settings icon
share icon
Uira'a

'O vai rä 'o Ietu ?

Pähonora'a


'Aita e rave rahi mau ta'ata e fa'ahapa nei ë, 'ua ora änei ihoa o Ietu Tirito 'aore rä 'aita roa atu. Inaha, e rave rahi mau ta'ata e ti'aturi 'ua ora ihoa o Ietu, e ta'ata ihoa 'öna 'o tei ora iho ra i te fenua ra o Itera'era 2000 matahiti i mua ra. E ha'amata rä te ta'ata i te märö 'ia fa'ahiti ana'e hia tö Ietu iho hïro'a ta'ata. I roto i te rahira'a o te mau Etaretia rärahi ato'a, e ha'api'i hia te parau o Ietu : e perofeta 'öna, e 'orometua maita'i 'öna 'e te vairua mo'a. Teie rä te fifi, të ha'api'i nei te Pïpïria ia tätou ë, 'ua hau atu o Ietu i te perofeta, te 'orometua maita'i 'e te vairua mo'a.

I roto i täna puta Mere Christianity, të nä'ö mai nei o C.S Lewis ë, "të tämata nei au i te päto'i i te parau ti'a 'ore a te ta'ata i ni'a iäna (Ietu Tirito) : 'Ua ineine au nö te färi'i ia Ietu, 'o tei riro 'ei 'orometua maita'i i te pae o te peu, noa atu rä e'ita vau e färi'i i töna nei parau ë, 'öna te Atua. 'Eiaha tätou 'ia parau i te reira. Te ta'ata 'o tei parau i teie mau huru parau o tä Ietu i parau iho ra, mai te mea e ta'ata ihoa 'oia, e'ita 'öna i te hö'ë 'orometua maita'i. Terä ta'ata, e ta'ata mana'o nevaneva - 'ia parau hia e ta'ata noa, e parau ïa e huero tunu pape 'oia - 'aita ana'e, 'öna te vairua 'ino o te 'ëtene. E ti'a 'ia mä'iti 'oe. 'O te Tamaiti a te Atua änei 'oia, 'aore rä e ma'ama'a änei, 'e aha ana'e atu ä. E nehenehe 'oe ha'amämü iäna nö töna mana'o ma'au, tütuha i ni'a iäna, 'e ha'amate iäna, 'oia ho'i te vairua 'ino ; 'aore rä, e nehenehe ato'a 'oe tähopu i mua iäna 'e e pi'i 'oe iäna te Fatu 'e te Atua. 'Eiaha rä tö tätou mana'o 'ia hepohepo i mua i teie nei parau ti'a 'ore e ta'ata 'orometua maita'i 'oia. E'ita 'oia i vai iho ia tätou i teie parau. E'ere noa a'e i töna ra hina'aro te reira."

Inaha, 'o vai Ietu i parau 'o vai 'öna ? 'O vai tä te Pïpïria e parau 'o vai 'Öna ? 'A tai'o tätou i te parau a Ietu i roto ia Ioane 10:30 "'o vau 'e te Metua, hö'ë roa ä ïa." 'Ia tai'o hia, e'ita te reira e fa'a'ite ia tätou e parau 'oia 'öna te Atua. Terä rä, a hi'o na e aha tä te 'Äti Iuta e pü'oi mai, "e 'ore mätou e pëhi ia 'oe nö te hö'ë 'ohipa maita'i, nö te hö'ë rä parau fa'ainaina Atua" (Ioane 10:33). Nö te 'Äti Iuta, 'ua riro teie mana'o 'ei parau fa'a'ite 'ua parau Ietu 'öna te Atua. I muri iho, 'aita noa a'e Ietu e fa'a'äfaro i te parau a te 'Äti Iuta ma te parau ë, "e'ita vau e parau 'o vau te Atua." Te aura'a ïa, 'ua parau ihoa ïa Ietu 'Oia te Atua i te nä'öra'a ë, "'o vau 'e te Metua, hö'ë roa ä ïa (Ioane 10:30). I roto ia Ioane 8:58 : 'ua parau Ietu "'ämene, 'ämene, të parau atu nei au ia 'outou, hou Aparahama 'a fänau hia ai, te vai nei au!" Pü'oi atu ra te 'Äti Iuta, ma te 'ohi i te 'öfa'i nö te tämata i te pëhi ia Ietu (Ioane 8:59). Tä Ietu parau "e vai nei au, 'o te i'oa tahito o te Atua i roto i te Faufa'a Tahito ('Ëtoto 3:14). Nö te aha i hina'aro fa'ahou te 'Äti Iuta e pëhi ia Ietu mai te peu i 'ore 'öna e parau i te tahi parau fa'ainaina Atua, 'oia ho'i, te fa'a'itera'a ë, 'Oia te Atua ?

Ioane 1:1, "'o te Atua ho'i te parau." Ioane 1:14 "'e 'ua riro mai te parau 'ei ta'ata." Të ha'apäpü nei teie parau ë, Ietu, te Atua i roto i te ta'ata. 'Ua parau Tömä, te pipi, ia Ietu ë, "e tä'u Fatu, e tä'u Atua ë" (Ioane 20:28).

E'ita noa a'e Ietu e fa'a'äfaro i täna parau. Të nä'ö nei o Pauro, te 'Äpotoro ia Ietu, "tö tätou Atua Nui ra, tö tätou fa'aora, 'o Ietu Tirito (Tito 2:13). Hö'ë ä parau mai roto mai i te 'Äpotoro Pëtero, "Ietu Tirito tö tätou Atua 'e tö tätou fa'aora" (2 Pëtero 1:1). 'Ua 'ite ato'a te Metua Atua i tö Ietu iho hïro'a ta'ata, "tö 'oe teröno, e te Atua ë, e ti'a ïa i te vai-mäite-ra'a, 'e 'a tau 'e 'a hiti noa atu, 'e teie ato'a ho'i, te tepeta 'o tö 'oe ra hau, e tepeta parau ti'a ïa." 'Ua nä'ö te tohura'a a te Tirito ë, 'ua fänau ho'i te hö'ë tama nö tätou, 'e 'ua höro'a hia mai te hö'ë tamaiti nö tätou ; 'e i ni'a i töna tapono te hau vai ai. E ma'iri hia töna i'oa, 'o tei Maere hia, e a'o, te Atua, te Püai, te Metua nö te u'i 'a muri a'e, te ari'i nö te hau" (Itaia 9:6).

Inaha, mai tä C.S. Lewis i parau ra, e'ita e nehenehe noa mana'o e 'orometua maita'i ana'e 'o Ietu. 'Ua ha'apäpü maita'i Ietu ë, 'Oia te Atua. 'Ähani 'aita, e ta'ata ha'avare ïa 'oia, e'ita ïa 'oia i te Perofeta, 'e te 'orometua maita'i 'e te ta'ata vairua mo'a. Nö te tämata i te tätara i te parau a Ietu, 'ua parau mai te tahi mau pïehi 'äpï 'ua 'ape'ape hia näho'a rahi parau i roto i te Pïpïria nö ni'a iäna. 'O vai tätou nö te märö i te parau o te mea i rave hia e Ietu ? I mua i nä 2000 matahiti, nähea e nehenehe i te hö'ë pïehi e 'ite maita'i a'e i te 'ohipa o tä Ietu i parau iho ra, mäori rä tö tei pe'e iäna, tö tei tävini iäna, tö tei ha'api'i hia e Ietu iho (Ioane 14:26) ?

Nö te aha mea faufa'a roa te iho hïro'a ta'ata o Ietu ? E aha te faufa'a 'ia 'ite hia 'o Ietu änei te Atua, 'aore rä 'aita ? Teie te pähonora'a mätämua : Mai te peu e'ita 'Öna i te Atua, e'ita ato'a töna pohe e tano au noa nö te utu'a nö te hara o te ao ato'a nei (1 Ioane 2:2). 'O te Atua ana'e o te nehenehe amo i tä tätou utu'a. Nö Ietu 'ia pohe, e ta'ata ïa 'Oia. Nö te fa'aora ia tätou, hö'ë noa räve'a, 'a fa'aro'o ia Ietu Tirito. Te Atuara'a o Ietu, 'o te tumu ïa 'oia ana'e e nehenehe fa'aora ia tätou. Te Atuara'a o Ietu, 'o te tumu 'Öna i parau mai ai "'o vau te 'ë'a, te parau mau e te ora. 'Aore ta'ata e tae i te Metua, mäori rä nä roto iä'u" (Ioane 14:6).

EnglishHo'i i te 'api pü nä roto i te Reo Tahiti

'O vai rä 'o Ietu ?
© Copyright Got Questions Ministries