settings icon
share icon

மாற்கு எழுதின சுவிசேஷம்

எழுத்தாளர்: மாற்கு எழுதின சுவிசேஷம் அதன் எழுத்தாளரின் பெயரைக் குறிப்பாக குறிப்பிடவில்லை என்றாலும், ஆரம்பகால திருச்சபை பிதாக்களின் ஏகமனதான சாட்சியம் யோவான் மாற்கு தான் இதன் எழுத்தாளராக இருந்தார் என்பதாகும். அவர் அப்போஸ்தலனாகிய பேதுருவின் சக கூட்டாளியாக இருந்தார், அவருடைய ஆவிக்குரிய மகன் ஆவார் (1 பேதுரு 5:13). பேதுருவிடமிருந்து அவர் கர்த்தருடைய நிகழ்வுகள் மற்றும் போதனைகள் பற்றிய முதல் தகவல்களைப் பெற்றார், மேலும் தகவல்களை எழுத்து வடிவில் பாதுகாத்தார்.

மாற்கு என்பது புதிய ஏற்பாட்டின் யோவான் மாற்கு என்று பொதுவாக ஒப்புக்கொள்ளப்படுகிறது (அப்போஸ்தலர் 12:12). அவரது தாயார் எருசலேம் திருச்சபையில் ஒரு பணக்கார மற்றும் முக்கிய கிறிஸ்தவராக இருந்தார், அநேகமாக திருச்சபையானது அவரது வீட்டில் கூடிவந்தது. மாற்கு பவுல் மற்றும் பர்னபாவுடன் முதல் மிஷனரி பயணத்தில் சேர்ந்தார், ஆனால் இரண்டாவது மிஷினரி பயணத்தில் பங்குபெறவில்லை காரணம் இருவருக்கும் (பவுல் மற்றும் பர்னபா) இடையில் கடுமையான கருத்து வேறுபாடு இருந்தது (அப்போஸ்தலர் 15:37-38). இருப்பினும், பவுலினுடைய வாழ்க்கையின் முடிவில் (இறுதி காலத்தில்), மாற்கு தன்னுடன் இருக்கும்படி அவர் அழைத்தார் (2 தீமோத்தேயு 4:11).

எழுதப்பட்ட காலம்: மாற்கு எழுதின சுவிசேஷம் புதிய ஏற்பாட்டில் எழுதப்பட்ட முதல் புத்தகங்களில் ஒன்றாகும், அநேகமாக கி.பி. 57-59 வரையிலுள்ள காலக்கட்டத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கலாம்.

எழுதப்பட்டதன் நோக்கம்: மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் முதன்மையான நிலையில் அவருடைய சக யூதர்களுக்கு எழுதப்பட்டிருந்தாலும், மாற்குவின் சுவிசேஷப் புத்தகம் ரோம விசுவாசிகளுக்கு, குறிப்பாக புறஜாதியாரை கருத்திகொண்டு அவர்களுக்காக குறிப்பாக எழுதியதாக தெரிகிறது. முன்பு சுவிசேஷத்தைக் கேட்டு நம்பிய கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஒரு போதகராக மாற்கு எழுதினார் (ரோமர் 1:8). கடுமையான துன்புறுத்தல்களுக்கு முகங்கொடுத்து தங்கள் நம்பிக்கையை வலுப்படுத்தவும், அவருடைய சீஷர்களாக இருப்பதன் அர்த்தத்தை அவர்களுக்குக் கற்பிக்கவும், கர்த்தருடைய ஊழியராகவும், உலக மீட்பராகவும் இயேசு கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கை வரலாற்றுக் கதை இருக்க வேண்டும் என்று அவர் விரும்பினார்.

திறவுகோல் வசனங்கள்: மாற்கு 1:11: “அன்றியும், நீர் என்னுடைய நேச குமாரன், உம்மில் பிரியமாயிருக்கிறேன் என்று, வானத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாயிற்று.”

மாற்கு 1:17: “இயேசு அவர்களை நோக்கி: என் பின்னே வாருங்கள், உங்களை மனுஷரைப் பிடிக்கிறவர்களாக்குவேன் என்றார்.”

மாற்கு 10:14-15: “இயேசு அதைக்கண்டு விசனமடைந்து: சிறு பிள்ளைகள் என்னிடத்தில் வருகிறதற்கு இடங்கொடுங்கள்; அவர்களைத் தடைபண்ணாதிருங்கள்; தேவனுடைய ராஜ்யம் அப்படிப்பட்டவர்களுடையது. எவனாகிலும் சிறு பிள்ளையைப்போல் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டால், அவன் அதில் பிரவேசிப்பதில்லையென்று, மெய்யாகவே உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன்.”

மாற்கு 10:45: “அப்படியே, மனுஷகுமாரனும் ஊழியங்கொள்ளும்படி வராமல், ஊழியஞ்செய்யவும், அநேகரை மீட்கும்பொருளாகத் தம்முடைய ஜீவனைக்கொடுக்கவும் வந்தார் என்றார்.”

மாற்கு 12:33: “முழு இருதயத்தோடும், முழு மனதோடும், முழு ஆத்துமாவோடும், முழுப் பலத்தோடும் அவரிடத்தில் அன்பு கூருகிறதும், தன்னிடத்தில் அன்புகூருகிறது போல் பிறனிடத்தில் அன்புகூருகிறதுமே சர்வாங்கதகனம் முதலிய பலிகளைப்பார்க்கிலும் முக்கியமாயிருக்கிறது என்றான்.”

மாற்கு 16:6: “அவன் அவர்களை நோக்கி: பயப்படாதிருங்கள், சிலுவையில் அறையப்பட்ட நசரேயனாகிய இயேசுவைத் தேடுகிறீர்கள்; அவர் உயிர்த்தெழுந்தார், அவர் இங்கேயில்லை; இதோ, அவரை வைத்த இடம்.”

மாற்கு 16:15: “பின்பு, அவர் அவர்களை நோக்கி: நீங்கள் உலகமெங்கும் போய், சர்வ சிருஷ்டிக்கும் சுவிசேஷத்தைப் பிரசங்கியுங்கள்.”

சுருக்கமான திரட்டு: இந்த சுவிசேஷப் புத்தகமானது தனித்துவமானது ஆகும், ஏனெனில் அது இயேசுவின் போதனைகளை விட அவருடைய செயல்களையே கூடுதலாக வலியுறுத்துகிறது. இது மிகவும் எளிமையான நடையில் எழுதப்பட்டுள்ளது, கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கையில் ஒரு அத்தியாயத்திலிருந்து இன்னொரு அத்தியாயத்திற்கு விரைவாக நகரும் விவரணங்களைக் கொண்டுள்ள புத்தகமாகும். மத்தேயுவைப் போல இது ஒரு வம்சாவளியுடன் தொடங்குவதில்லை, ஏனென்றால் புறஜாதியார் அவருடைய பரம்பரையில் அவ்வளவாக அக்கறை காட்ட மாட்டார்கள். ஞானஸ்நானத்தில் இயேசுவை அறிமுகப்படுத்திய பிறகு, இயேசு கலிலேயாவில் தனது பொதுவான வெளியரங்கமான ஊழியத்தைத் தொடங்கினார், அவருடைய பன்னிரண்டு சீஷர்களில் முதல் நான்கு பேரை அழைத்தார். பின்வருவது இயேசுவின் வாழ்க்கை, மரணம் மற்றும் உயிர்த்தெழுதல் பற்றிய பதிவு.

மாற்குவின் கணக்கு வெறும் சம்பவங்களின் தொகுப்பு மட்டுமல்ல, யூதர்களுக்கு மட்டுமல்லாது, புறஜாதியினருக்கும் இயேசு மேசியா என்பதை வெளிப்படுத்த எழுதப்பட்ட ஒரு உரைநடை சரித்திரமாகும். ஒரு மாற்றத்தின் நிலையில், பேதுரு தலைமையிலான சீஷர்கள், அவருடைய உயிர்த்தெழுதல் வரையிலும் அவர்களுடைய மேசியாவை முழுமையாகப் புரிந்து கொள்ளத் தவறியிருந்தாலும் அவர்கள் இயேசுவின்மீதுள்ள தங்களது நம்பிக்கையை ஒப்புக் கொண்டனர் (மாற்கு 8:29-30).

கலிலேயா, சுற்றியுள்ள பகுதிகள், பின்னர் யூதேயா வழியாக அவருடைய பயணங்களை நாம் பின்பற்றும்போது, அவர் எவ்வளவு விரைவான வேகத்தை அமைத்த்துக்கொண்டார் என்பதை நாம் உணர்கிறோம். அவர் பலரின் வாழ்க்கையைத் தொட்டார், ஆனால் அவர் தம்முடைய சீஷர்கள் மீது அழியாத அடையாளத்தை வைத்தார். மறுரூபமானபோது (மாற்கு 9:1-9), அவர்களில் மூன்று பேருக்கு அவர் எதிர்காலத்தில் அதிகாரத்திலும் மகிமையிலும் திரும்புவதற்கான முன்னோட்டத்தைக் கொடுத்தார், மீண்டும் அவர் யார் என்பது அவர்களுக்குத் தெரியவந்தது.

இருப்பினும், எருசலேமுக்கான அவரது இறுதிப் பயணத்திற்கு வழிவகுத்த நாட்களில், அவர்கள் திகைத்து, பயந்து, சந்தேகிக்கிறார்கள். இயேசுவின் கைது நேரத்தில், அவர்கள் தப்பி ஓடியபின் அவர் தனியாக நின்றார். பரியாச சோதனைகளின் அடுத்த மணிநேரங்களில், இயேசு தான் கிறிஸ்து, ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரின் குமாரன் என்றும், அவர் திரும்பி வரும்போது அவர் வெற்றி பெறுவார் என்றும் தைரியமாக அறிவித்தார் (மாற்கு 14:61-62). சிலுவையில் அறையப்படுதல், மரணம், அடக்கம் மற்றும் உயிர்த்தெழுதல் ஆகியவற்றைச் சுற்றியுள்ள காலநிலை நிகழ்வுகள் அவருடைய சீஷர்களில் பெரும்பாலோர் காணவில்லை. ஆனால் உண்மையுள்ள பல பெண்கள் அவருடைய ஆர்வத்திற்கு சாட்சியாக இருந்தார்கள். ஓய்வுநாளுக்குப் பிறகு, வாரத்தின் முதல் நாளின் அதிகாலையில், அவர்கள் அடக்கம் செய்யப்பட்ட சுகந்த வர்க்கப் பொருட்களுடன் கல்லறைக்குச் சென்றார்கள். மூடியிருந்த பெரிய கல் உருட்டப்பட்டதைக் கண்ட அவர்கள் கல்லறைக்குள் நுழைந்தார்கள். அவர்கள் பார்க்க வந்த இயேசுவின் உடல் அங்கெ இல்லை, ஆனால் ஒரு தேவதூதன் வெண்ணிற வஸ்திரத்தில் தோன்றி காட்சியளித்தான். அவர்களுக்குக் கிடைத்த மகிழ்ச்சியான செய்தி என்னவென்றால், “அவர் உயிர்த்தெழுந்தார்!” அவருடைய உயிர்த்தெழுதல் பற்றிய நற்செய்தியை பரப்பிய விஷயத்தில் ஸ்திரீகள் முதல் சுவிசேஷகர்கள் ஆவர். இதே செய்தி பின்வரும் நூற்றாண்டுகளில் உலகம் முழுவதும் பரப்பப்பட்டுள்ளது.

இணைப்புகள்: மாற்குவின் வாசகர்கள் புறஜாதியார் என்பதால், அவர் பழைய ஏற்பாட்டிலிருந்து மத்தேயு தனது நூலில் அடிக்கடி மேற்கோள் காட்டினதுபோல மேற்கோள் காட்டவில்லை, மத்தேயு தனது புத்தகத்தை முதன்மையாக யூதர்களுக்கு எழுதினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இயேசுவை யூத தேசபக்தர்களுடன் இணைப்பதற்கான ஒரு வம்சாவளியில் அவர் தொடங்கவில்லை, மாறாக அவருடைய ஞானஸ்நானத்தோடு தொடங்குகிறார், அது அவருடைய பூமிக்குரிய ஊழியத்தின் ஆரம்பம் ஆகும். ஆனால் அங்கே கூட, மாற்கு தூதுவர் யோவான் ஸ்நானகனைப் பற்றிய ஒரு பழைய ஏற்பாட்டு தீர்க்கதரிசனத்திலிருந்து மேற்கோள் காட்டுகிறார், அவர் "கர்த்தருக்கு வழியை ஆயத்தம்பண்ணி" ஜனங்களை அவர்கள் மேசியாவின் வருகையை எதிர்பார்த்துக் காத்திருந்தபோது அறிவுறுத்துவார் என்பதாகும் (மாற்கு 1:3; ஏசாயா 40:3).

இயேசு பழைய ஏற்பாட்டை மாற்குவில் பல பத்திகளில் குறிப்பிடுகிறார். மாற்கு 7:6-ல், பரிசேயர்களை அவர்கள் தங்கள் உதடுகளால் மேலோட்டமாக தேவனை வணங்குவதற்காக இயேசு கடுமையாக கடிந்துகொண்டு வலியுறுத்துகிறார், அவர்களுடைய இருதயங்கள் அவரிடமிருந்து வெகு தொலைவில் இருந்தன என்றும், அவர்களுடைய சொந்த மனப்பான்மையான ஏசாயா குறிப்பிடுகின்றது, அவர்களுடைய கடின மனப்பான்மையைக் காட்டும்படி (ஏசாயா 29:13) இந்த பகுதியை மேற்கோள் காட்டுகிறார். இயேசு கைது செய்யப்பட்டு கொல்லப்படும்போது ஒரு மேய்ப்பன் இல்லாமல் சீடர்கள் ஆடுகளைப் போல சிதறடிக்கப்படுவார்கள் என்று அன்றிரவு நிறைவேற வேண்டிய மற்றொரு பழைய ஏற்பாட்டு தீர்க்கதரிசனத்தை இயேசு குறிப்பிட்டார் (மாற்கு 14:27; சகரியா 13:7). பணத்தை மாற்றுவோரின் விஷயத்தில் ஆலயத்தை அவர் தூய்மைப்படுத்தியபோது அவர் மீண்டும் ஏசாயாவைக் குறிப்பிட்டார் (மாற்கு 11:15-17; ஏசாயா 56:7; எரேமியா 7:11) மற்றும் அவர் சங்கீதத்தில் நம்முடைய மற்றும் திருச்சபையின் விசுவாசத்தின் பிரதான மூலக்கல்லாகவும் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளார் (மாற்கு 12:10-11; சங்கீதம் 118:22-23).

நடைமுறை பயன்பாடு: மாற்கு இயேசுவை தேவனுடைய பாடு அனுபவிக்கிற ஊழியராகவும் (மாற்கு 10:45), மேலும் நமக்காக சேவை செய்யவும் பலியாகவும் வந்தவர், ஒரு பகுதியாக இதைச் செய்ய தூண்டுகிறார் என்பதையும் முன்வைக்கிறார். அவர் செய்ததைப் போலவே நாம் ஊழியம் செய்ய வேண்டும், அதே மனத்தாழ்மையும், மற்றவர்களின் சேவைக்கு பக்தியும் உண்டாக வேண்டும். தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பெரியவராக இருக்க, நாம் அனைவருக்கும் ஊழியராக இருக்க வேண்டும் என்பதை நினைவில் கொள்ளும்படி இயேசு நமக்கு அறிவுறுத்தினார் (மாற்கு 10:44). சுய தியாகம் என்பது அங்கீகாரம் அல்லது வெகுமதிக்கான நமது தேவைக்கு மேலானதாக இருக்கவேண்டும், இயேசு ஆடுகளுக்காக தனது உயிரைக் கொடுத்தபடியே அவமதிக்கப்படுவதற்கும் தயாராக இருந்தார்.

Englishமுகப்பு பக்கம்

மாற்கு எழுதின சுவிசேஷம்
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries