanpela man i putim lait of tasol yu ino painim swists bilong en, a? Sapos i olsem, Jisas em i rot bilong salveisen! Jisas i tok, “Mi yet mi lait bilong dispela graun. Man i bihainim mi, em bai i no inap wokabaut long tudak. Nogat. Em bai gat lait bilong laip” (Jon 8:12).

Yu pilim olsem yu bin lok aut long laip? Yu traim planti doa pinis, tasol yu painim aut olsem olgeta i empti na nogat mining bilong ol? Yu painim rot yet long go insait na inapim gutpela laip bilong yu, a? Sapos i olsem, Jisas em i rot bilong salveisen! Jisas i tok, “Mi yet mi dua. Sapos wanpela man i go insait long mi, orait God bai kisim em bek. Em bai go insait na i go autsait, na i go i kam na kisim kaikai” (Jon 10:9).

Ol arapela lain i save daunim yu olgeta taim o nogat? Yu ting releisensip bilong yu i empti na antap tasol? Yu ting ol arapela lain i yusim yu long gutpela bilong ol? Sapos olsem, Jisas em i rot! Jisas i tok, “Mi yet mi gutpela wasman bilong sipsip. Gutpela wasman bilong sipsip em i save lusim laip bilong em yet long helpim ol sipsip” (Jon 10:11, 14).

Yu ting wanem samting bai kamap bihain long dispela laip? Yu ting yu les pinis long stap insait long dispela laip we ol samting i stin o go bagarap? Sampela taim yu gat tubel we yu ting laip i gat mining o nogat? Yu ting yu laik stap bihain long dai? Sapos i olsem, Jisas yet i rot bilong salveisen! Jisas i tok, “Kirap bek, em mi yet na laip em mi yet. Man i bilip long mi, maski sapos em i dai, em bai kirap bek gen” (Jon 11:25-26).

Rot em i wanem? Trut em i wanem? Laip em i wanem? Jisas i bekim na tok, “Mi yet mi rot, na mi tok tru, na mi laip. I nogat wanpela man bai go long Papa sapos yu no kam long mi” (Jon 14:6).

Dispela hangre yu gat em i spiritual hangre, na Jisas tasol bai pulapim yu. Jisas wanpela tasol bai rausim dispela tudak. Jisas em i doa long inapim laip oltaim. Jisas em i wanpela poroman na wasman yu painim long en. Jisas em i laip-insait long dispela graun na bihain long en. Jisas em i rot bilong salveisen!

Bilong wanem yu filim hangre, bilong wanem yu lus insait long tudak, bilong wanem yu no painim mining insait long laip, em bikos yu stap longwe long God. Baibel i tokim yumi olsem yumi mekim sin na stap longwe long God (Saveman 7:20; Rom 3:23). Dispela empti filing insait long bel bilong yu i min olsem God i no stap long laip bilong yu. Yu bin kamap long kisim releisensip wantaim God. Tasol, bikos long sin bilong yu, dispela releisensip i buruk. Na antap moa long dispela, sin bai burukim yu stret long God oltaim, long dispela laip na bihain (Rom 6:23; Jon 3:36).

Hau bai dispela hevi bai orait? Jisas em i rot bilong salveisen! Jisas i karim sin bilong yu long Em yet (Korin 5:21), Jisas i dai long yu (Rom 5:8), karim dispela pe i sapos yu. Bihain long 3pela dei, Jisas i kirap bek, soim strong na pawa bilong Em long sin na dai (Rom 6:4-5). Wai na Em i mekim olsem? Jisas yet i bekim dispela askim: “Bikpela laikim tru nogat wanpela i ken i gat, em i givim laip bilong em yet long dai long poroman bilong em” (Jon 15:13). Jisas i dai olsem na bai yu stap laip. Sapos yu putim bilip bilong yu long Jisas, bilipim dai bilong Em olsem pe bilong sin bilong yu, olgeta sin bilong yu i rausim na wasim pinis. Yu bai inapim spiritual hangre bilong yu. Olgeta lait bai kam on. Yu bai gat rot long inapim laip bilong yu. Yu bai save husait em i namba wan fren na gutpela wasman bilong yu. Yu bai save olsem yu gat laip bihain long dai-kirap bek insait long heven wantaim Jisas long laip oltaim!

“God i laikim tumas olgeta manmeri bilong dispela graun, olsem na em i givim dispela wanpela pikinini tasol i kam, Olsem bai husait manmeri i bilip long em bai no inap bagarap tasol bai kisim laip bilong i stap oltaim, oltaim” (Jon 3:16).

Yu mekim wanpela disisen pinis long Krais bikos wanem samting yu rit long hia? Sapos i tru, plis klik long “Mi akseptim Krais tude” long baton daunbilo.

EnglishGo bek long Tokples hom peij

Wanem rot bilong salveisen?
© Copyright Got Questions Ministries