கிறிஸ்தவர்கள் மருத்துவரிடம் போகலாமா?


கேள்வி: கிறிஸ்தவர்கள் மருத்துவரிடம் போகலாமா?

பதில்:
மருத்துவரின் உதவியை நாடுவது தேவனிடத்திலுள்ள விசுவாசத்தின் குறைவை வெளிப்படுத்துகிறது என்பது சில கிறிஸ்தவர்களின் விசுவாசம் ஆகும். விசுவாச அறிக்கை கோட்பாட்டின் படி மருத்துவரை நாடுவது விசுவாசக் குறைச்சலாகவும் அது தேவன் உன்னை சுகப்படுத்துவதிலிருந்து தடுக்கும் என்றும் கருதுகின்றனர். கிறிஸ்தவ அறிவியல் அமைப்பை போன்றவர்கள் மருத்துவரின் உதவியை நாடுவது சில நேரங்களில் தேவன் நமக்கு நம்மை சுகப்படுத்தும்படியாக கொடுத்திருக்கும் ஆற்றலை பயன்படுத்துவதற்கு தடையாகவே கருதப்படுகிறது. இந்த கோணத்தில் தர்க்கம் மிகவும் குறைவாக உள்ளது. உங்கள் கார் பழுதடைந்தால் நீங்கள் அதை மெக்கானி;க்கிடம் எடுத்து செல்வீர்களா அல்லது தேவன் அந்த காரை சரி செய்யும்படியாக காத்திருப்பீர்களா? விட்டில் தண்ணீர் குழாய் உடைந்து விட்டால் நாம் தேவன் தண்ணீர் ஒழுகுவதை சரிசெய்ய காத்திருப்போமா அல்லது குழாயை சரிசெய்பவரை அழைப்போமா? நம்முடைய சரீரத்தை சரிசெய்வது போலவே தேவனும் கார் மற்றும் குழாயை சரிசெய்ய போதுமானவர். தேவனால் அற்புதத்தை செய்ய முடியும் ஆனால் நமக்கு உதவிசெய்ய கூடிய அறிவும் திறமையுமுள்ள தனிநபர்களை நாடுவதற்கு பதிலாக எப்பொழுதும் அற்புதத்தை எதிர்பார்க்க கூடாது.

வேதாகமத்திலே மருத்துவர்களை பற்றி பன்னிரண்டு முறைக்கும் மேலாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 2 நாளாகமம் 16:12 மட்டுமே மருத்துவர்களிடம் போகக்கூடாது என்பதற்கு பின்னனியத்தை விட்டு எடுத்து பயன்படுத்தப்பட்ட வசனம் ஆகும். “ஆசா அரசாண்ட முப்பத்தொன்பதாம் வருஷத்திலே தன் கால்களில் வியாதிகண்டு, அவன் தன் வியாதியிலும் கர்த்தரை அல்ல, பரிகாரிகளையே தேடினான்.” இங்கு ஆசா மருத்துவரை நாடினது பிரச்சனையல்ல ஆனால் அவன் தேவனுடைய உதவியை நாடவில்லை என்பதே பிரச்சனையாகும். மருத்துவரை நாடினாலும் கூட நம்முடைய இறுதி நம்பிக்கை மருத்துவர் மீது அல்ல தேவனிடத்திலே இருக்க வேண்டும்.

அநேக வசனங்கள் மருத்துவ சிகிச்சையை பயன்படுத்தியதற்கு அடையாளமாக உள்ளன. குறிப்பாக கட்டுபோடுதல் (ஏசாயா1:6), எண்ணெய் (யாக்கோபு 5:14), எண்ணெயும் திராட்சரசமும் (லூக்கா 10:34), இலைகள் (எசேக்கியேல் 47:12), திராட்சரசம் (1திமோத்தேயு 5:23), மற்றும் கீலேயாத்தின் பிசின் தைலம் (எரேமியா 8:22). மேலும் லூக்கா சுவிசேஷம் மற்றும் அப்போஸ்தலர் நடபடிகளை எழுதிய லூக்காவை பால் “பிரியமான வைத்தியனாகிய லூக்கா” என்று குறிப்பிடுகிறார் (கொலோசெயர் 4:14).

