2 பேதுருவின் புத்தகம்


கேள்வி: 2 பேதுருவின் புத்தகம்

பதில்:
எழுத்தாளர்: 2 பேதுரு 1:1வது வசனத்தில், “இயேசுகிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரனும் அப்போஸ்தலனுமாகிய சீமோன் பேதுரு எழுதுகிறதாவது” என்னும் குறிப்பிலிருந்து அப்போஸ்தலனாகிய பேதுருதான் 2 பேதுருவின் எழுத்தாளர் என்பது தெளிவாகிறது. புதிய ஏற்பாட்டில் உள்ள வேறு எந்த புத்தகத்தையும் விட 2 பேதுருவின் புத்தகம் மட்டும்தான் இதன் எழுத்தாளரைக் குறித்து அதிக சவால்களை சந்தித்து இருக்கிறது. இருப்பினும், ஆரம்பகால சபை பிதாக்கள் பேதுரு இதை எழுதவில்லை என்று அதை நிராகரிக்க எந்த நல்ல காரணத்தையும் காணவில்லை. நாமும் அவ்வாறே பேதுரு இதை எழுதவில்லை என்று அதை நிராகரிக்க எந்த நல்ல காரணத்தையும் காணவில்லை.

எழுதப்பட்ட காலம்: 2 பேதுருவின் புத்தகம் பேதுருவின் வாழ்க்கையின் முடிவில் எழுதப்பட்டதாகும். ரோமச் சக்ரவர்த்தி நீரோவின் காலத்தில் பேதுரு ரோமில் இரத்த சாட்சியாக மரித்ததால், அவரது மரணம் கி.பி. 68-க்கு முன்னர் நிகழ்ந்திருக்க வேண்டும். அப்படியானால் கி.பி. 65 மற்றும் கி.பி. 68-க்கு இடையில் அவர் 2 பேதுரு நிருபத்தை எழுதியிருக்கவேண்டும்.

எழுதப்பட்டதன் நோக்கம்: கள்ளப்போதகர்கள் திருச்சபைகளுக்குள் ஊடுருவத் தொடங்குவதாக பேதுரு கவலைப்பட்டார். பரவுகின்ற விசுவாசத் துரோகத்தைக் கண்டறிந்து அவைகளை எதிர்த்துப் போராடுவதற்காக, கிறிஸ்தவர்கள் தங்கள் விசுவாசத்தில் வளரவும் வலிமையாகவும் இருக்கும்படி அவர் அழைப்பு விடுத்தார். தேவனுடைய வார்த்தையின் நம்பகத்தன்மையையும் கர்த்தராகிய இயேசு நிச்சயமாக மீண்டும் திரும்பி வருவதையும் அவர் வலியுறுத்தினார்.

திறவுகோல் வசனங்கள்: 2 பேதுரு 1:3-4, “தம்முடைய மகிமையினாலும் காருணியத்தினாலும் நம்மை அழைத்தவரை அறிகிற அறிவினாலே ஜீவனுக்கும் தேவபக்திக்கும் வேண்டிய யாவற்றையும். அவருடைய திவ்விய வல்லமையானது நமக்குத் தந்தருளினதுமன்றி, இச்சையினால் உலகத்திலுண்டான கேட்டுக்குத் தப்பி, திவ்விய சுபாவத்துக்குப் பங்குள்ளவர்களாகும்பொருட்டு, மகா மேன்மையும் அருமையுமான வாக்குத்தத்தங்களும் அவைகளினாலே நமக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது.”

2 பேதுரு 3:9, “தாமதிக்கிறார் என்று சிலர் எண்ணுகிறபடி கர்த்தர் தமது வாக்குத்தத்தத்தைக்குறித்துத் தாமதமாயிராமல்; ஒருவரும் கெட்டுப்போகாமல் எல்லாரும் மனந்திரும்பவேண்டுமென்று விரும்பி, நம்மேல் நீடிய பொறுமையுள்ளவராயிருக்கிறார்.”

2 பேதுரு 3:18, “நம்முடைய கர்த்தரும் இரட்சகருமாகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் கிருபையிலும் அவரை அறிகிற அறிவிலும் வளருங்கள். அவருக்கு இப்பொழுதும் என்றென்றைக்கும் மகிமையுண்டாவதாக. ஆமென்.”

இந்த நிருபத்தின் திறவுச்சொல் “அறிவு” என்பதாகும்; அதனுடன் தொடர்புடைய சொற்களால், இந்த சொல்லானது 2 பேதுரு புத்தகத்தில் குறைந்தது 13 முறை வருகிறது.

சுருக்கமான திரட்டு: அவருடைய நேரம் குறைவு என்பதை அறிந்து (2 பேதுரு 1:13-15), இந்த திருச்சபைகள் உடனடி ஆபத்தை எதிர்கொண்டன (2 பேதுரு 2:1-3), வாசகர்களின் நினைவுகளைப் புதுப்பிக்கும்படி இந்த நிருபத்தை எழுதி அவர் அவர்களை அழைத்தார் (2 பேதுரு 1:13 ) மற்றும் அவர்களின் சிந்தனையைத் தூண்டினார் (2 பேதுரு 3:1-2), இதனால் அவர்கள் அவருடைய போதனையை நினைவில் கொள்வார்கள் (2 பேதுரு 1:15). விசுவாசிகளுக்கு குறிப்பிட்ட கிறிஸ்தவ நற்பண்புகளைச் சேர்ப்பதன் மூலம் அவர்களின் விசுவாசத்தில் இன்னும் முதிர்ச்சியடையும்படி அவர் சவால் விடுத்தார், இதன் மூலம் இயேசு கிறிஸ்துவைப் பற்றிய அறிவில் திறம்படவும் பயனுள்ளவராகவும் மாறினார் (2 பேதுரு 1:5-9). பழைய மற்றும் புதிய ஏற்பாட்டின் எழுத்தாளர்கள் தங்கள் விசுவாசத்திற்கான அதிகாரமாக அமைந்தார்கள் (2 பேதுரு 1:12-21, 3:2, 3:15-16). திருச்சபைகளில் நுழைந்து, மோசமாக பாதித்த கள்ளப்போதகர்களை எதிர்த்து நிற்க அவர்கள் விசுவாசத்தில் பலமடைய வேண்டும் என்று பேதுரு விரும்பினார். அவர்களைக் கண்டித்ததில், அவர்களுடைய நடத்தை, கண்டனம் மற்றும் அவற்றின் பண்புகள் (2 பேதுரு அத்தியாயம் 2) ஆகியவற்றை அவர் விவரிக்கிறார், மேலும் அவர்கள் கர்த்தருடைய இரண்டாவது வருகையை கேலி செய்தார்கள் (2 பேதுரு 3:3-7). கிறிஸ்தவர்களைப் பொறுத்தவரை, இரண்டாவது வருகை பரிசுத்த வாழ்க்கைக்கு ஊக்கமளிப்பதாக பேதுரு கற்பித்தார் (2 பேதுரு 3:14). ஒரு இறுதி எச்சரிக்கைக்குப் பிறகு, தங்கள் கர்த்தரும் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையிலும் அறிவிலும் வளர பேதுரு மீண்டும் அவர்களை ஊக்குவித்தார். அவர் அவருடைய கர்த்தரும் இரட்சகருமானவருக்கு துதி பாராட்டு வார்த்தையுடன் கூறி முடிக்கிறார் (2 பேதுரு 3:18).

இணைப்புகள்: கள்ளத் தீர்க்கதரிசிகளைக் கண்டித்ததில், பேதுரு தனது வாசகர்களுக்கு மிகவும் தெரிந்திருக்கிற நடைமுறையிலுள்ள பழைய ஏற்பாட்டு கருப்பொருளை மீண்டும் கூறுகிறார். ஆரம்பகால கிறிஸ்தவர்களில் பலர் யூதர்களாகவும், நியாயப்பிரமாணத்திலும் தீர்க்கதரிசிகளிலும் நன்கு கற்பிக்கப்பட்ட யூதர்களாக மாற்றப்பட்டனர். 2 பேதுரு 1:19-21-ல் பழைய ஏற்பாட்டின் “தீர்க்கதரிசிகளின் வார்த்தையை” பேதுரு குறிப்பிட்டபோது, அவர் கள்ளத்தீர்க்கதரிசிகளைக் கண்டித்தார், உண்மையான தீர்க்கதரிசிகள் அவர்கள் மூலமாகப் பேசிய பரிசுத்த ஆவியினால் தூண்டப்பட்டதாக உறுதிப்படுத்தினார் (2 சாமுவேல் 23:2). கள்ளத்தீர்க்கதரிசிகளை விமர்சிப்பதில் எரேமியாவும் சமமாக பலமாக இருந்தார், “எதுவரைக்கும் இப்படியிருக்கும்? பொய்த்தீர்க்கதரிசனம் சொல்லுகிற தீர்க்கதரிசிகளின் இருதயத்திலே ஏதாகிலுமுண்டோ? இவர்கள் தங்கள் இருதயத்தின் வஞ்சகத்தையே தீர்க்கதரிசனமாகச் சொல்லுகிறவர்கள்” (எரேமியா 23:26). பழைய மற்றும் புதிய ஏற்பாடுகள் இரண்டிலும் தேவனுடைய ஜனங்களைப் பாதித்த அதே ஏமாற்றப்பட்ட கள்ளப்போதகர்கள் இன்னும் நம்முடன் நம் மத்தியில் இருக்கிறார்கள் என்பது தெளிவாகத் தெரிகிறது, இது பேதுருவின் இரண்டாவது நிருபத்தை 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்ததைப் போலவே இன்றும் பொருத்தமாக ஆக்குகிறது.

நடைமுறை பயன்பாடு: நிச்சயமாக, 21-ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்கிற கிறிஸ்தவர்களுக்கு, இந்த நிருபம் எழுதப்பட்ட முதல் நூற்றாண்டு கிறிஸ்தவர்களை விட இன்னும் கூடுதலாக நம்முடைய கர்த்தர் திரும்பி வரும் வருகைக்கு மிக அருகில் நாம் இருக்கிறோம். தொலைக்காட்சி மற்றும் பிற மாபெரும் தகவல்தொடர்புகளின் மூலம், முதிர்ச்சியடைந்த கிறிஸ்தவர்கள் பல கிறிஸ்தவ தலைவர்கள் உண்மையான கிறிஸ்தவ தலைவர்களாக அணிவகுத்து வருகிறார்கள் என்பதையும், முதிர்ச்சியற்ற கிறிஸ்தவர்கள் வேதவசனங்களின் தவறான மற்றும் தவறான விளக்கத்தால் "உள்ளே அழைத்துச் செல்லப்படுகிறார்கள்" என்பதையும் அறிந்திருக்கிறார்கள். மறுபடியும் பிறந்த கிறிஸ்தவர்கள் அனைவருமே கர்த்தருடைய வார்த்தையில் மிகவும் அடித்தளமாக இருக்க வேண்டும், அதனால் சத்தியத்தை பிழையிலிருந்து நாம் அறிந்துகொள்ள முடியும்.

பேதுரு அளித்திருக்கும் விசுவாசத்தின் வளர்ச்சிக்கான அதே மருந்தை (2 பேதுரு 1:5-11), நாம் நம் வாழ்வில் பயன்படுத்தப்படும்போது, “நம்முடைய கர்த்தரும் இரட்சகருமாகிய இயேசுகிறிஸ்துவினுடைய நித்திய ராஜ்யத்துக்குட்படும்பிரவேசம் உங்களுக்குப் பரிபூரணமாய் அளிக்கப்படும்” (2 பேதுரு 1:10-11). நம்முடைய விசுவாசத்திற்கான அடித்தளம் எப்போதுமே பேதுரு பிரசங்கித்த தேவனுடைய வார்த்தையாகவே இருக்கும்.

English


முகப்பு பக்கம்
2 பேதுருவின் புத்தகம்

எப்படி கண்டுபிடிக்க ...

கடவுளோடு நித்தியத்தை செலவிடுங்கள்கடவுளிடமிருந்து மன்னிப்பைப் பெறுங்கள்