settings icon
share icon

Mga katanungan patungkol kay JesuKristo

Sino si Hesu Kristo?

Si Hesu Kristo ba ay Diyos? Inangkin ba ni Hesu Kristo na Siya ay Diyos?

Ang pagka-Diyos ba ni Kristo ay nakasulat sa Bibliya?

Totoo bang nabuhay si Hesus? Mayroon bang historikal na katibayan patungkol kay Hesu Kristo?

Totoo ba ang muling pagkabuhay ni Hesu Kristo?

Ano ang ibig sabihin na si Hesus ay Anak ng Diyos?

Bakit nakapakahalaga ng katuruan na si Hesus ay ipinanganak ng isang Birhen?

Nasaan si Hesus noong tatlong araw sa pagitan ng Kanyang kamatayan at muling pagkabuhay?

Araw ba ng biyernes noong ipinako si Hesus sa krus?

Pumunta ba si Hesus sa impiyerno sa pagitan ng Kanyang kamatayan at muling pagkabuhay?

Bakit magkaiba ang talaan ng angkan ni Hesus sa Mateo at Lukas?

Ano ang "hypostatic union"? Paano mangyayari na si Hesus ay tunay na Diyos at tunay na Tao rin sa parehong panahon?

Si Hesus ba ay nagka-asawa?

Kung si Hesus ay Diyos, bakit Siya nananalangin sa Diyos? Nananalangin ba Siya sa Kanyang sarili

Mayroon bang mga kapatid na lalaki at babae si Hesus?

Bakit nakaranas si Hesus ng labis paghihirap?

Ano ang ibig sabihin na si Hesus ang Kordero ng Diyos?

Saan sa Lumang Tipan binabanggit si Kristo?

Ano ang ibig sabihin na si Hesus ang Anak ng Tao?

Bakit ipinadala ng Diyos si Hesus sa panahong Kanyang itinakda? Bakit hindi mas maaga? Bakit hindi sa ibang panahon?

Bakit ako dapat na maniwala sa pagkabuhay na muli ni Kristo?

Maaari bang magkasala si Hesus? Kung hindi Siya maaaring magkasala paano Siya makikisimpatya sa ating mga kahinaan (Hebreo 4:15). Kung si Hesus ay hindi maaaring magkasala, bakit pa Siya Kailangang tuksuhin?

Ano ang ibig sabihin ng dugo ni Kristo?

Ano ang ibig sabihin ni Hesus ng Kanyang sabihin na "AKO NGA?"

Hindi ba nagalit si Hesus kahit kailan?

Ano ang kahulugan at kahalagahan ng pagakyat ni Hesus sa langit?

Anong nangyari kay Hesus noong Kanyang kabataan?

Ano ang ibig sabihin na si Hesus ang ating Dakilang Saserdote?

Si Hesus ba ay isang Hudyo?

Ano ang anyo ni Hesus?

Si Hesus ba ay kathang-isip lamang? Ang kwento ba ni Hesus ay ginaya lamang sa mga kwento ng mga paganong relihiyon?

Bakit nagturo si Hesus sa pamamagitan ng talinghaga?

Bakit tinawag si Hesus na anak ni David?

Ano ang kahulugan at layunin ng mga pagtukso kay Hesus?

Ano ang mga paglilitis na hinarap ni Hesus bago ang pagpapako sa Kanya sa Krus?

Papaanong si Hesus ay natatangi?

Ano ang ibig sabihin ng Juan 1:1, 14 kung saan sinabi na si Hesus ang Salita ng Diyos?

Ano ang Kenosis? Ano ang ibig sabihin na hinubad ni Hesus ang Kanyang pagka-Diyos?

Ano ang pag-ibig ni Kristo?

Anu-ano ang iba't ibang pangalan o titulo ng Panginoong Hesu Kristo?

Ano ang ibig sabihin na si Hesus ang Bugtong na Anak ng Diyos?

Sino ang tunay na Hesus sa kasaysayan?

Ano ang pitong huling Wika ni Kristo sa krus at ano ang kahulugan ng mga iyon?

Anu ano ang mga Istasyon ng Krus at ano ang ating matutunan sa mga iyon?

Ang "Nagdurusang Lingkod" ba sa Isaias 53 ay isang hula tungkol kay Hesus?

Ano ang kahulugan at kahalagahan ng pagbabagong anyo ni Hesus?

Bakit napakahalaga ng katotohanan tungkol sa muling pagkabuhay ni Hesu Kristo?

Ano ang kahulugan at kahalagahan ng koronang tinik?

Saan sa Kasulatang Hebreo sinabi ang propesiya tungkol sa kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus?

Anu-ano ang mga pinakamatibay na argumento ng Bibliya tungkol sa pagka-Diyos ni Kristo?

Bakit iniutos ni Hesus sa mga tao na huwag ipagsabi ang iba sa mga himala na Kanyang ginawa?

Ano ang kahalagahan ng libingang walang laman?

Ano ang ibig sabihin si Hesus ay kaibigan ng mga makasalanan?

Si Hesus ba ay Diyos sa anyong laman? Bakit mahalaga na si Hesus ay Diyos sa anyong laman?

Bakit mahalaga ang pagiging tunay na tao ni Hesus?

Bakit nagpabawtismo si Hesus? Bakit mahalaga ang pagbawtismo kay Hesus?

Ano ang pagkakaiba ni Hesus sa ibang mga lider ng relihiyon?

Kailan nalaman ni Hesus na Siya ay Diyos?

Ano ang ibig sabihin na si Hesus ang ating Tagapamagitan?

Si Hesus ba ay para sa pandaigdigang kapayapaan?

Sinabi ba sa Bibliya na sinamba si Hesus?

Nasaan si Jose noong matanda na si Hesus?

Ano ang kahulugan ng krus?

Masama bang magkaroon ng larawan ni Hesus?

Ano ang ibig sabihin na si Hesus ang Prinsipe ng Kapayapaan (Isaias 9:6)?

Ano ang kahalagahan ng matagumpay na pagpasok ni Hesus sa Jerusalem?

Wala bang kasalanan si Hesus?

Anong taon namatay si Hesus?

Anong taon isinilang si Hesus?

Ano ang ibig sabihin na naging tao ang Salita (Juan 1:14)?

Bakit lumabas ang tubig at dugo sa tagiliran ni Jesus noong siya ay sibatin?

Ano ang ibig sabihin ng salitang 'pagkakatawang tao?' Paanong si Jesus ang Diyos na nagkatawang tao?

Kung Diyos si Jesus, bakit Niya sinabi na 'walang mabuti kundi ang Diyos lamang?

Totoo ba si Jesus?

Buhay pa ba si Jesus? Ano ang ibig sabihin na si Jesus ay buhay?

Paanong Si Jesus at ang Biblia ay parehong Salita ng Diyos?

Paanong higit na dakila si Jesus kaysa sa lahat ng mga dakilang tao sa kasaysayan?

Ano ang layunin ng pamamagitan ni Jesus para sa atin sa langit?

Si Jesus ba ay nasa Lumang Tipan?

Mayroon bang pisikal na katawan si Jesus sa langit?

Ano ang mga pangunahing katuruan ni Jesus?

Pagkilala kay Jesus laban sa kaalaman tungkol kay Jesus—ano ang pagkakaiba?

Ano ang kahulugan ng pangalan ni Jesus? Ano ang ibig sabihin ng pangalang Jesus?

Ano ang mga himala ni Jesus? Ano ang mga himalang ginawa ni Jesus?

Ano ang Korderong pampaskuwa? Paanong si Jesus ang ating Korderong Pampaskuwa?

May kapangyarihan ba sa pangalan ni Jesus?

Sino ang responsable sa kamatayan ni Cristo? Sino ang pumatay kay Jesus?

Ano ang kahulugan ng pagkabuhay na mag-uli ng mga patay noong mamatay si Jesus (Mateo 27:52-53)?

Ano ang ibig sabihin ng pinakamataas si Cristo sa lahat at ano ang implikasyon nito?

Nilikha ba si Jesus?

Ano ang kahulugan ng salitang Mesiyas?

Ano ang relihiyon ni Jesus?

Ano ang katulad ni Jesus bilang isang tao?Bumalik sa Tagalog Home Page

Mga katanungan patungkol kay JesuKristo
Ibahagi ang pahinang ito: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon YouTube icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries