settings icon
share icon

எசேக்கியேல் புத்தகம்

எழுத்தாளர்: எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசி இந்த புத்தகத்தை எழுதியவர் ஆகும் (எசேக்கியேல் 1:3). அவர் எரேமியா மற்றும் தானியேல் இருவருக்கும் சமகாலத்தவர் ஆகும்.

எழுதப்பட்ட காலம்: எசேக்கியேல் புத்தகம் கி.மு. 593 மற்றும் கி.மு. 565-ன் இடைப்பட்ட காலத்தில் எழுதப்பட்டதாகும். அதாவது யூதர்களின் பாபிலோனிய சிறையிருப்பின்போது எழுதப்பட்டதாகும்.

எழுதப்பட்டதன் நோக்கம்: எசேக்கியேல் மிகுந்த பாவமுள்ள மற்றும் முற்றிலும் நம்பிக்கையற்றவர்களாக இருந்த தனது தலைமுறையினருக்கு தேவனுடைய ஊழியத்தை நிறைவேற்றினார். தனது தீர்க்கதரிசன ஊழியத்தின் மூலம் அவர்களை உடனடியாக மனந்திரும்புதலுக்கும் தொலைதூர எதிர்காலத்தில் நம்பிக்கையுடனும் இருக்கும்படிக்கு கொண்டுவர முயன்றார். அவர் அதைக் கற்பித்தார்: (1) தேவன் மனித தூதுவர்கள் மூலம் செயல்படுகிறார்; (2) தோல்வி மற்றும் விரக்தியில் கூட தேவனுடைய ஜனங்கள் தேவனுடைய இறையாண்மையை உறுதிப்படுத்த வேண்டும்; (3) தேவனுடைய வார்த்தை ஒருபோதும் தோல்வியடையாது; (4) தேவன் எங்கும் நிறைந்திருக்கும் சர்வவியாபியாகும், ஆகவே அவரை எங்கும் தொழுதுகொள்ள முடியும்; (5) ஆசீர்வாதங்களைப் பெற எதிர்பார்க்கிற ஜனம் தேவனுக்குக் கீழ்ப்படிய வேண்டும்; (6) தேவனுடைய ராஜ்யம் வரும்.

திறவுகோல் வசனங்கள்: எசேக்கியேல் 2:3-6, “அவர் என்னை நோக்கி: மனுபுத்திரனே, எனக்கு விரோதமாய் எழும்பின கலகக்கார ஜாதியாகிய இஸ்ரவேல் புத்திரரிடத்திற்கு நான் உன்னை அனுப்புகிறேன்; அவர்களும் அவர்கள் பிதாக்களும் இந்நாள்வரைக்கும் எனக்கு விரோதமாய்த் துரோகஞ்செய்தார்கள். அவர்கள் கடினமுகமும் முரட்டாட்ட இருதயமுமுள்ள புத்திரர்; அவர்களிடத்திற்கு நான் உன்னை அனுப்புகின்றேன்; கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இன்னின்னதை உரைக்கிறார் என்று அவர்களோடே சொல்லு. கலகவீட்டாரகிய அவர்கள் கேட்டாலும் சரி, கேளாவிட்டாலும் சரி, தங்களுக்குள்ளே ஒரு தீர்க்கதரிசி உண்டென்கிறதை அவர்கள் அறியவேண்டும். மனுபுத்திரனே; நீ அவர்களுக்குப் பயப்படவேண்டாம்; அவர்கள் வார்த்தைகளுக்கும் அஞ்சவேண்டாம்; நெரிஞ்சில்களுக்குள்ளும் முள்ளுகளுக்குள்ளும் நீ தங்கியிருந்தாலும், நீ அவர்கள் வார்த்தைகளுக்குப் பயப்படாமலும் அவர்கள் முகத்துக்குக் கலங்காமலுமிரு; அவர்கள் கலகவீட்டார்.”

எசேக்கியேல் 18:4, “இதோ, எல்லா ஆத்துமாக்களும் என்னுடையவைகள்; தகப்பனின் ஆத்துமா எப்படியோ, அப்படியே மகனின் ஆத்துமாவும் என்னுடையது; பாவஞ்செய்கிற ஆத்துமாவே சாகும்.”

எசேக்கியேல் 28:12-14, “மனுபுத்திரனே நீ தீரு ராஜாவைக்குறித்துப் புலம்பி அவனை நோக்கி: கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உரைக்கிறது என்னவென்றால். நீ விசித்திரமாய்ச் செய்யப்பட்ட முத்திரைமோதிரம்; நீ ஞானத்தால் நிறைந்தவன்; பூரண அழகுள்ளவன். நீ தேவனுடைய தோட்டமாகிய ஏதேனில் இருந்தவன்; பத்மராகம் புஷ்பராகம், வைரம், படிகப்பச்சை, கோமேதகம், யஸ்பி, இந்திரநீலம், மரகதம், மாணிக்கம் முதலான சகவித இரத்தினங்களும் பொன்னும் உன்னை மூடிக்கொண்டிருக்கிறது சிருஷ்டிக்கப்பட்ட நாளில் உன் மேளவாத்தியங்களும் உன் நாகசுரங்களும் உன்னிடத்தில் ஆயத்தப்பட்டிருந்தது. நீ காப்பாற்றுகிறதற்காக அபிஷேகம்பண்ணப்பட்ட கேருப்; தேவனுடைய பரிசுத்த பர்வதத்தில் உன்னை வைத்தேன்; அக்கினிமயமான கற்களின் நடுவே உலாவினாய்.”

எசேக்கியேல் 33:11, “கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உரைக்கிறது என்னவென்றால்: நான் துன்மார்க்கனுடைய மரணத்தை விரும்பாமல், துன்மார்க்கன் தன் வழியைவிட்டுத் திரும்பிப் பிழைப்பதையே விரும்புகிறேன் என்று என் ஜீவனைக்கொண்டு சொல்லுகிறேன்; இஸ்ரவேல் வம்சத்தாரே, உங்கள் பொல்லாத வழிகளைவிட்டுத் திரும்புங்கள், திரும்புங்கள்; நீங்கள் ஏன் சாகவேண்டும் என்கிறார் என்று அவர்களோடே சொல்லு.”

எசேக்கியேல் 48:35, “சுற்றிலும் அதின் அளவு பதினெண்ணாயிரங்கோலாகும்; அந்நாள்முதல் நகரம் யேகோவா ஷம்மா என்னும் பெயர்பெறும்.”

சுருக்கமான திரட்டு: வழிதவறிய உலகத்தை நீங்கள் எவ்வாறு சமாளிக்க முடியும்? தனது வாழ்க்கையில் முப்பதாவது வயதில் ஆசாரியராக ஊழியத்தைத் தொடங்க விதிக்கப்பட்ட எசேக்கியேல், தனது தாயகத்திலிருந்து பிடுங்கப்பட்டு, இருபத்தைந்து வயதில் பாபிலோனுக்கு அணிவகுத்துச் சென்றார். ஐந்து ஆண்டுகளாக அவர் விரக்தியில் தவித்தார். முப்பது வயதில் யெகோவாவின் மகிமையின் கம்பீரமான பார்வை பாபிலோனில் இருப்பதைக் கவர்ந்தது. ஆசாரியன் / தீர்க்கதரிசி தேவன் எசேக்கியேலின் பூர்வீக நிலத்தின் குறுகிய கட்டுப்பாடுகளுடன் மட்டுப்படுத்தப்படவில்லை என்பதைக் கண்டுபிடித்தார். மாறாக, அவர் ஒரு உலகளாவிய தேவன், அவர் நபர்களையும் தேசங்களையும் கட்டளையிடுகிறார், கட்டுப்படுத்துகிறார். பாபிலோனில், தேவன் எசேக்கியேலுக்காக அவருடைய வார்த்தையை ஜனங்களுக்கு வழங்கினார். அவரது அழைப்பு அனுபவம் எசேக்கியேலை மாற்றியது. அவர் தேவனுடைய வார்த்தையில் தீவிரமாக தன்னை அர்ப்பணித்தார். சிறைபிடிக்கப்பட்டவர்களின் கசப்பான சூழ்நிலையில் அவர்களுக்கு உதவ தனிப்பட்ட முறையில் எதுவும் இல்லை என்பதை அவர் உணர்ந்தார், ஆனால் தேவனுடைய வார்த்தை அவர்களின் நிலைக்கு பேசியதாகவும், அதில் அவர்களுக்கு வெற்றியைக் கொடுக்க முடியும் என்றும் அவர் நம்பினார். தேவனுடைய வார்த்தையை தம் மக்களுக்கு தெரிவிக்க எசேக்கியேல் பல்வேறு முறைகளைப் பயன்படுத்தினார். கவனத்தை ஈர்க்க எருசலேம், அடையாள நடவடிக்கைகள் மற்றும் அசாதாரண நடத்தை ஆகியவற்றை சித்தரிப்பதில் அவர் கலையைப் பயன்படுத்தினார். எருசலேமுக்கும் அதன் குடிமக்களுக்கும் தேவன் என்ன செய்வார் என்பதை நிரூபிக்க அவர் தலைமுடியையும் தாடியையும் வெட்டினார்.

எசேக்கியேலின் புத்தகத்தை நான்கு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம்:

1-24 அதிகாரங்கள்: எருசலேமின் அழிவு பற்றிய தீர்க்கதரிசனங்கள்

25-32 அதிகாரங்கள்: அருகிலுள்ள நாடுகள் பற்றிய தேவனுடைய நியாயத்தீர்ப்பின் தீர்க்கதரிசனங்கள்

33 அதிகாரம்: இஸ்ரவேலுக்கு மனந்திரும்புதலுக்கான கடைசி அழைப்பு

34-48 அதிகாரங்கள்: இஸ்ரவேலின் எதிர்கால மறுசீரமைப்பு தொடர்பான தீர்க்கதரிசனங்கள்

முன்னிழல்கள்: எசேக்கியேல் 34வது அதிகாரம் என்பது இஸ்ரவேலின் தலைவர்களை தம் ஜனங்களை மோசமாக கவனித்துக்கொள்வதற்கான பொய்யான மேய்ப்பர்கள் என்று தேவன் கண்டிக்கும் அதிகாரமாகும். இஸ்ரவேலின் ஆடுகளை பராமரிப்பதற்கு பதிலாக, அவர்கள் தங்களையே கவனித்துக் கொண்டனர். அவர்கள் நன்றாக சாப்பிட்டார்கள், நன்கு ஆடை அணிந்திருந்தார்கள், அவர்கள் வைக்கப்பட்டிருந்த மக்களால் நன்கு கவனிக்கப்பட்டார்கள் (எசேக்கியேல் 34:1-3). இதற்கு நேர்மாறாக, ஆடுகளுக்காக தனது உயிரைக் கொடுக்கும் நல்ல மேய்ப்பன் இயேசு, மந்தையை அழிக்கும் ஓநாய்களிடமிருந்து அவர்களைப் பாதுகாக்கிறார் (யோவான் 10:11-12). 34 வது அதிகாரத்தின் 4-வது வசனம், மேய்ப்பர்கள் பலவீனமானவர்கள், நோய்வாய்ப்பட்டவர்கள், காயமடைந்தவர்கள் மற்றும் இழந்தவர்கள் என ஊழியம் செய்யத் தவறியவர்களை விவரிக்கிறது. நம்முடைய ஆவிக்குரிய காயங்களை குணமாக்கும் பெரிய வைத்தியராகிய இயேசு (ஏசாயா 53:5) சிலுவையில் மரித்ததன் மூலம் நம்மை குணமாக்க வல்லவராயிருக்கிறார். இழந்ததைத் தேடுவதும் காப்பாற்றுவதும் தான் அவரின் பிரதான நோக்கமாகும் அதற்காகவே அவர் இந்த உலகிற்கு வந்தார் (லூக்கா 19:10).

நடைமுறை பயன்பாடு: ஆபிரகாம், மோசே மற்றும் தீர்க்கதரிசிகளின் தேவனுடனான ஒரு புதிய மற்றும் உயிருள்ள சந்திப்பில் சேர எசேக்கியேல் புத்தகம் நம்மை அழைக்கிறது. நாம் வெல்ல வேண்டும் அல்லது நாம் வெல்லப்படுவோம். எசேக்கியேல் நமக்கு சவால் விடுகிறார்: தேவனுடைய வல்லமை, அறிவு, நித்திய இருப்பு மற்றும் பரிசுத்தம் பற்றிய வாழ்க்கையை மாற்றும் பார்வையை அனுபவிக்கவும் தேவன் நம்மை வழிநடத்தட்டும்; ஒவ்வொரு மனித இதயத்திலும் இருக்கும் தீமையின் ஆழத்தையும் அர்ப்பணிப்பையும் புரிந்து கொள்ளுங்கள்; துன்மார்க்கர்களுக்கு வரும் ஆபத்தை எச்சரிப்பதற்கு தேவன் தம் ஊழியர்களை அழைத்து அறிவிக்க பொறுப்பேற்கிறார் என்பதை அங்கீகரிக்கவேண்டும்; புதிய உடன்படிக்கையை அவருடைய இரத்தத்தில் காணப்பட வேண்டும் என்று சொன்ன இயேசு கிறிஸ்துவுடன் ஒரு வாழ்க்கை உறவை அனுபவிக்கவேண்டும்.

Englishமுகப்பு பக்கம்

எசேக்கியேல் புத்தகம்
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries