settings icon
share icon
Uira'a

Të vai änei o te Atua ?

Pähonora'a


E'ita e nehenehe ha'apäpü, e e'ita ato'a e nehenehe päto'i i te reira. Të nä'ö mai ra te Pïpïria ë, ma te fa'aro'o noa i te Atua e vai noa ïa 'oia : E 'ore roa atu te Atua e mäuruuru i te ta'ata 'aore e fa'aro'o ra. E mea tïtau-roa-hia ho'i i te feiä e fa'afätata i te Atua, 'ia fa'aro'o rätou ë, të vai nei te Atua 'e e fa'autu'a 'oia i te feiä e 'imi iäna ra (Te mau Hëpera 11:6). Mai te peu 'o te reira ihoa o ta te Atua e hia'ai nei, e riro 'Oia i te fäura noa mai 'e e fa'a'ite mai i te ao ato'a nei e vai nei ihoa 'Oia. 'Ia tupu ana'e i te reira, e mäu'a ïa i te fa'aro'o fa'ahou. "'Ua parau mai ra Ietu iäna : Nö te mea 'ua 'ite mata mai 'oe iä'u i fa'aro'o ai 'oe. E ao tö te feiä 'aore i 'ite mata, 'ua fa'aro'o rä" (Ioane 20:29).

Te aura'a rä, e'ere te reira 'ei ha'apäpüra'a i te vai-'ore-ra'a o te Atua. Të nä'ö mai ra te Pïpïria ë, "të fa'a'ite hua nei te mau ra'i i te hanahana o te Atua, e të parau nei te reva i te 'ohipa a töna ra rima. Të ha'api'i nei te tahi ao i te tahi i taua parau nei, e të fa'a'ite nei te tahi ru'i i te tahi i taua 'ite ra. E'ere teie i te fa'ati'ara'a parau, e'ere i te tu'ura'a reo, e'ere i te reo o te ti'a 'ia fa'aro'o hia" (Täramo 19:1-4).

'Ia mata hia te feti'a, 'ia ha'amäramarama hia i te fäito 'ore o te ao nui, 'ia hi'o i te mau mea fa'ahiahia o ta te ao e fa'atupu, 'ia 'ite te a'ia'i o te hitira'a o te rä, e mau täpa'o fa'a'ite ai e vai ra te Atua Rahu'a. E mai te mea e'ita te reira e mäha, te vai atu ä te Atua i roto i to tätou 'ä'au. Të nä'ö mai te Tohereta 3:11, "'ua hämani 'Oia ma te maita'i i te mau mea ato'a i te tau au ra." I te höhonu o te 'ä'au, të vai nei ihoa te tahi mea i muri atu i teie ao, 'o vetahi mau i muri i te reira. E nehenehe tätou e päto'i i teie mana'o ma te feruri noa. Ta te Atua rä vaira'a i rotopü ia tätou, 'aita e nehenehe päto'i. Noa atu te reira, 'ua fa'aara ihoa te Pïpïria e vai noa ihoa te tahi mau pupu ta'ata e 'ore e fa'aro'o i te Atua : "Të parau mai ra te ma'ama'a i roto i töna iho mafatu : 'Aore e Atua !" (Taramo 14:1). Inaha ho'i ë, mai te tau e te tau, noa atu tä rätou mau peu, 'ua fa'aro'o te rahira'a o te mau nüna'a ato'a e pärahi i ni'a i te mau fenua ra'ituäta'a ato'a e vai ra ihoa te tahi huru atua. Nö te reira, na te tahi mea ana'e, 'aore rä nä te tahi ta'ata ana'e e fa'atupu i teie fa'aro'o.

Ta'a 'ë noa atu i te tätarara'a Pïpïria, të vai nei te tahi mau tätarara'a au noa. Nä mua roa, te 'ihi o te mau mea e vai ra 'e te mau mea e 'ore e vai ra. Mai teie te huru : E päturu tö tätou ferurira'a i ni'a i te Atua ia tätou iho nö te ha'apäpü atu ai ë, të vai nei te Atua. 'Ei ha'amatara'a, teie aura'a ïa : "'O te Atua te mana hope, 'aita atu ai". I muri iho, te tätara hia ra teie parau : Mea hau a'e 'ia vai te mau mea i te mau mea e 'ore e vai. E inaha, e ti'a ihoa i te mea teitei roa a'e 'ia vai. 'Aore ana'e Atua, e'ere ïa te Atua i te mea teitei roa a'e. 'Aita ïa e tü'ati te reira i te aura'a o te Atua.

Te piti o te parau fa'ati'a, te parau o te rahura'a i te ao nei. Të nä'ö mai teie parau ë, nö te fäito 'ore o te mau mea e fa'a'ati i te ao nui, e täpa'o fa'a'ite ïa nä te hö'ë mana teitei roa i rahu ai teie ao nui. E au ë, 'ähani i piri a'e te paräneta i te rä, 'aore ra i ätea a'e i te rä, e'ita ïa te ora i tupu mai tei mätau hia nei. 'Ähiri e huru 'ë atu o te reva, e'ita ïa te ora i tupu noa a'e, e mou ïa. Hape noa atu ai, e riro te 1 i ni'a i te 10 täta'i 243 'ei oreore päpü roa. E i roto i te hö'ë noa tirotiro, 'ua manotini te mau oreore.

Teie te toru o te parau fa'ati'a, te parau o te tumu o te mau mea 'e te mea o tei tupu i reira. 'Oia ho'i, e tumu nö te mau mea ato'a o tei tupu. 'Ua fa'atupu hia teie ao nui. 'O te tahi mea te tumu. E i mua roa, i vai ra te tahi mea i 'ore i fa'atupu hia, 'ia nehenehe 'oia e fa'atupu i te mau mea ato'a. Terä mea, 'o te Atua ïa.

Te maha o te parau fa'ati'a, te mau raveravera'a tano. Mai te tau e te tau, 'ua vai noa te tahi mau huru peu tapu. Tei te ta'ata täta'itahi ho'i te hi'ora'a i te mau mea tano e te mau mea tano 'ore. I te ao ato'a nei, e fa'ahapa hia te 'ohipa ha'apohe, ha'avare, 'eiä, 'e tae noa atu i te 'ohipa tano 'ore. Nä vai ho'i e fa'atupu i teie mau huru peu mäori rä nä te Atua iho ?

Noa atu te reira, 'ua fa'a'ite mai te Pïpïria ë, e fa'ahapa te ta'ata i te parau mau a te Atua 'e e fa'ariro 'ei parau ha'avare. Të nä'ö atu nei tö Röma 1:25 ë, "'Ua ruri 'ë rätou i te parau mau a te Atua i te ha'avare. Te mau mea poiete hia rä, 'o te reira ïa o ta rätou i ha'amori atu 'e i tävini atu, 'eiaha te Tumu Poiete. ('Ia ha'amaita'i hia 'oia e 'a muri noa atu). 'Ämene". Të nä'ö ato'a nei rä te puta mo'a ë, 'aore 'ötohera'a nö te ta'ata nö te fa'aro'o i te Atua : "Inaha ho'i, mai te poietera'a hia mai ä o te ao nei, e ti'a i te Märamarama ta'ata 'ia 'ite, nä roto i te mau mea tä te Atua i hämani, i te mau mea 'itea-'ore-hia-'ia-hi'o i roto iäna, mäori rä töna mana 'eteröno 'e töna atuara'a. 'Aita atu ra ïa o rätou e 'ötohera'a (Tö Röma 1:20).

Të märö noa ra te ta'ata e fa'aro'o 'ore rätou i te parau mau a te Atua nö te mea e'ere i te ha'apäpüra'a na roto i te 'ihi 'e te 'ite. Te tumu rä ho'i, 'ia färi'i rätou i te Atua, e ti'a ato'a ia rätou 'ia vai mä i mua i te Atua 'e 'ia ani iäna 'ia fa'a'ore 'oia i tä rätou hara (Tö Röma 3:23, 6:23). Mai te mea e vai nei te Atua, e au te ta'ata 'ia horahora i mua iäna i te 'ohipa i rave hia e rätou. Mai te mea rä e'ita te Atua e vai nei, 'ua ti'amä tätou nei nö te rave i te 'ohipa tätou e au, ma te 'ore e ha'ape'ape'a noa a'e i te Atua ha'avära'a mai. Terä te tumu e fa'aro'o te mau feiä atua 'ore i te parau a Darwin. E fa'aro'o 'ë a'e ïa i te fa'aro'o i te hö'ë Atua Rahu'a. Të vai nei te Atua, e 'ua 'ite ihoa tätou täta'itahi e vai noa nei 'oia. Te feiä e päto'i 'ü'ana nei i te Atua, te täpa'o fa'a'ite ïa e vai nei ihoa 'Oia.

Nähea tätou e 'ite ai e vai nei te Atua ? Nö te mea ho'i, nä roto i tö tätou ti'ara'a teritetiäno, e paraparau ho'i tätou iäna i te mau mahana ato'a. Noa atu e'ita tätou e fa'aro'o tari'a atu i täna parau, 'ua 'ite rä ho'i tätou e vai nei 'Oia. Mea püai te mana'o iäna, 'ua 'ite töna aroha ia tätou, e te hia'ai nei tätou töna taratia. 'Ua tupu te tahi mau 'ohipa i te ao nei, 'aita ra ho'i e ta'a hia e aha te tumu mäori rä te Atua. Nö te püai roa o te Atua fa'atupura'a i te temeio i roto i tö tätou orara'a ta'ata 'ia ora tätou, 'aita atu ai e räve'a mäori rä 'ia färi'i 'e 'ia 'ärue iäna. 'Aore rä ho'i te reira mau parau fa'ati'a e riro i te fa'atürori i te mana'o o te feiä atua 'ore. 'Ei fa'aotira'a, e ti'a 'ia färi'i i te Atua nä roto i te fa'aro'o (Hëpera 11:6). Te 'ohipa fa'aro'o i te Atua, e'ere i te 'ohipa tomo ma'au noa i roto i te pöiri, e 'ohipa tomo päpü rä i roto i te hö'ë piha märamarama maita'i, te vähi te reira i ti'a 'ëna te rahira'a o te ta'ata.

EnglishHo'i i te 'api pü nä roto i te Reo Tahiti

Të vai änei o te Atua ?
© Copyright Got Questions Ministries