settings icon
share icon
Uira'a

E aha te Teretetiäno ?

Pähonora'a


Mai të fa'a'ite mai na te tahi tïtionare ë, e au i te "hö'ë ta'ata e 'ärue ia Ietu Tirito 'aore rä te tahi Etaretia e fa'aro'o ia Ietu." Noa atu e parau maitata'i te reira, e'ita 'oia e fa'a'ite mai e aha te tätarara'a Pïpïria mau o te hö'ë Teretetiäno. 'Ua tätoru hia te ta'o "Teretetiäno" i roto i te Faufa'a 'Äpï (te 'ohipa a te mau Apotoro 11:26 ; 26:28 ; 1 Pëtero 4:16). Tö tei pe'e atu ia Ietu Tirito, 'ua pi'i hia "Teretetiäno" i Anetiohia (te 'ohipa a te mau Apotoro 11:26) nö te mea ë, 'ua au tö rätou huru, tä rätou 'ohipa 'e tö rätou reo i te Tirito. Te aura'a o teie iho nei parau "Teretetiäno", 'oia ho'i, e "mahere i te pae o Ietu" 'aore rä e "ta'ata nä muri ia Ietu."

Terä rä, i teie nei, 'ua mo'e ri'i te aura'a o te parau "Teretetiäno", 'e mea pinepine 'oia i te parau hia i ni'a i te hö'ë ta'ata fa'aro'o noa, 'aore rä i te hö'ë ta'ata peu huru ari'i, 'o te nehenehe e pe'e atu ihoa ia Ietu Tirito, 'aore rä 'aita roa atu e pe'e. E rave rahi ta'ata e'ita e fa'aro'o noa a'e ia Ietu Tirito 'e 'o të mana'o rä ho'i ë, e mau Teretetiäno rätou nö te mea e haere rätou i te purera'a, 'aore rä e noho rätou i ni'a i te hö'ë fenua "Teretetiäno." Terä rä, noa atu e haere 'oe i te purera'a, tävini i te mau feiä ri'iri'i, 'aore rä e rave i te 'ohipa maita'i, e'ita rä 'oe e riro 'ei Teretetiäno. E au e, noa atu e haere 'oe i te fare tätä'i pere'o'o e'ita ato'a 'oe e riro ai 'ei pere'o'o. Noa atu e mero 'oe o te tahi etaretia, e haere noa 'oe i te purera'a, 'e e tauturu 'oe i te etaretia, e'ita ato'a 'oe e riro ai 'ei Teretetiäno.

Të nä'ö nei te Pïpïria e, noa atu tä tätou mau 'ohipa maita'i, e'ita tätou e färi'i hia e te Atua. Të parau ra o Tito 3:5 ë, 'ua fa'aora mai 'Oia ia tätou, 'eiaha i te mana o te mau 'ohipa i rave hia e tätou ma te parau ti'a, i te mana rä o töna aroha, nä roto i te hopura'a pape e fänau fa'ahou hia ai te ta'ata 'e e fa'a'äpï fa'ahou hia ai 'oia e te Varua Maita'i." Inaha, te Teretetiäno, 'o te ta'ata i fa'afänau fa'ahou hia e te Atua (Ioane 3:3 ; Ioane 3:7 ; 1 Pëtero 1:23) 'e 'o të fa'aro'o 'e 'o të ti'aturi ia Ietu Tirito. I roto i te epitore i tö Efetia 2:8, "nö te taratia 'outou i fa'aora hia ai nä roto i te fa'aro'o. E'ere taua ora ra i te ö mai ia 'outou iho, e mea höro'a hia mai rä e te Atua."

E Teretetiäno tumu te ta'ata e fa'aro'o, 'e 'o të ti'aturi ia Ietu Tirito 'e Täna 'ohipa, 'oia ho'i, tei roto i te reira Töna pohe i ni'a i te tätauro nö te amo i te utu'a nö tä tätou mau hara 'e töna ti'a-fa'ahou-ra'a i te toru o te mahana. Të nä'ö nei o Ioane 1:2 ë, "'Äre'a te feiä i färi'i atu iäna, te feiä i fa'aro'o i töna ra i'oa, 'ua hö mai 'oia ia rätou i te räve'a e riro ai rätou 'ei tamari'i nä te Atua."

Te täpa'o nö te 'ite i te hö'ë Teretetiäno tumu, te aroha i te ta'ata tupu 'e te fa'aro'o i te parau a te Atua ïa (1 Ioane 2:4, 10). Te Teretetiäno tumu, 'o te hö'ë tama a te Atua ihoa, i roto i te 'utuäfare a te Atua, 'e 'o tei höro'a hia te tahi orara'a 'äpï nä roto ia Ietu Tirito.

Nö te mau päpa'i o tä 'oe i tai'o iho nei i mä'iti ai 'oe i te Tirito ? Mai te peu te reira ihoa, 'a täumi i ni'a i te pitopito "'Ua färi'i au i te Tirito i teie nei mahana" i raro nei.

EnglishHo'i i te 'api pü nä roto i te Reo Tahiti

E aha te Teretetiäno ?
© Copyright Got Questions Ministries