மாற்கு 5:25-30ல் பெரும்பாடுள்ள ஸ்திரி அவளுடைய தெடர்ச்சியான இரத்த போக்கை ஒரு மருத்துவராலும் சுகமாக்க முடியாததாக இருப்பினும் அவள் அநேக வைத்தியர்களிடம் சென்று தனக்கு உண்டானவைகளையெல்லாம் செலவழித்தாள் என்று வாசிக்கிறோம். அவள் இயேசுகிறிஸ்துவிடம் வந்து அவருடைய வஸ்திரங்களையாகிலும் தொட்டால் சொஸ்தமாவாள் என்று நினைத்து வஸ்திரத்தை தொட்டு சுகமடைந்தாள். இயேசு ஏன் பாவிகளோடு நேரம் செலவிடுகிறார் என்று பரிசேயர்கள் கேட்ட போது அவர் சொன்னார்: “பிணியாளிகளுக்கு வைத்தியன் வேண்டியதேயல்லாமல் சுகமுள்ளவர்களுக்கு வேண்டியதில்லை என்றார்” (மத்தேயு 9:12). இந்த வசனங்களினின்று ஒருவர் கீழ்கண்ட கொள்கைகளை வகுக்க முடியும்:

1) மருத்துவர்கள் தெய்வம் அல்ல அவர்களை தெய்வமாக பார்க்க கூடாது. சில நேரங்களில் அவர்கள் உதவலாம் ஆனால் அநேக நேரங்களில் பணத்தை பிடுங்குவதே அவர்களின் முடிவாக இருக்கிறது.

2) மருத்துவர்களை பயன்படுத்துவது மற்றும் இந்த உலகபிரகாரமான சுகத்தை பெறுவது வசனத்திற்கு முரணானது அல்ல. உண்மையில் மருத்துவ சிகிச்சை நல்லதாக பார்க்கப்படுகிறது.

3) எந்த ஒரு சரீர பலவீனத்திலும் தேவனுடைய இடைபடுதலை எதிர்பார்க்க வேண்டும் (யாக்கோபு 4:2; 5:13). தேவன் நாம் எதிர்பார்க்கும் அதே வழியில் பதிலளிபார் என்று அவர் ஒரு போதும் நமக்கு வாக்குகொடுக்கவில்லை (ஏசாயா 55:8-9), ஆனால் தேவன் எல்லாவற்றையும் அன்பின் மூலம் மற்றும் நம்முடைய நலனுக்காகவே செய்கிறார் என்ற நிச்சயம் நமக்கு இருக்கிறது (சங்கீதம் 145:8-9).

எனவே கிறிஸ்தவர்கள் மருத்துவரிடம் போகலாமா? தேவன் நம்மை ஞானமுள்ளவர்களாகவும் மருந்துக்களை தயாரிக்கவும் நம்முடைய சரீரதிற்கு எப்படி சிகிச்சை கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்கான ஆற்றலையும் தந்திருக்கிறார். இந்த ஞானத்தையும் ஆற்றலையும் சரீர சுகத்திற்கு பயன்படுத்துவது தவறல்ல. தேவன் சுகத்தையும் நோயிலிருந்து மீட்பையும் மருத்துவர்கள் மூலம் கொடுப்பதால் அவர்களை தேவனுடைய ஈவாக கருதமுடியும். நம்முடைய இறுதி நம்பிக்கை மற்றும் விசுவாசம் தேவனாக இருக்க வேண்டுமே தவிர மருத்துவரோ அல்லது மருந்தோ அல்ல. கேட்கிற யாவருக்கும் ஞானத்தை கொடுப்பேன் என்று வாக்குபண்ணின தேவனை (யாக்கோபு 1:5) இந்த கடினமான தீர்மானங்களை எடுக்க,நாம் தேட வேண்டும்.

English
தமிழ் முதற் பக்கத்திற்குச் செல்க
கிறிஸ்தவர்கள் மருத்துவரிடம் போகலாமா?