settings icon
share icon
Uira'a

E aha te 'öpuara'a / 'ë'a nö te fa'aora ?

Pähonora'a


'Ua porori 'oe ? 'Eiaha te porori o te tino, o te porori 'ë atu rä i roto i tö 'oe orara'a ? Të vai anei i roto roa i tö 'oe 'ä'au te tahi mea 'aore ä i maha atu ra ? Mai te peu 'oia nei, 'o Ietu ïa te 'ë'a ! 'Ua parau o Ietu ë, "'o vau te päne o te ora. 'O te haere mai iä'u nei, e 'ore 'oia e po'ia, 'e 'o te fa'aro'o mai iä'u, e 'ore ïa e po'ihä noa a'e" (Ioane 6:35).

Tei roto anei 'oe i te tapitapi ? Të mana'o nei 'oe e'ita 'oe e 'ite i te 'ë'a mau i roto i tö 'oe orara'a ? E au ë, 'ua tüpohe vetahi i te mörï o te piha 'e e'ita 'oe e 'ite nei i te patara'a mörï ? mai te peu te reira ihoa, 'o Ietu ïa te 'ë'a ! 'Ua parau mai ra o Ietu ë, "'O vau te märamarama o te ao nei. 'O te pe'e mai ra iä'u, e 'ore ïa e haere nä te pöuri, e roa'a rä iäna te märamarama e ora ai" (Ioane 8:12).

Të mana'ona'o noa ra 'oe 'ua mau roa 'oe i vaho i te ao nei ? 'Ua tämata 'oe i te türa'i i te mau 'üputa ato'a 'e 'ua mana'o 'oe 'aore mea i muri atu i te 'üputa ? Të 'imi nei 'oe i te tomo atu i roto i te ora fa'ahiahia ? Mai te peu 'oia nei, 'o Ietu te 'ë'a ! 'Ua parau mai 'oia, "'o vau te 'üputa, 'o të nä roto iä'u i te tomo, e ora ïa 'oia ; e tomo 'oia i roto, 'e e haere 'oia i räpae, 'e e noa'a täna mä'a" (Ioane 10:9).

E huri tua anei tä 'oe mau hoa ia 'oe ? 'Ua mo'e roa te autaea'era'a ? I tö 'oe mana'o, te tötöä hia ra 'oe ? Mai te peu te reira ihoa, 'o Ietu te 'ë'a ! 'Ua parau o Ietu ë, "'o vau te tïa'i mämoe maita'i. E püpü te tïa'i mämoe maita'i i töna iho ora nö te mau mämoe. 'O vau te tïa'i mämoe maita'i, 'ua 'ite au i tä'u mau mämoe 'e 'ua 'ite ho'i rätou iä'u" (Ioane 10:11, 14).

Të ui nei 'oe i te mana'o ë, e aha tei muri atu i teie ora ? 'Ua ta'ahoa 'oe i te ora hau'a pë, 'e te tütae 'auri ? Te tahi mau mahana, e uiui 'oe mea faufa'a anei te ora ? E hina'aro 'oe e ti'a fa'ahou 'ia mate ana'e 'oe ? Mai te peu 'oia nei, 'o Ietu te 'ë'a ! 'Ua parau mai Ietu, "'o vau te ti'a-fa'ahou-ra'a 'e te ora, 'o te fa'aro'o mai iä'u, pohe noa ä 'oia, e ora ä ïa ; e 'o te ora i roto iä'u 'e e fa'aro'o mai iä'u, e 'ore roa 'oia e pohe e 'a muri noa atu" (Ioane 11:25-26).

E aha te 'ë'a ? e aha te parau mau ? E aha te ora ? 'Ua pähono Ietu ë, "'o vau te 'ë'a, te parau mau 'e te ora. 'Aore ta'ata e tae i te Metua, mäori rä nä roto iä'u" (Ioane 14:6).

