settings icon
share icon

லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம்

எழுத்தாளர்: லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் அதன் எழுத்தாளரை குறிப்பாக யாரென்று அடையாளம் காண்பிக்கவில்லை. லூக்கா 1:1-4 மற்றும் அப்போஸ்தலர் 1:1-3 ஆகியவற்றிலிருந்து, ஒரே எழுத்தாளர் தான் லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் மற்றும் அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் ஆகிய இரண்டையும் எழுதினார் என்பது தெளிவாகிறது, இரண்டையும் “மகா கனம்பொருந்திய தெயோப்பிலுவே” என்று அழைத்தார், ஒருவேளை இவர் ரோமாப் பிரமுகராக இருக்கலாம். திருச்சபையின் ஆரம்ப நாட்களிலிருந்து வந்த பாரம்பரியம் என்னவென்றால், ஒரு மருத்துவரும் அப்போஸ்தலனாகிய பவுலின் நெருங்கிய கூட்டாளியுமான லூக்கா தான் இந்த லூக்கா மற்றும் அப்போஸ்தலர் இரண்டையும் எழுதினார் என்பதாகும் (கொலோசெயர் 4:14; 2 தீமோத்தேயு 4:11). இது வேதாகமத்தின் புத்தகங்களை எழுதும் ஒரே புறஜாதியார் லூக்காவை உருவாக்குகிறது.

எழுதப்பட்ட காலம்: லூக்காவின் நற்செய்தி கி.பி. 58 முதல் கி.பி. 65 ஆகிய காலக்கட்டத்தின் இடைப்பட்ட காலத்தில் எழுதப்பட்டதாகும்.

எழுதப்பட்டதன் நோக்கம்: மத்தேயு மற்றும் மாற்கு ஆகிய மற்ற இரண்டு ஒருங்கிணைந்த சுவிசேஷப் புத்தகங்களைப் போலவே, இந்த புத்தகத்தின் நோக்கம் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவையும் அவர் “பரலோகத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட நாள் வரை அவர் செய்யத் தொடங்கவும் கற்பிக்கவும்” செய்ததை அனைத்தையும் வெளிப்படுத்துவதாகும் (அப்போஸ்தலர் 1:1-2). லூக்காவின் சுவிசேஷப் புத்தகமானது தனித்துவமானது, இது ஒரு துல்லியமான வரலாறு - லூக்காவின் மருத்துவ மனதுடன் ஒத்துப்போகின்ற ஒரு “ஒழுங்கான கணக்கு” (லூக்கா 1: 3) - பெரும்பாலும் மற்ற கணக்குகள் தவிர்க்கும் விவரங்களைத் இது தருகிறது. மாபெரும் வைத்தியரின் வாழ்க்கையை லூக்காவின் வரலாறு, அவருடைய ஊழியத்தை புறஜாதியினர், சமாரியர்கள், ஸ்திரீகள், குழந்தைகள், வரி வசூலிப்பவர்கள், பாவிகள் மற்றும் இஸ்ரேலில் வெளியேற்றப்பட்டவர்களாகக் கருதப்படும் மற்றவர்களுக்கும் அவருடைய இரக்கத்தை வலியுறுத்துகிறது.

திறவுகோல் வசனங்கள்: லூக்கா 2:4-7: “அப்பொழுது யோசேப்பும், தான் தாவீதின் வம்சத்தானும் குடும்பத்தானுமாயிருந்தபடியினாலே, தனக்கு மனைவியாக நியமிக்கப்பட்டுக் கர்ப்பவதியான மரியாளுடனே குடிமதிப்பெழுதப்படும்படி, கலிலேயா நாட்டிலுள்ள நாசரேத்தூரிலிருந்து யூதேயா நாட்டிலுள்ள பெத்லகேம் என்னும் தாவீதின் ஊருக்குப்போனான். அவ்விடத்திலே அவர்கள் இருக்கையில், அவளுக்குப் பிரசவகாலம் நேரிட்டது. அவள் தன் முதற்பேறான குமாரனைப்பெற்று, சத்திரத்திலே அவர்களுக்கு இடமில்லாதிருந்தபடியினால், பிள்ளையைத் துணிகளில் சுற்றி, முன்னணையிலே கிடத்தினாள்.”

லூக்கா 3:16: “யோவான் எல்லாருக்கும் பிரதியுத்தரமாக: நான் ஜலத்தினால் உங்களுக்கு ஞானஸ்நானங் கொடுக்கிறேன், என்னிலும் வல்லவர் ஒருவர் வருகிறார், அவருடைய பாதரட்சைகளின் வாரை அவிழ்க்கிறதற்கும், நான் பாத்திரன் அல்ல, அவர் பரிசுத்த ஆவியினாலும், அக்கினியினாலும் உங்களுக்கு ஞானஸ்நானங் கொடுப்பார்.”

லூக்கா 4:18-19, 21: “கர்த்தருடைய ஆவியானவர் என்மேலிருக்கிறார்; தரித்திரருக்குச் சுவிசேஷத்தைப் பிரசங்கிக்கும்படி என்னை அபிஷேகம்பண்ணினார்; இருதயம் நருங்குண்டவர்களைக் குணமாக்கவும், சிறைப்பட்டவர்களுக்கு விடுதலையையும், குருடருக்குப் பார்வையையும் பிரசித்தப்படுத்தவும், நொறுங்குண்டவர்களை விடுதலையாக்கவும், கர்த்தருடைய அநுக்கிரக வருஷத்தைப் பிரசித்தப்படுத்தவும், என்னை அனுப்பினார், என்று எழுதியிருக்கிற இடத்தை அவர் கண்டு, அப்பொழுது அவர் அவர்களோடே பேசத்தொடங்கி: உங்கள் காதுகள் கேட்க இந்த வேதவாக்கியம் இன்றையத்தினம் நிறைவேறிற்று என்றார்.”

லூக்கா 18:31-32: “பின்பு அவர் பன்னிருவரையும் தம்மிடத்தில் அழைத்து: இதோ, எருசலேமுக்குப் போகிறோம், மனுஷகுமாரனைக் குறித்துத் தீர்க்கதரிசிகளால் எழுதப்பட்டவைகளெல்லாம் நிறைவேறும். எப்படியெனில், அவர் புறஜாதியாரிடத்தில் ஒப்புக்கொடுக்கப்பட்டு, பரியாசமும் நிந்தையும் அடைந்து, துப்பப்படுவார்.”

லூக்கா 23:33-34: “கபாலஸ்தலம் என்று சொல்லப்பட்ட இடத்தில் அவர்கள் சேர்ந்தபொழுது, அவரையும், அவருடைய வலதுபக்கத்தில் ஒரு குற்றவாளியையும், அவருடைய இடதுபக்கத்தில் ஒரு குற்றவாளியையும் சிலுவைகளில் அறைந்தார்கள். அப்பொழுது இயேசு: பிதாவே இவர்களுக்கு மன்னியும், தாங்கள் செய்கிறது இன்னதென்று அறியாதிருக்கிறார்களே என்றார். அவருடைய வஸ்திரங்களை அவர்கள் பங்கிட்டுச் சீட்டுப்போட்டார்கள்.”

லூக்கா 24:1-3: “வாரத்தின் முதலாம்நாள் அதிகாலையிலே தாங்கள் ஆயத்தம்பண்ணின அந்த கந்தவர்க்கங்களை அவர்கள் எடுத்துக்கொண்டு வேறு சில ஸ்திரீகளோடுங்கூடக் கல்லறையினிடத்தில் வந்தார்கள். கல்லறையை அடைத்திருந்த கல் புரட்டித் தள்ளப்பட்டிருக்கிறதைக் கண்டு, உள்ளே பிரவேசித்து, கர்த்தராகிய இயேசுவின் சரீரத்தைக் காணாமல்.”

சுருக்கமான திரட்டு: இதுவரையில் எழுதப்பட்ட புத்தகங்களில் மிகவும் அழகான புத்தகம் என்று அழைக்கப்படும் லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் இயேசுவின் பெற்றோரைப் பற்றி நமக்குக் கூறித் தொடங்குகிறது; அவரது உறவினர் யோவான்ஸ்நானனின் பிறப்பு; மரியாள் மற்றும் யோசேப்பின் பெத்லகேம் பயணம், அங்கு இயேசு ஒரு மாட்டுத்தொழுவத்தில் பிறந்தார்; மரியாள் மூலம் வருகிற கிறிஸ்துவின் பரம்பரை விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. இயேசுவின் பொதுவான பகிரங்க ஊழியம் கெட்டகுமாரன், ஐசுவரியவான் மற்றும் லாசரு, மற்றும் நல்ல சமாரியனின் கதைகள் மூலம் அவருடைய மனதுருக்கம் மற்றும் மன்னிப்பை வெளிப்படுத்துகிறது. எல்லா மனித வரம்புகளையும் மீறும் இந்த பாரபட்சமற்ற அன்பை பலர் நம்புகிறார்கள், இன்னும் பலர் நம்பிக்கை வைக்கிறார்கள், இருப்பினும் இயேசுவின் கூற்றுக்களை பலர் சவால் செய்கிறார்கள், எதிர்க்கிறார்கள் குறிப்பாக மதத் தலைவர்கள். கிறிஸ்துவின் சீஷர்கள் சீஷத்துவத்தின் விலையை கணக்கிட ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள், அதே நேரத்தில் அவருடைய எதிரிகள் சிலுவையில் அவருடைய மரணத்தை நாடுகிறார்கள். இறுதியாக, இயேசு காட்டிக் கொடுக்கப்படுகிறார், விசாரிக்கப்படுகிறார், தண்டிக்கப்படுகிறார், சிலுவையில் அறையப்படுகிறார். ஆனால் கல்லறை அவரைப் பிடித்து வைக்க முடியாமல் போனது! இழந்துபோனவர்களைத் தேடுவதும் இரட்சிப்பதுமே அவருடைய ஊழியத்தின் தொடர்ச்சியை அவருடைய உயிர்த்தெழுதலில் உறுதிப்படுத்துகிறது.

இணைப்புகள்: ஒரு புறஜாதியார் என்ற முறையில், பழைய ஏற்பாட்டைப் பற்றிய லூக்காவின் குறிப்புகள் மத்தேயுவின் நற்செய்தியுடன் ஒப்பிடும்போது மிகக் குறைவுதான், மேலும் பழைய ஏற்பாட்டுக் குறிப்புகள் பெரும்பாலானவை லூக்காவின் சரிதைகளில் அல்லாமல் இயேசு தாம் பேசிய வார்த்தைகளில் அடங்கியுள்ளன. இயேசு பழைய ஏற்பாட்டை சாத்தானின் தாக்குதல்களுக்கு எதிராகப் பயன்படுத்தினார், அவனுக்கு “எழுதியிருக்கிறதே” என்று பதிலளித்தார் (லூக்கா 4:1-13); வாக்குறுதியளிக்கப்பட்ட மேசியா என்று தன்னை அடையாளம் காண்பிக்க (லூக்கா 4:17-21); பரிசேயருக்கு நியாயப்பிரமாணத்தைக் கடைப்பிடிக்க இயலாமை மற்றும் இரட்சகரின் தேவை ஆகியவற்றை நினைவூட்டுவதற்காக (லூக்கா 10: 25-28, 18: 18-27); அவரைப் பிடிக்கவும் ஏமாற்றவும் முயன்றபோது அவர்களின் கற்றலைக் குழப்பவும் (லூக்கா 20) மேற்கோள் காட்டப்பட்டுள்ளது.

நடைமுறை பயன்பாடு: நம்முடைய இரக்கமுள்ள இரட்சகரின் அழகிய உருவப்படத்தை லூக்கா நமக்குத் தருகிறார். ஏழைகள் மற்றும் ஏழைகளால் இயேசு "அணைக்கப்படவில்லை"; உண்மையில், அவைகள்தான் அவருடைய ஊழியத்தின் முதன்மையான மையமாக இருந்தன. அந்த நேரத்தில் இஸ்ரவேல் தேசம் இயேசு வாழ்ந்த நாட்களில் மிகவும் ஜாதி இன வர்க்க உணர்வுள்ள ஒரு சமூகமாக இருந்தது. பலவீனமான மற்றும் நலிந்தவர்கள் வாழ்க்கையில் தங்கள் வாழ்க்கையை மேம்படுத்துவதற்கு உண்மையில் சக்தியற்றவர்களாக இருந்தனர், குறிப்பாக "தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்களுக்குச் சமீபமாய் வந்திருக்கிறது" (லூக்கா 10:9) என்ற செய்தியைத் திறந்திருந்தது. இது நம்மைச் சுற்றியுள்ளவர்களும் கேட்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான செய்தியாகும். ஒப்பீட்டளவில் செல்வந்த நாடுகளில் கூட - ஒருவேளை குறிப்பாக – ஆவிக்குரியத் தேவை மிகவும் மோசமானதாக இருக்கிறது. கிறிஸ்தவர்கள் இயேசுவின் முன்மாதிரியைப் பின்பற்றி, ஆவிக்குரிய ரீதியில் ஏழைகளுக்கும் நலிந்தோர்களுக்கும் இரட்சிப்பின் நற்செய்தியைக் கொண்டு செல்ல வேண்டும். தேவனுடைய ராஜ்யம் நெருங்கிவிட்டது, ஒவ்வொரு நாளும் செல்லச்செல்ல நேரம் குறைந்துகொண்டே இருக்கிறது.

Englishமுகப்பு பக்கம்

லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம்
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries