settings icon
share icon
Uira'a

Fäna'o 'oe i te ora mure 'ore ?

Pähonora'a


Të vauvau nei te Pïpïria i te hö'ë 'ë'a päpü nö te ora mure 'ore. Nä mua roa rä, e ti'a tätou 'ia fäfä'i i tä tätou hara i mua i te Atua : "'Ua hara pä'äto'a rätou, 'e 'ua 'ere rätou ato'a i te hanahana o te Atua (Tö Röma 3:23). Nö tä tätou 'ohipa au 'ore hia e te Atua, e tano 'ia fa'autu'a hia tätou. Nö te mea tei mua i te hö'ë Atua ora mure 'ore pau roa tä tätou hara i te ravera'a hia, 'o te hö'ë utu'a mure 'ore ato'a ïa te utu'a tano ana'e. "'O te pohe te utu'a o te hara. 'Äre'a te ora mure 'ore i roto i tö tätou Fatu rä o Ietu Tirito, 'o te ö ïa tä te Atua e höro'a noa mai (Tö Röma 6:23).

Terä rä, 'aore o Ietu Metia i rave i te hara (1 Pëtero 2:22). 'Ua riro te tamaiti a te Atua 'ei täne (Ioane 1:1,14) 'e 'ua mate 'oia nö te fa'a'ore i tä tätou hara. "Teie rä te mea e 'ite ai tätou i te aroha o te Atua ia tätou : 'A vai ta'ata hara noa ai tätou, i te tau i fa'ata'a hia e te Atua, 'ua pohe te Tirito nö tätou" (Tö Röma 5:8). I ni'a i te tätauro tö Ietu Metia pohera'a atu (Ioane 19:31-42), ma te amo i te utu'a tätou e tano (2 Tö Törinëtia 5:21). 'Ua ti'a fa'ahou 'oia i te toru o te mahana (1 Tö Törinëtia 15:1-4), 'ei fa'a'itera'a ïa 'ua upo'oti'a i mua i te hara 'e te pohe. "'Ia ha'amaita'i hia te Atua, te Metua o tö tätou Fatu rä o Ietu Tirito : Nö te rahi o töna aroha, 'ua fa'afänau fa'ahou mai 'oia ia tätou nä roto i te ti'a-fa'ahou-ra'a o Ietu Tirito mai roto mai i tei pohe ra, 'ia noa'a mai ia tätou te hö'ë ti'aturira'a ora (1 Pëtero 1:3).

Nä roto i te fa'aro'o, e ti'a tätou 'ia fa'afati i tö tätou mau mana'o i ni'a ia Tirito - 'O vai mau 'oia, e aha te 'ohipa o täna i rave, 'e nö te aha - nö te tümä ho'i i te hara o tei rave hia (Te 'ohipa a te mau 'Äpotoro 3:19). 'Ia fa'aro'o tätou iäna 'e töna pohera'a i ni'a te tätauro nö te fa'a'ore i tä tätou hara, e aroha hia ai tätou, 'e e fäna'o ato'a tätou i te ora mure 'ore i te ra'i teitei. "I here mai ho'i te Atua i tö te ao nei e tae roa atu i te höro'a mai i täna Tamaiti fänau tahi, 'Ia 'ore 'ia pohe te hö'ë a'e ta'ata e fa'aro'o iäna, 'ia roa'a rä iäna te ora mure 'ore" (Ioane 3:16). "Nö te mea, 'ia fä'i tö vaha ë : 'O Ietu te Fatu, 'e 'ia fa'aro'o tö mafatu : 'Ua fa'ati'a fa'ahou te Atua iäna mai roto mai i tei pohe ra, e ora ïa 'oe (Tö Röma 10:9). Te 'ë'a mau nö te ora mure 'ore, 'o te ti'aturi i te 'ohipa fa'aoti hia e Tirito i ni'a i te tätauro ! "Nö te taratia ho'i 'outou i fa'aora hia ai nä roto i te fa'aro'o. E'ere taua ora ra i ö mai ia 'outou iho, e mea höro'a hia mai rä e te Atua. E'ere i te 'ohipa 'outou e ora ai, 'e nö reira 'aita atu ra e ta'ata e ti'a 'ia fa'ateitei iäna iho (Tö Efetia 2:8-9).

Mai te peu e hina'aro 'oe e färi'i ia Ietu Tirito nö te fa'aora ia 'oe, teie te hö'ë ma'a pure iti. 'Eiaha rä ia mo'e ia 'oe e'ita 'oe e fa'aora hia mai noa atu teie pure iti, 'aore rä te tahi atu mau pure ato'a. Hö'ë ana'e räve'a nö te fa'a'ore i tä 'oe hara maori rä 'ia fa'aro'o i te Tirito. E riro noa teie ma'a pure iti 'ei fa'a'itera'a i te Fatu i tö 'oe fa'aro'o, 'e 'ei ha'amäuruurura'a nö tö 'oe fa'aorara'a. "E ä'u Fatu ë, 'ua 'ite au 'ua hara vau i mua ia 'oe, fa'autu'a mai iä'u nei nö te reira. 'Aua'a a'e o Ietu Tirito amora'a i te utu'a o tä'u e färerei i aroha hia mai au, 'e ma te fa'aro'o iäna ra te reira i tupu ai. Të fa'aro'o nei au ia 'oe nö te fa'aora iä'u nei. Të mäuruuru nei au nö tö taratia rahi 'e tö arohara'a mai - 'O te ö nö te ora mure 'ore ! 'Ämene !"

Nö te mau päpa'i o tä 'oe i tai'o iho nei i mä'iti ai 'oe i te Tirito ? Mai te peu te reira ihoa, 'a täumi i ni'a i te pitopito "'Ua färi'i au i te Tirito i teie nei mahana" i raro nei.

EnglishHo'i i te 'api pü nä roto i te Reo Tahiti

Fäna'o 'oe i te ora mure 'ore ?
© Copyright Got Questions Ministries