settings icon
share icon
Fråga

Vad är definitionen av en sekt och en kult?

Svar


När människor använder ordet sekt avser de vanligtvis en religiös grupp som är starkt toppstyrd och vars fanatiska medlemmar avsluter sig från den allmänna samlevnaden eller gör allt för att övertyga andra om att de måste bli medlemmar av just deras grupp. Det behöver inte handla om en liten lokal grupp. Det kan handla om en en större organisation som till exempel Jehovas Vittnen som kallar sig "Kristen" men inte är det.

Vem har inte haft besök av två "vittnen" som vill att man skall lyssna på dem och läsa deras litteratur. I början låtsas de vara toleranta och välkomnar alla "kristna" men allt efter som samtalen fortskrider blir de snävare och i slutändan är det bara medlemmar av Jehovas Vittnen som duger. De som har fastnat i den fällan och senare vill lämna dem får vara med om att uteslutas och kvarvarande medlemmar får inte ha någon kontakt med dem. Familjer splittras och vänskapsband bryts.

Är då Jehovas Vittnen "en kristen sekt" eller är de en "kult"? Svaret är att de är en kult.

Exempel på andra kulter är Mormonerna som i likhet med Jehovas Vittnen förnekar Kristi gudom och predikar ett annat evangelium. Listan på kulter kan göras lång. Scientologi, Hare Krishna, Moonies, Wiccaner, Frimurare och så vidare.

Vad är då skillnaden mellan en sekt och en kult? Svaret är att skillnaden är svår att definiera, men en sekt behöver inte vara "religiös".

En "sekt" är en undergrupp av en religiös, politisk eller filosofisk livsåskådning, vanligtvis en utlöpare från en större grupp.

En "kult" har däremot alltid ett religiöst innehåll som handlar om vad man skall göra för att ha ett meningsfullt liv och hur man skall undvika sjukdom, nöd och död. Vanligtvis handlar det även om att förära människor, en guru eller självutnämnd profet och/eller änglar och andemakter.

Beroende på vem som delar upp världens organisationer i kulter och sekter kommer bilden att se olika ut. Frågan som skall besvaras här är vad som är en sekt och vad som är en kult, med Guds ord, Bibeln, som utgångspunkt. Vi börjar därför med ett antal bibelcitat.

Det finns bara en väg till frälsning (Johannes 14:6) "Jesus sade: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." (1 Korintierbrevet 3:11) "För en annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, vilken är Jesus Kristus."

Det har alltid funnits och kommer alltid att finnas villolärare (2 Korintierbrevet 11:4) "För om någon kommer till er och predikar en annan Jesus, som vi inte har predikat, eller om ni tar emot en annan ande som ni inte har tagit emot tidigare, eller ett annat evangelium som ni tidigare inte har godkänt, då fördrar ni det alltför väl." (Galaterbrevet 1:6-9) "Det förvånar mig att ni så snart avfaller från honom som har kallat er i Kristi nåd, till ett annat evangelium, fast det inte finns något annat. Men det finns några som förvillar er och vill förvränga Kristi evangelium. Men även om vi eller en ängel från himlen predikar ett annat evangelium för er, än det som vi har predikat för er, så vare han förbannad! Såsom vi redan förut har sagt, så säger jag än en gång: Om någon predikar ett annat evangelium för er än det ni har tagit emot, så vare han förbannad!"

Ur kristen synpunkt hör någon som predikar ett annat evangelium till en kult, inte en kristen sekt. Paulus understryker att den personen är förbannad. Han blir inte frälst och de som följer hans lära blir inte frälsta.

Falska religioner handlar om vad vi måste göra för att bli frälsta. Sann kristendom handlar om vad Jesus har gjort för att vi skall kunna bli frälsta. Jesus fullbordade allt genom sin död på korset och sin uppståndelse (Galaterbrevet 2:16) "vi vet att en människa inte blir rättfärdig genom laggärningar, utan genom Jesu Kristi tro. Så har också vi satt vår tro till Kristus Jesus, för att vi ska bli rättfärdiggjorda genom Kristi tro och inte av laggärningar, för av laggärningar blir inget kött rättfärdigt."

Jesus, Guds Son, har alltid funnits. Han fanns före skapelsen. (Kolosserbrevet 1:13-17) "Han som har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. I honom har vi förlossningen genom hans blod, syndernas förlåtelse. Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd framför allt skapat. För genom honom skapades allt det som är i himlarna och det som är på jorden, det synliga och det osynliga, vare sig det är troner eller herradömen eller furstedömen eller väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Och han är före allting, och allt består genom honom."

De två vanligaste lärorna från kulter som kallar sig kristna är att Jesus inte är Gud och att frälsningen inte erbjuds genom tro, förtroende och trohet, allena. Ett förnekande av Kristi gudom resulterar i uppfattningen att Jesu död var otillräcklig för att betala för våra synder. Ett förnekande av frälsning enbart genom tro resulterar i läran att frälsning erhålls genom våra egna gärningar, att vi kan förtjäna att förklaras rättfärdiga.

Apostlarna beskrev kulter under kyrkans tidiga år: Johannes tar till exempel upp den lära som kallas gnosticism i 1 Johannesbrevet 4:1–3. Johannes avgörande test för gudomlig lära var "Jesus Kristus har kommit i köttet" (vers 2) – en direkt motsägelse av den gnostiska villoläran (jfr 2 Johannesbrevet 1:7).

Som redan nämnts är de två mest kända exemplen på kulter idag Jehovas Vittnen och Mormonerna. Båda hävdar att de är kristna, men båda förnekar Kristi gudom och frälsning enbart genom tro. Jehovas Vittnen och Mormoner tror på en hel del saker som stämmer överens med eller liknar vad Bibeln lär. Men det faktum att de förnekar Kristi gudom och predikar en frälsning genom gärningar kvalificerar dem som kulter.

Om du har kontakter med Jehovas Vittnen, Mormoner eller medlemmar av andra sekter, tänk då på att de kan vara människor som verkligen tror att de håller sig till sanningen och lever ett moraliskt liv. Som kristna måste vårt hopp och vår bön vara att många människor som är involverade i sekter kommer att se igenom lögnerna och dras till sanningen om frälsning genom tron på Jesus Kristus och ett oförfalskat evangelium om frälsning.

Ur kristet perspektiv är alla religiösa grupper som ”predikar ett annat evangelium eller en annan Jesus eller smittar sina medlemmar med demoner” kulter, (Se texten i 2 Korintierbrevet 11:4 som citeras ovan.) oavsett om dessa kulter har totalitära ledare eller ej.

Enda sättet för en kristen att urskilja om en grupp som kallar sig kristen, verkligen predikar ett oförfalskat evangelium är att själv studera Guds ord, Bibeln, och låta Guds ord vara den högsta auktoriteten mot vilken alla påståenden och yttringar måste testas enligt 1 Thessalonikerbrevet 5:21-22 "Pröva allt, behåll det som är gott. Håll er borta från allt slags ont."

EnglishÅtervänd till den svenska hemsidan

Vad är definitionen av en sekt och en kult?"
Dela denna sida: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries