settings icon
share icon
Fråga

Finns det något sådant som absolut sanning / universell sanning?

Svar


För att förstå betydelsen av absolut eller universell sanning måste vi börja med att definiera ordet "sanning". Sanning, enligt ordboken, är "överensstämmelse med fakta eller verklighet; ett påstående som bevisats vara eller accepterat som sant." Somliga anser att det inte finns någon sann verklighet, utan bara uppfattningar och åsikter. Andra hävdar att det är uppenbart att det finns både absoluta verkligheter och sanningar.

En uppfattning är att det inte finns några absoluta sanningar som definierar verkligheten. De som har denna uppfattning tror att allt är relativt något annat, och därmed kan det inte finnas någon verklig verklighet. Som följd av detta finns det i slutändan inte heller moraliska absoluter, ingen auktoritet för att avgöra om en handling är positiv eller negativ, rätt eller fel. Denna uppfattning leder till "situationsetik", även kallad ”värderelativism”, tron att det som är rätt eller fel anses vara relativt till situationen. Det finns inget som är rätt eller fel. Allt som känns eller verkar rätt vid den tidpunkten och i den situationen är därför rätt. Situationsetik leder oundvikligen till en subjektiv, "vad som känns bra" mentalitet och livsstil, som har en förödande effekt på samhälle och individer. Detta är postmodernism. Man skapar ett samhälle som anser alla värden, övertygelser, livsstilar, och sanningsanspråk som lika giltiga.

Den andra uppfattningen är att det faktiskt finns absoluta realiteter och normer som anger vad som är sant och vad som inte är det. Därför kan varje handling bedömas som antingen rätt eller fel i förhållande till hur den stämmer med de absoluta normerna. Om det inte finns några absoluta sanningar, ingen verklighet, uppstår kaos. Ta tyngdlagen, till exempel. Om den inte vore en absolut, skulle vi inte kunna vara säkra på att vi kunde stå eller sitta på ett ställe tills vi beslutar att flytta på oss. Eller om två plus två inte alltid vore lika med fyra, skulle effekterna på civilisationen bli katastrofala. Vetenskapens och fysikens lagar skulle vara irrelevanta och handel skulle vara omöjlig. Vilken röra det skulle vara! Tack och lov, så är två plus två är lika med fyra. Det finns absolut sanning, och den kan hittas och förstås.

Att påstå att det inte finns någon absolut sanning är ologiskt. Men idag har många människor anammat en kulturell relativism som förnekar förekomsten av absoluta sanningar. En bra fråga att ställa människor som säger, "Det finns ingen absolut sanning" är denna: "Är du helt säker på det?" Om de säger "ja" har de gjort ett absolut uttalande som i sin tur innebär att det finns åtminstone en absolut sanning. De säger att det faktum att det inte finns någon absolut sanning är den enda absoluta sanningen.

Förutom problemet med självmotsägelse, finns det flera andra logiska motsägelser man måste bortse från för att tro att det inte finns några absoluta eller universella sanningar. Ett faktum är att alla människor har begränsad kunskap och ändliga sinnen, och därför kan ingen med hjälp av logik göra absoluta negativa uttalanden. En person kan inte med hjälp av logik säga, "Det finns ingen Gud" (även om många gör det), eftersom det krävas absolut kunskap om hela universum för att göra ett sådant uttalande.

Eftersom detta är omöjligt, måste uttalandet begränsas till: "Med den begränsade kunskap jag har, tror jag inte det finns en Gud."

Ett annat problem med förnekandet av absolut sanning/universell sanning är att det inte stämmer med det vi vet är sant i våra egna samveten, våra egna erfarenheter, och vad vi ser i den verkliga världen. Om det inte finns något sådant som absolut sanning, då finns det i slutändan heller inget rätt eller fel. Det som är "rätt" för dig behöver inte vara "rätt" för mig. Ytligt sett kan denna typ av relativism verka tilltalande, men den medför att alla ställer sina egna regler att leva efter och gör vad han tror är rätt. Oundvikligen kommer en persons känsla för rätt snart i konflikt med någon annans. Vad händer om det är "rätt" för mig att ignorera trafikljus, även när de är röda? Jag sätter många liv på spel.

Eller jag kanske tycker att det är rätt att stjäla från dig, fastän du säkert tycker att det inte är rätt.

Det är uppenbart att våra normer för rätt och fel leder till konflikter. Om det inte finns någon absolut sanning, ingen standard för rätt och fel som vi alla är ansvariga inför, eftersom vi aldrig kan vara säkra på något som helst. Folk skulle vara fria att göra vad de vill – mörda, våldta, stjäla, ljuga, fuska, etc., och ingen skulle kunna säga dessa att saker är fel. Det kunde inte finnas någon regering, inga lagar och ingen rättvisa, eftersom man inte ens kunde säga att majoriteten av folket har rätt att sätta och genomdriva normer för minoriteten. En värld utan det absoluta skulle vara den mest fruktansvärda värld man kan föreställa sig.

Ur en andlig synvinkel resulterar denna typ av relativism i religiös förvirring, utan sann religion och ingen möjlighet att ha en rätt relation med Gud. Alla religioner skulle därför vara falska eftersom de alla gör absoluta anspråk angående vad som händer efter döden. Det är inte ovanligt idag att människor tror att två diametralt motsatta religioner båda kan vara lika "sanna", även om båda religionerna hävdar att de har den enda vägen till himlen eller lär ut två totalt motsatta "sanningar". Människor som inte tror på absolut sanning ignorerar dessa påståenden och omfamnar en mer tolerant universalism som lär alla religioner är lika och alla vägar leder till himlen. Människor som omfamnar denna världsbild motsätter sig häftigt evangeliska kristna som tror på Bibeln när den säger att Jesus är "vägen och sanningen och livet" och att han är den ultimata manifestationen av sanningen och det enda sättet man kan komma till himlen ( Johannes 14:6).

Tolerans har blivit det postmoderna samhällets enda kardinaldygd, den absoluta, och därför är intolerans det enda onda. Varje dogmatisk tro – särskilt en tro på absolut sanning – ses som intolerans, den yttersta synden. De som förnekar den absoluta sanningen kommer ofta att säga att det är okej att tro vad man vill, så länge man inte försöker påtvinga andra sin tro. Men denna uppfattning i sig är en övertygelse om vad som är rätt och fel, och de som har denna uppfattning försöker att tvinga andra att anamma den. De sätter upp en beteendestandard som de insisterar på att andra följer, och bryter därmed mot just det de påstår sig upprätthålla. Detta är också en självmotsägelse. De som har en sådan tro vill helt enkelt inte stå till svars för sina handlingar. Om det finns absolut sanning, så finns det absoluta normer för vad som är rätt och fel, och vi är ansvariga inför dessa normer. Denna ansvarighet är vad människor i verkligheten avvisar när de förkastar absolut sanning.

Förnekandet av absolut sanning/universell sanning och den kulturrelativism som följer med den är det logiska resultatet av ett samhälle som har anammat evolutionsteorin som förklaring till livet. Om den naturalistiska evolutionen är sann, så har livet ingen mening, vi har inget syfte, och det kan inte finnas något absolut rätt eller fel. Människan är då fri att leva som hon vill och är inte ansvarig inför någon för sina handlingar. Men oavsett hur mycket syndiga människor förnekar existensen av Gud och den absoluta sanningen, kommer de fortfarande att en dag stå inför honom i domen. Bibeln förklarar att "... det som kan förstås om Gud är uppenbart bland dem, för Gud har uppenbarat det för dem. För hans osynliga väsen, hans eviga makt och Gudom kan förstås ända från världens skapelse och kan ses klart genom det som är skapat, så de är utan ursäkt. För när de kände Gud, ärade de inte honom som Gud, inte heller var de tacksamma, utan blev fåfängliga i sina tankar och deras oförnuftiga hjärtan förmörkades. De påstod sig vara visa, men de blev dårar. ” (Rom 1:19-22, SRB16).

Finns det några bevis för existensen av absolut sanning? Ja. För det första finns det mänskliga samvetet, inom oss, som säger att världen borde vara på ett visst sätt, och visar på att vissa saker är rätt och andra är fel. Vårt samvete övertygar oss om att det är något fel med lidande, svält, våldtäkt, smärta och ondska, och det gör oss medvetna om att kärlek, generositet, medkänsla och frid är positiva saker som vi bör sträva efter. Detta är universellt sant i alla kulturer i alla tider. Bibeln beskriver det mänskliga samvetets roll i Romarbrevet 2:14-16, SRB16: ”För när hedningarna som inte har lagen, av naturen gör vad lagen säger, då är de sin egen lag trots att de inte har lagen. De visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Om det vittnar också deras samveten och deras tankar, som sinsemellan anklagar eller också försvarar dem, på den dagen när Gud ska döma det som är fördolt hos människorna genom Jesus Kristus, enligt mitt evangelium.”

Det andra beviset för existensen av absolut sanning är vetenskap. Vetenskap är helt enkelt strävan efter kunskap, studiet av vad vi vet och strävan efter att veta mer. Därför måste alla vetenskapliga studier med nödvändighet grundas på tron att det finns objektiva realiteter i världen och att dessa realiteter kan upptäckas och bevisas. Utan absoluter, vad skulle det finnas att studera? Hur kan man veta att vetenskapens resultat är verkliga? Faktum är att själva vetenskapens lagar bygger på existensen av absolut sanning.

Det tredje beviset för existensen av absolut sanning/universell sanning är religion. Alla världens religioner försöker ge mening och definition åt livet. De är födda ur mänsklighetens önskan om något mer än en enkel existens. Genom religionen söker människor Gud, hopp för framtiden, syndernas förlåtelse, fred mitt i kampen och svar på våra djupaste frågor. Religion är verkligen ett bevis på att mänskligheten är mer än bara ett högt utvecklat djur. Det visar på ett högre syfte och på existensen av en personlig och målmedveten Skapare som ger människor en önskan att lära känna Honom. Och om det verkligen finns en Skapare, då blir Han standarden för absolut sanning, och det är Hans auktoritet som etablerar den sanningen.

Lyckligtvis finns det en sådan Skapare, och han har uppenbarat sin sanning för oss genom sitt ord, Bibeln. Att känna till den absoluta sanningen/universella sanningen är endast möjligt genom en personlig relation med den som påstår sig vara Sanningen – Jesus Kristus. Jesus påstod sig vara den enda vägen, den enda sanningen, det enda livet, alltså den enda vägen till Gud (Joh 14:6). Det faktum att absolut sanning existerar visar att det finns en allsmäktig Gud som skapade himlarna och jorden och som har uppenbarat sig för oss för att vi ska kunna känna honom personligen genom hans Son Jesus Kristus. Det är den absoluta sanningen.

EnglishÅtervänd till den svenska hemsidan

Finns det något sådant som absolut sanning / universell sanning?
Dela denna sida: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries