settings icon
share icon

Mga katanungan patungkol sa Teolohiya

Ano ang ibig sabihin ng teolohiya (theology)?

Ano ang sistematikong teolohiya (Systematic Theology)?

Ano ba ang maka-Kristiyanong pananaw sa mundo?

Ano ang kaligtasan sa pamamagitan ng paghirang ng Diyos o predestination? Naaayon ba ito sa Bibliya?

Ano ang premillennialism?

Ano ba ang dispensationalism, at ito ba ay naaayon sa Bibliya?

Calvinism laban sa Arminianism - aling pananaw ba ang tama?

Ano ang amillennialism?

Ano ang iba't ibang mga teorya sa pagtubos/katubusan (atonement)?

Ano ang pagtatanggol sa pananampalatayang Kristiyano (apologetics)?

Ano ang tuntunin ng moralidad ng mga kristiyano (Christian ethics)?

Ano ang Teolohiya ng Tipan (Covenant Theology) at ito ba ay Biblikal?

Ano ang kapamahalaan ng Diyos (divine providence)?

Ano ang pangkalahatang kapahayagan at espesyal na kapahayagan?

Ano ang postmillennialism?

Ano ang teolohiya ng repormasyon (reformed theology)?

Ano ang teolohiya ng pagpalit (replacement theology)?

Ano ang Trinitarianismo (Trinitarianism)? Naaayon ba ito sa turo ng Bibliya?

Ano ang antinomianism (laban sa kautusan)?

Ano ang Arminianismo (Arminianism) at naaayon ba ito sa Bibliya?

Ano ang mga tipan sa Bibliya?

Ano ang teolohiya ng pagpapalaya sa mga itim/negro?

Ano ang Calvinism (Calvinismo) at naaayon ba ito sa Bibliya? Ano ang limang puntos ng Calvinism?

Ano ang kumpatibilismo (compatibilism)?

Ano ang argumentong kosmolohikal (cosmological argument) para sa pagkakaroon ng Diyos?

Sino ang mga hinirang ng Diyos?

Ano ang fatalismo (fatalism)? Ano ang determinismo (determinism)?

Ano ang fundametalismo (fundamentalism)?

Ano ang hyper-Calvinism at ito ba ay naaayon sa Bibliya?

Magkapareho ba ang Israel at Iglesya? May plano pa ba ang Diyos para sa Israel?

Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng ‘kaharian ng Diyos’ at ‘kaharian ng Langit?’

Ano ang teolohiya ng pagpapalaya (liberation theology)?

Monergism (Diyos lamang ang gumawa para sa kaligtasan ng tao) laban sa synergism (ang Diyos ay gumagawang kasama ng tao para sa kanyang kaligtasan) - aling pananaw ang tama?

Ano ang moral na teolohiya (moral theology)?

Ano ang paniniwala ng Oneness Pentecostalism/Hesus lamang?

Ano ang argumentong ontolohikal (ontological argument) para sa pagkakaroon ng Diyos?

Ano ang progresibong kapahayagan ng Diyos (progressive revelation) at ano ang relasyon nito sa kaligtasan?

Ano ang pitong dispensasyon (seven dispensations)?

Itinuturo ba ng Bibliya ang tuntunin ng moralidad ayon sa sitwasyon (situational ethics)?

Ano ang argumentong teleolohikal (teleological argument) para sa pagkakaroon ng Diyos?

Ano ang theophany (pagpapakita ng Diyos sa anyong tao)? Ano ang Christophany (pagpapakita ni Kristo sa anyong tao)?

Ano ang utilitarianismo (utilitarianism)?

Ano ang Tipan ng Diyos kay Abraham?

Kailan masasabi na tunay na naaayon sa Bibliya ang isang doktrina?

Ano ang Biblikal na Teolohiya?

Bakit laging nagiging sanhi ng pagkakahati-hati ang doktrinang Kristiyano?

Ano ang Kristiyanong teolohiya?

Ano ang contemporary theology o napapanahong teolohiya?

Ano ang Tipan ng Diyos kay David?

Ano ang dogmatikong teolohiya?

Ano ang dobleng predestinasyon?

Ano ang Ebanghelikalismo?

Ano ang historikal na premilenyalismo?

Ano ang historikal na teolohiya?

Ano ang Israelology o Israelolohiya?

Ano ang kaharian ng Diyos?

Ano ang Tipan ng Diyos kay Moises?

Ano ang natural na teolohiya?

Ano ang pasalaysay na teolohiya?

Ano ang neo-orthodoxy o bagong-ortodoksiya?

Ano ang bagong tipan?

Ano ang teolohiya ng Bagong Tipan?

Ano ang teolohiya ng Lumang Tipan?

Ano ang pilosopikal na teolohiya?

Ano ang praktikal na teolohiya?

Bakit napakahalaga ng tamang doktrina?

Ano ang tipan kay Adan?

Ano ang mga pangunahing argumento laban sa limitadong pagtubos (limited atonement)?

Ano ang mga artikulo ng pananampalataya?

Ano ang Panahon ng Iglesya? Saang bahagi ng biblikal na kasaysayan naaangkop ang Panahon ng Iglesya?

Ano ang pangkaraniwang biyaya?

Ano ang kondisyonal na pagpili?

Ano ang teolohiyang kontekstwal?

Ano ang teolohiya ng krus?

Ano ang mga doktrina ng biyaya?

Ano ang kasunduang Edenic?

Ano ang ibig sabihin ng kasabihang “pananampalatayang naghahanap ng pang-unawa?

Ano ang libreng biyaya? Ano ang teolohiya ng libreng biyaya?

Ano ang ilang popular na ilustrasyon ng Banal na Trinidad?

Kautusan laban sa Biyaya-bakit napakaraming hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga Kristiyano tungkol sa isyung ito?

Ano ang likas na kapahayagan?

Ano ang teolohiya ng bagong kasunduan?

Ano ang Tipan o kasunduang Noahic?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagtatalaga laban sa malayang pagpapasya?

Ano ang biblikal na teolohiya ng gawa?

Ano ang teista?

Ano ang doktrina?Bumalik sa Tagalog Home Page

Mga katanungan patungkol sa Teolohiya
Ibahagi ang pahinang ito: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries