settings icon
share icon

ஆபகூக் புத்தகம்

எழுத்தாளர்: ஆபகூக் 1:1 ஆபகூக் என்னும் தீர்க்கதரிசி தரிசனமாய்க் கண்ட பாரம் என்று அடையாளப்படுத்துகிறது.

எழுதப்பட்ட காலம்: ஆபகூக் புத்தகம் கி.மு. 610 முதல் கி.மு. 605 வரையிலுள்ள காலங்களுக்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் எழுதப்பட்டதாகும்.

எழுதப்பட்டதன் நோக்கம்: தம்முடைய தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஜனத்தை எதிரிகளின் கைகளில் இருக்கும் தற்போதைய துன்பங்களை அனுபவிக்க தேவன் ஏன் அனுமதிக்கிறார் என்று ஆபகூக் யோசித்துக்கொண்டிருந்தார். தேவன் அதற்கு பதிலளிக்கிறார், ஆபகூக்கின் நம்பிக்கையும் மீட்டெடுக்கப்படுகிறது.

திறவுகொல் வசனங்கள்: ஆபகூக் 1:2, “கர்த்தாவே, நான் எதுவரைக்கும் உம்மை நோக்கிக் கூப்பிடுவேன். நீர் கேளாமலிருக்கிறீரே! கொடுமையினிமித்தம் நான் எதுவரைக்கும் உம்மை நோக்கிக் கூப்பிடுவேன், நீர் இரட்சியாமலிருக்கிறீரே!”

ஆபகூக் 1:5, “நீங்கள் புறஜாதிகளை நோக்கிப் பார்த்து, ஆச்சரியப்பட்டுப் பிரமியுங்கள்; விவரிக்கப்பட்டாலும் நீங்கள் விசுவாசியாத ஒரு கிரியையை உங்கள் நாட்களில் நடப்பிப்பேன்.”

ஆபகூக் 1:12, “கர்த்தாவே, நீர் பூர்வகாலமுதல் என் தேவனும் என் பரிசுத்தருமானவர் அல்லவா? நாங்கள் சாவதில்லை, கர்த்தாவே, நியாயத்தீர்ப்பு செய்ய அவனை வைத்தீர்; கன்மலையே, தண்டனை செய்ய அவனை நியமித்தீர்.”

ஆபகூக் 2:2-4, “அப்பொழுது கர்த்தர் எனக்குப் பிரதியுத்தரமாக: நீ தரிசனத்தை எழுதி, அதைக் கடந்தோடுகிறவன் வாசிக்கும்படிப் பலகைகளிலே தீர்க்கமாக வரை. குறித்தகாலத்துக்குத் தரிசனம் இன்னும் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது; முடிவிலே அது விளங்கும், அது பொய் சொல்லாது; அது தாமதித்தாலும் அதற்குக் காத்திரு; அது நிச்சயமாய் வரும், அது தாமதிப்பதில்லை. இதோ, அகங்காரியாயிருக்கிறானே, அவனுடைய ஆத்துமா அவனுக்குள் செம்மையானதல்ல; தன் விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான்.”

ஆபகூக் 2:20, “கர்த்தரோவென்றால், தமது பரிசுத்த ஆலயத்தில் இருக்கிறார்; பூமியெல்லாம் அவருக்கு முன்பாக மௌனமாயிருக்கக்கடவது.”

ஆபகூக் 3:2, “கர்த்தாவே, நீர் வெளிப்படுத்தினதை நான் கேட்டேன், எனக்குப் பயமுண்டாயிற்று; கர்த்தாவே, வருஷங்களின் நடுவிலே உம்முடைய கிரியையை உயிர்ப்பியும், வருஷங்களின் நடுவிலே அதை விளங்கப்பண்ணும், கோபித்தாலும் இரக்கத்தை நினைத்தருளும்.”

ஆபகூக் 3:19, “ஆண்டவராகிய கர்த்தர் என்பெலன்; அவர் என் கால்களை மான்கால்களைப்போலாக்கி, உயரமான ஸ்தலங்களில் என்னை நடக்கப்பண்ணுவார்.”

சுருக்கமான திரட்டு: தேவனால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஜனம் தங்கள் அடிமைத்தனத்தின் சிறையிருப்பில் ஏன் துன்பப்பட அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள் என்பதற்கான பதிலுக்காக ஆபகூக் தேவனிடம் மன்றாடுவதன் மூலம் ஆபகூக் புத்தகம் தொடங்குகிறது (ஆபகூக் 1:1-4). கர்த்தர் தனது பதிலை ஆபகூக்கிற்கு அளிக்கிறார், "நான் சொன்னாலும் நீங்கள் அதை நம்ப மாட்டீர்கள்" (ஆபகூக் 1:5-11). ஆபகூக் பிறகு பின்வருமாறு கூறுகிறார், "சரி, நீரே தேவன், ஆனால் இது ஏன் நடக்கிறது என்பதைப் பற்றி கூறும்" (ஆபகூக் 1:17-2:1). தேவன் ஆபகூக்கிற்கு அவருக்கு மீண்டும் பதிலளித்து மேலும் தகவல்களைத் தருகிறார், பின்னர் பூமியை தனக்கு முன்னால் அமைதியாக இருக்கச் சொல்கிறார் (ஆபகூக் 2:2-20). இந்த சோதனைகள் மூலமாகவும், தேவன்மீது தனது வலுவான நம்பிக்கையை வெளிப்படுத்தும் ஒரு ஜெபத்தை ஆபகூக் எழுதுகிறார் (ஆபகூக் 3:1-19).

முன்னிழல்கள்: விசுவாசத்தினால் நீதிமான் பிழைப்பான் என்னும் கோட்பாட்டை மீண்டும் வலியுறுத்த இரண்டு வெவ்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் (ரோமர் 1:17; கலாத்தியர் 3:11) அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் ஆபகூக் 2:4 ஐ குறிப்பிட்டு மேற்கோள் காட்டுகிறார். தேவனுடைய ஈவாகவும், கிறிஸ்துவின் மூலமாகவும் கிடைக்கக்கூடிய விசுவாசம் ஒரே நேரத்தில் இரட்சிக்கும் விசுவாசம் (எபேசியர் 2:8-9) மற்றும் வாழ்நாள் முழுவதும் நீடிக்கும் விசுவாசம் ஆகும். விசுவாசத்தினால் நித்திய ஜீவனை அடைகிறோம், அதே விசுவாசத்தினால் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை வாழ்கிறோம். வசனத்தின் தொடக்கத்தில் உள்ள “பெருமை” போலல்லாமல், அவருடைய ஆத்துமா அவருக்குள் சரியாக இல்லை (NASB) மற்றும் அவரது ஆசைகள் நேர்மையானதாக இல்லை (NIV). ஆனால் கிறிஸ்துவை விசுவாசிப்பதன் மூலம் நீதிமான்களாகிய நாம் முற்றிலும் நீதியுள்ளவர்களாக இருக்கிறோம், ஏனென்றால் அவர் நம்முடைய பாவத்திற்காக அவருடைய பரிபூரண நீதியை பரிமாறிக்கொண்டார் (2 கொரிந்தியர் 5:21), அதுதான் விசுவாசத்தினாலே வாழ நமக்கு உதவியது.

நடைமுறை பயன்பாடு: மரியாதை மற்றும் பயபக்தியுடன் இருந்தாலும், தேவன் என்ன செய்கிறார் என்று கேள்வி கேட்பது அனுமதிக்கப்படுகிறது என்பதே ஆபகூக்கின் வாசகருக்குள்ள விண்ணப்பம் ஆகும். சில நேரங்களில் என்ன நடக்கிறது என்பது நமக்குத் தெரியவில்லை, குறிப்பாக ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு நாம் துன்பத்தில் தள்ளப்பட்டால் அல்லது நாம் வெறுமனே துன்பங்களைப் பெறும்போது நம் எதிரிகள் முன்னேறுகிறார்கள் என்று தோன்றினால். எவ்வாறாயினும், எல்லாவற்றையும் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கும் தேவன் ஒரு இறையாண்மையுள்ள, சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் என்பதை ஆபகூக் புத்தகம் உறுதிப்படுத்துகிறது. நாம் மௌனமாக இருந்து அவர் நமக்காக இருப்பதையும் செயல்படுவதையும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர் தான் யார் என்று கூறுகிறாரோ அவர் அவராகவே கூறுகிறார், அவருடைய வாக்குறுதிகளை மெய்யாகவே நிறைவேற்றுகிறார். அவர் துன்மார்க்கரைத் தண்டிப்பார். நம்மால் அதைப் பார்க்க முடியாதபோது கூட, அவர் இன்னும் இப்பிரபஞ்சத்தின் சிம்மாசனத்தில் இருக்கிறார். இதில் நாம் தொடர்ந்து கவனம் செலுத்த வேண்டும்: “ஆண்டவராகிய கர்த்தர் என்பெலன்; அவர் என் கால்களை மான்கால்களைப்போலாக்கி, உயரமான ஸ்தலங்களில் என்னை நடக்கப்பண்ணுவார்” (ஆபகூக் 3:19). நாம் உயரத்திற்கு செல்ல உதவுவது, உலகத்திடமிருந்து நாம் ஒதுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அவருடன் உயர்ந்த இடங்களுக்கு நம்மை அழைத்துச் செல்கிறது. சில சமயங்களில் நம்மைச் சேர்ப்பதற்கு நாம் செல்ல வேண்டிய வழி துன்பம் மற்றும் துக்கம் தான், ஆனால் நாம் அவரில் நிலைத்திருந்து அவரை முழுமனதோடு நம்பினால், அவர் நம்மை இருக்க விரும்புகிற இடத்திற்கு வெளியே வருவோம்.

Englishமுகப்பு பக்கம்

ஆபகூக் புத்தகம்
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries