பிரசங்கி புத்தகம்


கேள்வி: பிரசங்கி புத்தகம்

பதில்:
எழுத்தாளர்: பிரசங்கி புத்தகம் அதன் எழுத்தாளரை நேரடியாக அடையாளம் காண்பிக்கவில்லை. சாலமோன் இந்த புத்தகத்தை எழுதினார் என்பதைக் குறிக்கும் சில வசனங்கள் உள்ளன. சாலமோனின் மரணத்திற்குப் பிறகு, மேலும் நூறு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, வேறொருவர் புத்தகத்தை எழுதியதாகக் கூறக்கூடிய சூழலில் சில தடயங்கள் உள்ளன. இருப்பினும், எழுத்தாளர் உண்மையில் சாலமோன் என்பது வழக்கமான மற்றும் பொதுவான நம்பிக்கை.

எழுதப்பட்ட காலம்: இஸ்ரவேலின் ராஜாவாக சாலமோன் சுமார் கி.மு. 970 முதல் கிமு. 930 வரை ஆட்சி புரிந்தார். பிரசங்கி புத்தகம் அவருடைய ஆட்சியின் முடிவில் எழுதப்பட்டிருக்கலாம், தோராயமாக கி.மு. 935.

எழுதப்பட்டதன் நோக்கம்: பிரசங்கி புத்தகம் என்பது ஒரு முன்னோக்கு புத்தகம் ஆகும். “பிரசங்கி” (கே.ஜே.வி) அல்லது “ஆசிரியர்” (என்.ஐ.வி) விவரிப்பு உலக விஷயங்களில் மகிழ்ச்சியைத் தேடுவதால் தவிர்க்க முடியாமல் ஏற்படும் மனச்சோர்வை வெளிப்படுத்துகிறது. இந்த புத்தகம் கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஒரு நபரின் கண்களால் உலகைப் பார்க்க ஒரு வாய்ப்பை அளிக்கிறது, அவர் மிகவும் புத்திசாலி என்றாலும், தற்காலிக, மனித விஷயங்களில் அர்த்தத்தைக் கண்டுபிடிக்க முயற்சிக்கிறார். உலக இன்பத்தின் ஒவ்வொரு வடிவமும் பிரசங்கியால் ஆராயப்படுகிறது, அது எதுவுமே அவருக்கு ஒரு அர்த்தத்தை அளிக்காது.

இறுதியில், தனிப்பட்ட அர்த்தத்தைக் கண்டுபிடிப்பதற்கான ஒரே வழி தேவனை நம்பி அவரில் நம்பிக்கை வைப்பதுதான் என்பதை பிரசங்கி ஏற்றுக்கொள்கிறார். தேவன் இல்லாமல் வாழ்க்கை சுருக்கமாகவும் இறுதியில் பயனற்றதாகவும் இருக்கிறது என்கிற உண்மையை அவர் ஏற்றுக்கொள்ள முடிவு செய்கிறார். தற்காலிக இன்பத்திற்கு பதிலாக நித்திய தேவன்மீது கவனம் செலுத்தும்படி பிரசங்கி வாசகருக்கு அறிவுறுத்துகிறார்.

திறவுகோல் வசனங்கள்: பிரசங்கி 1:2, “மாயை, மாயை, எல்லாம் மாயை என்று பிரசங்கி சொல்லுகிறான்.”

பிரசங்கி 1:18, “அதிக ஞானத்திலே அதிக சலிப்புணடு; அறிவுபெருத்தவன் நோவுபெருத்தவன்.”

பிரசங்கி 2:11, “என் கைகள் செய்த சகல வேலைகளையும், நான் பட்ட எல்லாப் பிரயாசத்தையும் கண்ணோக்கிப் பார்த்தேன்; இதோ, எல்லாம் மாயையும், மனதுக்குச் சஞ்சலமுமாயிருந்தது; சூரியனுக்குக் கீழே பலன் ஒன்றுமில்லை.”

பிரசங்கி 12:1, “என் கைகள் செய்த சகல வேலைகளையும், நான் பட்ட எல்லாப் பிரயாசத்தையும் கண்ணோக்கிப் பார்த்தேன்; இதோ, எல்லாம் மாயையும், மனதுக்குச் சஞ்சலமுமாயிருந்தது; சூரியனுக்குக் கீழே பலன் ஒன்றுமில்லை.”

பிரசங்கி 12:13, “காரியத்தின் கடைத்தொகையை கேட்போமாக, தேவனுக்குப் பயந்து, அவர் கற்பனைகளைக் கைக்கொள்; எல்லா மனுஷர்மேலும் விழுந்த கடமை இதுவே.”

சுருக்கமான திரட்டு: பிரசங்கி புத்தகத்தின் மொழியில் இரண்டு சொற்றொடர்கள் அடிக்கடி சொல்லப்படுகின்றன. கே.ஜே.வி-யில் “மாயை” என்றும், என்.ஐ.வி-யில் “அர்த்தமற்றது” என்றும் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட சொல் அடிக்கடி தோன்றுகிறது, மேலும் உலக விஷயங்களின் தற்காலிக தன்மையை வலியுறுத்த இது பயன்படுத்தப்படுகிறது. இறுதியில், மிகவும் ஈர்க்கக்கூடிய மனித சாதனைகள் கூட பின்னால் விடப்படும். "சூரியனுக்குக் கீழே" என்ற சொற்றொடர் 28 முறை நிகழ்கிறது, மேலும் இது மரண உலகத்தைக் குறிக்கிறது. பிரசங்கி "சூரியனுக்குக் கீழே உள்ள அனைத்தையும்" குறிப்பிடும்போது, அவர் பூமிக்குரிய, தற்காலிக, மனித விஷயங்களைப் பற்றி பேசுகிறார்.

பிரசங்கி புத்தகத்தின் முதல் ஏழு அதிகாரங்களில் பிரசங்கி பூர்த்திசெய்ய முயற்சிக்கும் “சூரியனுக்கு அடியில்” இருக்கும் உலக விஷயங்கள் அனைத்தையும் விவரிக்கிறது. அவர் அறிவியல் கண்டுபிடிப்பு (1:10-11), ஞானம் மற்றும் தத்துவம் (1:13-18) ), மகிழ்ச்சி (2:1), ஆல்கஹால் (2:3), கட்டிடக்கலை (2:4), சொத்து (2:7-8), மற்றும் ஆடம்பரம் (2:8). பொருள்முதல்வாதம் (2:19-20), மற்றும் தார்மீக குறியீடுகள் (8-9 அத்தியாயங்கள் உட்பட) போன்ற பொருளைக் கண்டறிய பிரசங்கி வெவ்வேறு தத்துவங்களை நோக்கி தனது மனதைத் திருப்பினார். எல்லாவற்றையும் அர்த்தமற்றது என்று அவர் கண்டறிந்தார், கடவுள் இல்லாமல், எந்த நோக்கமும் நீண்ட ஆயுளும் இல்லாத ஒரு தற்காலிக திசைதிருப்பல் ஆகும்.

பிரசங்கி 8-12 அத்தியாயங்கள் ஒரு வாழ்க்கை எவ்வாறு வாழ வேண்டும் என்பதற்கான பிரசங்கியின் பரிந்துரைகளையும் கருத்துகளையும் விவரிக்கிறது. தேவன் இல்லாமல், வாழ்க்கையில் எந்த உண்மையும் அர்த்தமும் இல்லை என்ற முடிவுக்கு அவர் வருகிறார். அவர் பல தீமைகளைக் கண்டார், மேலும் மனிதனின் மிகச் சிறந்த சாதனைகள் கூட நீண்ட காலத்திற்கு ஒன்றும் பயனில்லை என்பதை உணர்ந்தார். ஆகவே, தேவனை இளமையிலிருந்து அதாவது வாலிப வயதில் ஒப்புக்கொள்ளவும் (12:1) அவருடைய சித்தத்தைப் பின்பற்றவும் அவர் வாசகருக்கு அறிவுறுத்துகிறார் (12:13-14).

முன்னிழல்கள்: பிரசங்கி புத்தகத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து மாயைகளுக்கும், பதில் கிறிஸ்துவே. பிரசங்கி 3:17-ன் படி, தேவன் நீதிமான்களையும் துன்மார்க்கரையும் நியாயந்தீர்க்கிறார், நீதிமான்கள் கிறிஸ்துவில் இருப்பவர்கள் மட்டுமே (2 கொரிந்தியர் 5:21). தேவன் நித்தியத்திற்கான விருப்பத்தை நம் இருதயங்களில் வைத்திருக்கிறார் (பிரசங்கி 3:11) கிறிஸ்துவின் மூலம் நித்திய ஜீவனுக்கான வழியை வழங்கியுள்ளார் (யோவான் 3:16). உலகின் செல்வத்திற்குப் பின்னால் பாடுபடுவது வீண் மட்டுமல்ல, ஏனெனில் அது திருப்தியும் அளிக்காது (பிரசங்கி 5:10), ஆனால் நாம் அதை அடைய முடிந்தாலும், கிறிஸ்து இல்லாமல் நாம் நம் ஆத்துமாக்களை இழப்போம், அதில் நமக்கு என்ன லாபம் இருக்கிறது? (மாற்கு 8:36). இறுதியில், பிரசங்கி புத்தகத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு ஏமாற்றமும், மாயையும் கிறிஸ்துவில் அதன் தீர்வையும், தேவனுடைய ஞானத்தையும், வாழ்க்கையில் காணக்கூடிய ஒரே உண்மையான அர்த்தத்தையும் கொண்டுள்ளது.

நடைமுறை பயன்பாடு: தேவனை அறியாதவர்கள் புரிந்துகொள்ளும் வெறுமையையும் விரக்தியையும் புரிந்து கொள்ள கிறிஸ்தவருக்கு பிரசங்கி புத்தகம் ஒரு நல்ல வாய்ப்பை வழங்குகிறது. கிறிஸ்துவில் இரட்சிப்பு நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் ஒரு வாழ்க்கையை எதிர்கொள்கிறார்கள், அது இறுதியில் முடிவடையும் மற்றும் பொருத்தமற்றதாகிவிடும். இரட்சிப்பு இல்லை, தேவன் இல்லை என்றால், வாழ்க்கைக்கு எந்த அர்த்தமும் இல்லை, ஆனால் அதற்கான நோக்கமோ திசையோ இல்லை. தேவனைத் தவிர “சூரியனுக்குக் கீழான” உலகம் வெறுப்பாகவும், கொடூரமாகவும், நியாயமற்றதாகவும், சுருக்கமாகவும், “முற்றிலும் அர்த்தமற்றதாகவும்” இருக்கிறது. ஆனால் கிறிஸ்துவுடன் உள்ள வாழ்க்கை என்பது ஒரு பரலோகத்தில் வரவிருக்கும் மகிமைகளின் நிழல் மட்டுமே.

English


முகப்பு பக்கம்
பிரசங்கி புத்தகம்