Är gemensam bön viktig? Är gemensam bön mer kraftfull än en enskild bön?


Fråga: Är gemensam bön viktig? Är gemensam bön mer kraftfull än en enskild bön?

Svar:
Att be tillsammans är en viktig del av livet i kyrkan, tillsammans med dyrkan, sund lära och gemenskap. Den tidiga kyrkan träffades regelbundet för att lära ut läran om apostlarna, bryta bröd, och be tillsammans (Apg 2:42). När vi ber tillsammans med andra troende, kan effekterna bli mycket positiva. Gemensam bön bygger upp och förenar oss när vi delar vår gemensamma tro. Samma Helige Ande som bor inom varje troende får våra hjärtan att glädjas när vi hör lovorden till vår Herre och Frälsare och binder ihop oss i ett unikt band av gemenskap som inte finns någon annanstans i livet.

Till dem som kan vara ensamma och kämpar med livets bördor kan det vara uppmuntrande att få höra från andra om nådens tron. Det bygger också upp vår kärlek och omsorg om andra när vi ber för dem. Samtidigt kommer gemensam bön bara vara en återspegling av de hjärtan hos de personer som deltar. Vi ska komma till Gud i ödmjukhet (Jakob 4:10), sanning (Ps 145:18), lydnad (1 Joh 3:21-22), med tacksägelse (Filip 4:6) och förtroende (Hebr 4:16). Tyvärr, kan gemensam bön också bli en plattform för dem vars ord är riktade till dess åhörare och inte Gud. Jesus varnade mot sådant beteende i Matteus 6:5-8, där han uppmanar oss att inte vara prålig, långrandig eller hycklande i våra böner, men att be i enskildhet för att undvika frestelsen att använda bön hycklande.

Det finns ingenting i Skriften som tyder på att gemensam bön är "starkare" än enskilda böner i meningen att beveka Guds hand. Alltför många kristna likställer bön med att "få saker från Gud" och gemensam bön blir främst ett tillfälle att läsa en lista över våra önskningar. Biblisk bön är dock mångfacetterad och omfattar önskan att helt ingå i en medveten och intim gemenskap med vår heliga, perfekta och rättfärdiga Gud. Att en sådan Gud skulle lyssna till sina skapelser ger upphov till lovordan och tillbedjan att flöda över (Ps 27:4, 63:1-8), medför innerlig ånger och bekännelse (Ps 51; Luk 18:9-14), frambringar ett utströmmande av tacksamhet och tacksägelse (Filip 4:6; Kol 1:12) och skapar uppriktiga böner för andras räkning (2 Tess 1:11, 2:16).

Bön är att samarbeta med Gud att få till stånd hans plan och inte att försöka böja honom till vår vilja. När vi överger våra egna önskningar i underkastelse till den som känner till våra omständigheter mycket bättre än vi någonsin kan och som "vet vad ni behöver innan ni ber honom om det,"(Matteus 6:8) når våra böner sin högsta nivå. Böner som ges i underkastelse till det gudomliga kommer därför alltid besvaras positivt oavsett om det ges av en person eller ett tusen.

Tanken att gemensam bön är mer benägen att förmå att Guds hand kommer är till stor del från en felaktig tolkning av Matteus 18:19-20, "Vidare säger jag er: Om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så ska de få det av min Far i himlen. För där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem." Dessa verser kommer från en längre passage som tar upp förfarandet som skall följas när det gäller kyrkans bestraffning av en syndande medlem. Att tolka dessa som att lova troende en blankocheck för något de kan vara överens om att be Gud om, oavsett hur syndig eller dumt, passar inte bara illa i samband med kyrkotukt, men det förnekar resten av Skriften särskilt Guds suveränitet.

Förutom att det inte är bibliskt försvarbart att tro att vi på något sätt kan magiskt förstärka böner genom att "två eller tre är församlade" för att be. Naturligtvis är Jesus närvarande när två eller tre ber men han är lika närvarande när en troende ber ensam även om den personen har långt till andra. Gemensam bön är viktig eftersom det skapar enighet (Joh 17:22-23), och är en viktig del i att uppmuntra varandra i tron (1 Tess 5:11) och sporra varandra till kärlek och goda gärningar (Hebr 10:24).

English
Återvänd till den svenska hemsidan

Är gemensam bön viktig? Är gemensam bön mer kraftfull än en enskild bön?"

Ta reda på hur man ...

Tillbringa evigheten med GudFå förlåtelse från Gud