settings icon
share icon
Uira'a

E aha te aura'a 'ia parau ana'e hia 'ia färi'i mai ia Ietu 'ei fa'aora nö 'oe iho ?

Pähonora'a


'Ua färi'i änei 'oe ia Ietu 'ei fa'aora nö 'oe iho ? 'Ia märamarama maita'i 'oe i teie uira'a, e ti'a 'oe 'ia märamarama maita'i 'oe i tei nau parau : "Ietu Tirito", "nö 'oe iho", 'e "fa'aora."

'O vai o Ietu Tirito ? E rave rahi ta'ata e parau e ta'ata maita'i o Ietu Tirito, e 'orometua ha'api'i maita'i ato'a, 'aore rä e perofeta o te Atua. E parau mau te reira, noa atu e'ita e ha'apäpü roa 'o vai mau 'Oia.

Të parau ra te Pïpïria ë, te Atua, 'o Ietu i roto i te ta'ata, te Atua e höho'a ta'ata (I roto ia Ioane1:1, 14). 'Ua tae mai te Atua i te ao nei nö te ha'api'i, nö te rapa'au, nö te fa'atïtï'aifaro, nö te aroha ia tätou 'e nö te pohe nö tätou ! 'O te Atua o Ietu Tirito, te Rahu'a, te Fatu mana hope. 'Ua färi'i änei 'oe i teie iho Ietu ?

E aha te hö'ë fa'aora, 'e nö te aha tätou e hina'aro i te hö'ë fa'aora ? Të parau nei te Pïpïria 'ua hara tätou pä'äto'a ; 'Ua rave tätou pä'äto'a i te 'ohipa 'ino (Tö Röma 3:10-18). 'Ei höpe'a nö tä tätou mau hara, mea tano 'ia färi'i tätou i te riri o te Atua 'e töna parau ha'avä. Hö'ë noa utu'a nö te mau hara i rave hia i mua i te hö'ë Atua ora mure 'ore, 'o te hö'ë utu'a fäito 'ore ïa (Tö Röma 6:23 ; Apotarupo 20:11-15). Nö reira tÄtou e hina'aro i te hö'ë fa'aora !

'Ua tae mai o Ietu i te ao nei 'e 'ua pohe nö tätou. 'Ua riro tö Ietu pohe 'ei räve'a nö te fa'a'ore i tä tätou mau hara (2 Tö Törinëtia 5:21). 'Ua pohe o Ietu nö tö tätou mau hara (Tö Röma 5:8). 'Ua amo o Ietu i teie utu'a 'eiaha ia amo tätou i te reira. 'Ua fa'a'ite te ti'a-fa'ahou-ra'a o Ietu 'ua tano au noa Töna pohe nö te amo i te utu'a nö ta tätou mau hara. Nö reira i riro ai o Ietu 'ei fa'aora 'ötahi (Ioane 14:6 ; Te 'Ohipa a te mau Apotoro 4:12) ! Të fa'aro'o änei 'oe ia Ietu 'ei fa'aora nö 'oe ?

'O Ietu änei tö 'oe "iho" fa'aora ? E rave rahi mau ta'ata o te mana'o ë, te ao teretetiäno, 'o te 'ohipa haere i te fare pure, rave i te tahi mau peu mo'a, 'e tae roa atu i te rave 'ore i te tahi mau 'ohipa hara. E'ere roa te reira i te ao teretetiäno. Te ao teretetiäno mau, 'o tö 'oe iho natira'a ia Ietu Tirito. 'Ia fa'ariro 'oe ia Ietu i tö 'oe iho fa'aora, e tu'u atu tö 'oe iho fa'aro'o 'e tö ti'aturira'a nöna. E'ita te ta'ata e fa'aora hia e tö vetahi 'ë fa'aro'o. 'Aore ta'ata e aroha hia mai 'ia rave noa 'oia i te tahi mau 'ohipa. Hö'ë noa räve'a 'ia fa'aora hia 'oe, 'a färi'i 'oe iho ia Ietu tö 'oe fa'aora, ma te ti'aturi mea tano au noa töna pohe nö tä 'oe mau hara, 'e töna ti'a-fa'ahou-ra'a 'ei 'ohipa päpü 'ia noa'a ia 'oe te ora mure 'ore (Ioane 3:16). 'Ua riro änei o Ietu 'ei fa'aora nö 'oe iho ?

Mai te mea e hina'aro 'oe färi'i ia Ietu Tirito 'ei fa'aora nö 'oe iho, 'a parau i teie nei parau i te Atua. 'Eiaha rä ia mo'e ia 'oe e'ita 'oe e fa'aora hia mai noa atu teie pure iti, 'aore rä te tahi atu mau pure ato'a. 'Ia fa'aro'o noa ana'e 'oe ia Ietu Tirito 'e Töna fa'aotira'a i ni'a i te tätauro nö 'oe e fa'a'ore hia tä 'oe mau hara. E riro noa teie ma'a pure iti 'ei fa'a'itera'a i te Fatu i tö 'oe fa'aro'o, 'e 'ei ha'amäuruurura'a nö tö 'oe arohara'a hia mai. "E ä'u Fatu ë, 'ua 'ite au 'ua hara vau i mua ia 'oe, fa'autu'a mai iä'u nei nö te reira. 'Aua'a a'e o Ietu Tirito amora'a i te utu'a o tä'u e färerei i aroha hia mai au, 'e ma te fa'aro'o iäna ra te reira i tupu ai. Të fa'aro'o nei au ia 'oe nö te fa'aora iä'u nei. Të mäuruuru nei au nö tö taratia rahi 'e tö arohara'a mai! 'Ämene!"

Nö te mau päpa'i o tä 'oe i tai'o iho nei i mä'iti ai 'oe i te Tirito ? Mai te peu te reira ihoa, 'a täumi i ni'a i te pitopito "'Ua färi'i au i te Tirito i teie nei mahana" i raro nei.

EnglishHo'i i te 'api pü nä roto i te Reo Tahiti

E aha te aura'a 'ia parau ana'e hia 'ia färi'i mai ia Ietu 'ei fa'aora nö 'oe iho ?
© Copyright Got Questions Ministries