settings icon
share icon
Uira'a

'O te Atua anei o Ietu ? 'Ua fä'i anei 'oia 'o te Atua ihoa 'oia ?

Pähonora'a


I roto i te Pïpïria, 'aore roa te parau "O vau te Atua" e fa'ahiti noa a'e hia e Ietu. Noa atu te reira, inaha ho'i, e'ere terä i te täpa'o fa'a'ite ë, e'ita o Ietu i parau mai 'o te Atua ihoa 'Oia. 'A hi'o noa pa'i i te pu'e parau a Ietu i roto ia Ioane 10:30 i te nä'ö ë, "'O vau 'e te Metua, hö'ë roa ä ïa." 'Ia hi'o noa na tätou i te pähonora'a a te mau 'Äti Iuta, e 'ite tätou ë, 'ua parau mai ihoa 'oia o te Atua ihoa 'oia. 'Ua tämata rätou e pëhi i te 'öfa'i i ni'a iäna nö te reira mau. "'O 'oe ho'i te ta'ata na, te fa'aAtua nei ïa ia 'oe iho" (Ioane 10:33). 'Ua märamarama hia te 'Äti Iuta i te parau a Ietu - 'Oia ho'i, te Atuara'a. Ha'amana'o mai, e'ita o Ietu e päto'i täna parau 'öna te Atua. I tä Ietu parau ë, "'o vau 'e te Metua, hö'ë roa ä ïa" (Ioane 10:30), töna aura'a ïa, hö'ë ä nätura, 'e hö'ë ä tumu töna 'e tö te Metua. E tü teie hi'ora'a 'e te hi'ora'a i roto i te Ioane 8:58. 'Ua nä'ö atu o Ietu, "të parau atu nei au ia 'outou : Hou 'Äperahama a fänau hia ai, të vai nei au !" I tö 'Äti Iuta fa'aro'ora'a atu i teie parau, 'ua pü'oi iho ra rätou ma te pëhi ha'apohe roa iäna i te 'öfa'i nö täna fa'ainaina atua, 'ia au i te ture a Mote tïtaura'a (Revetito 24:15).

Të fa'ahiti fa'ahou ra o Ioane i tö Ietu mana'o i ni'a i te Atuara'a : "O te Atua ho'i te parau" 'e "'e 'ua riro mai te parau 'ei ta'ata" (Ioane 1:1,14). Të fa'a'ite nei teie nau 'ïrava ë, 'o te Ietu te Atua i roto i te ta'ata. Të nä'ö nei te 'Ohipa a te mau 'Apotoro 20:28 ë, "'a fa'a'amu i te Etaretia a te Atua o täna i ho'o mai i töna iho ra toto." 'O vai tei ho'o mai i te Etaretia - 'oia ho'i, te Etaretia a te Atua - i töna iho toto ? 'O Ietu Tirito ho'i. Të nä'ö ihoa te 'Ohipa a te mau 'Äpotoro 20:28 ë, 'ua ho'o mai o te Atua töna Etaretia i töna iho toto. Nö reira, 'o Ietu te Atua !

'Ua nä'ö ato'a o Tömä, "E tä'u Fatu, E tä'u Atua ë" (Ioane 20:28). 'Aita o Ietu e muhu noa a'e i mua i töna parau. Të päturu nei o Tïto 2:13 ma te parau ë, 'a tï'ai noa atu tätou 'ia fä mai te Atua Nui, tö tätou fa'aora, 'oia ho'i, 'o Ietu Tirito (täpapa i te pene 2 a Pëtero 1:1). I roto i te Epitore i te mau Hëpera 1:8, 'ua nä'ö te Metua nö ni'a ia Ietu, "'Äre'a nö täna Tamaiti, teie ïa täna parau : Tö 'oe teröno, e te Atua ë, e ti'a ïa i te vai-mäite-ra'a, 'e 'a tau 'e 'a hiti noa atu, 'e teie ato'a ho'i, te tepeta 'o tö 'oe ra hau, e tepeta parau ti'a ïa." Të parau nei te Metua "e te Atua ë" nö ni'a ia Ietu, e täpa'o fa'a'ite ïa terä o Ietu ihoa te Atua.

I roto i te Apotarupo, 'ua tïtau te hö'ë mërahi ia Ioane 'ia ha'amori i te Atua ana'e (Apotarupo 19:10). 'Ua rau te mau ha'amorira'a ia Ietu i roto i te Puta Mo'a (Mataio 2:11, 14:33, 28:9, 17; Ruta 24:52; Ioane 9:38). E'ita 'öna e fa'ahapa noa a'e i te ta'ata nö tö rätou ha'amorira'a iäna. 'Ähani e'ita o Ietu i te Atua, e parau ïa 'oia i te ta'ata 'eiaha 'ia h'amori iäna, mai te mërahi ho'i i rave iho ra i roto i te Apotarupo. I roto i te Puta Mo'a, 'ua rau te mau 'ïrava 'e te mau tuha'a e fa'a'ite ia Ietu Atuara'a.

Teie te tumu mätämua roa e fa'a'ite nei ia tätou 'o Ietu ihoa te Atua : 'oia ho'i, 'ähani pa'i e'ita 'öna 'o te Atua, e'ita ïa e pe'e te mau hara o te ao nei i töna pohe (1 Ioane 2:2). E'ita e mara'a i te hö'ë ta'ata tumu 'ia amo i te utu'a fäito 'ore tïtau hia nö te hara i mua i te hö'ë Atua fäito 'ore, maori rä i te Atua ana'e. I te Atua ana'e e mara'a te mau hara ato'a o te ao nei (2 Tö Törinëtia 5:21), te pohe, te ti'a-fa'ahou-ra'a, täpa'o fa'a'ite ë, 'ua upo'ati'a 'Oia i mua i te hara 'e te pohe.

EnglishHo'i i te 'api pü nä roto i te Reo Tahiti

'O te Atua anei o Ietu ? 'Ua fä'i anei 'oia 'o te Atua ihoa 'oia ?
© Copyright Got Questions Ministries