Tö 'oe po'ia, e po'ia vairua tenä, Ia Ietu ana'e e mara'a i te ha'amäha. 'O Ietu ana'e te ta'ata e nehenehe amo i te pöuri. 'O Ietu te 'üputa nö te hö'ë orara'a mäuruuru. 'O Ietu te hoa 'e te tïa'i mämoe 'o tä 'oe e 'imi noa nei. 'O Ietu te ora - i teie nei ao 'e i te ao i muri mai. 'O Ietu te 'ë'a nö te fa'aora !

Te tumu 'oe e po'ia, te tumu 'oe e mana'o 'ua mo'e 'oe i roto i te pöuri, te tumu 'oe e 'ore e 'ite i te faufa'a i te ora, 'o tö 'oe äteara'a ho'i i te Atua. Të parau nei te Pïpïria 'ua hara tätou pä'äto'a, e nö reira tätou e vai ätea roa i te Atua (Tohereta 7:20 ; Tö Röma 3:23). Tö 'oe 'ä'au mäha 'ore, 'o te Atua mo'era'a i roto i tö 'oe orara'a. 'Ua hämani hia tätou nö te natinati i te Atua. Nö tä tätou mau hara, 'ua 'ere tätou i terä natira'a. Te mea 'ino atu ä, e ta'a 'ë tätou i te Atua nö tä tätou mau hara 'a tau 'a hiti noa atu, i teie nei ao 'e tae noa atu i te ao i muri mai (Tö Röma 6:23 ; Ioane 3:36).

Nähea 'ia vetevete i teie fifi ? 'o Ietu ho'i te 'ë'a ! 'Ua amo o Ietu iho i tä tätou mau hara (2 Törinëtia 5:21). 'Ua mate o Ietu nö tätou (Tö Röma 5:8), ma te amo i te utu'a i topa i ni'a ia tätou. I te toru o te mahana, 'ua ti'a fa'ahou o Ietu, 'ei fa'a'itera'a ïa 'ua upo'oti'a i mua i te hara 'e te pohe (Tö Röma 6:4-5). E aha te tumu i nä reira o Ietu ? 'Ua pähono ra o Ietu iho ë : "'Aita o te ta'ata e here rahi a'e i teie : 'Ia höro'a 'oia i töna ora nö töna mau hoa" (Ioane 15:13). 'Ua pohe o Ietu 'ia ora ai tätou. 'Ia ti'aturi tätou ia Ietu, ma te färi'i i töna pohe 'ei utu'a nö tä tätou mau hara, e fa'a'ore pau roa hia tä tätou mau hara. I reira e mäha ai tö tätou po'ia vairua. E 'ama ai te mau mörï ato'a. E orara'a 'ï ai i te maita'i tö tätou. I reira tätou e 'ite ai 'o vai mä tö tätou hoa maita'i a'e 'e tö tätou tïa'i mämoe. I reira tätou e 'ite ato'a ai e fäna'o tätou i te ora 'äpï 'ia tae i te pohe - 'Ei fa'aora-fa'ahou-ra'a i te ra'i teitei nä muri ia Ietu !

"I here mai ho'i te Atua i tö te ao nei e tae roa atu i te höro'a mai i täna Tamaiti fänau tahi, 'Ia 'ore 'ia pohe te hö'ë a'e ta'ata e fa'aro'o iäna, 'ia roa'a rä iäna te ora mure 'ore" (Ioane 3:16).

Nö te mau päpa'i o tä 'oe i tai'o iho nei i mä'iti ai 'oe i te Tirito ? Mai te peu te reira ihoa, 'a täumi i ni'a i te pitopito "'Ua färi'i au i te Tirito i teie nei mahana" i raro nei.

EnglishHo'i i te 'api pü nä roto i te Reo Tahiti

E aha te 'öpuara'a / 'ë'a nö te fa'aora ?
© Copyright Got Questions Ministries