settings icon
share icon
Panarosan

Yesus teh Allah? Ari Yesus pernah ngaku yén Anjeunna Allah?

Jawaban


Yesus henteu pernah dicatet dina Kitab Suci pernah nyebutkeun kecap sacara peresis, “Abdi teh Allah.” Eta teu nandakeun, kumaha ogé, yén Anjeunna teu nyatakeun yén Anjeunna teh Allah. Candak conto kecap Yesus dina Yohanes 10:30, “ari Rama jeung Kami teh hiji keneh." Urang kedah ningal kana reaksi jelema Yahudi ka embaran Anjeunna waktos terang yén Anjeunna ngembarkeun diri janten Allah. Maranehna nyobi ngabalédogan Anjeunna kusabab alesan ieu. “...anjeun, jelema biasa, tapi nyaruakeun maneh jeung Allah!” (Yohanes 10:33). Jelema Yahudi terang bener anu dinyatakeun Yesus – yén Anjeunna Allah. Perhatikeun Yesus henteu nyangkal embaran Anjeunna nu nyebutkeun yén Anjeunna teh Allah. Waktos Yesus nyatakeun, “Ari Rama jeung Kami teh hiji keneh.” (Yohanes 10:30), Anjeunna nyarioskeun yén Anjeunna sareng Gusti Ama teh hiji sipat sareng hiji inti. Yohanes 8:58 mangrupakeun conto nu sejenna. Yesus nyatakeun, “Saenyana, memeh Ibrahim dijurukeun, Kami geus jumeneng!” Tanggepan urang Yahudi anu ngadangu pernyataan ieu nyaeta geus badé nyandak batu kanggo maéhan Anjeunna kusabab dianggep ngahina Allah, saperti anu diparéntahkeun dina Hukum Musa (Imamat 24:15).

Yohanes ngulang deui pertanyaan tentang konsép katuhanan Yesus: “Pangandika sarua jeung Allah” sareng “ Pangandika teh terus mijalma jadi manusa” (Yohanes 1:1, 14). Ayat ieu jelas mintonkeun yén Yesus teh Allah nu mijalma dina ujud daging. Rasul-rasul 20:28 ngabéjaan urang, “Jaga sakumna jamaah reh aranjeun ku Roh Suci geus dijieun pangurus jamaah Allah, anu diadegkeunana ku nyawa Putra-Na .” Saha anu meuli jamaah—jamaah Allah—ku getih-Na sorangan? Yesus Kristus. Rasul-rasul 20:28 nyatakeun yén Allah meuli jamaah Mantenna ku nyawa Putra-Na. Kusabab eta, Yesus teh Allah!

Tomas murid nu nyatakeun ka Yesus, “Gusti sim abdi, Allah sim Abdi” (Yohanes 20:28). Yesus henteu ngoreksi pernyataan manéhna. Titus 2:13 nyurung urang kanggo ngawantosan kadatangan Allah sareng Jurusalamet urang, Yesus Kristus ( tingal ogé 2 Petrus 1:1). Dina Ibrani 1:8, Gusti Ama nyatakeun Yesus, “Ari ngeunaan Putra-Na, kieu dawuhan Allah, ‘Karajaan Hidep, ya Allah, pingadegeun salalanggengna. Hidep ngereh rejeung adil.’’’ Gusti Ama nyebutkeun ka Yesus “ ya Allah” mintonkeun yén Yesus teh bener-bener Allah.

Dina Wahyu, hiji malaikat miwarang rasul Yohanes kedah nyembah ngan saukur ka Allah (Wahyu 19:10). Sababaraha kali dina Kitab Injil Yesus narima sembah (Matius 2:11, 14:33, 28:9, 17; Lukas 24:52; Yohanes 9:38). Anjeunna tara nyarékan jelema kanggo nyembah Anjeunna. Upami Yesus sanés Allah, Anjeunna bakal nyuruh jelema supados henteu nyembah Anjeunna, sapertos anu dilakukeun ku malaikat dina Kitab Wahyu. Aya seeur macem ayat sareng pasal di Kitab Injil anu ngadebatkeun tentang katuhanan Yesus.

Alesan anu pang pentingna nu nyatakeun yén Yesus teh pasti Allah nyaeta upami Anjeunna sanés Allah, pupusna Anjeunna moal cekap kanggo mayar dosa sakumna dunya (1 Yohanes 2:2). Mahluk nu diciptakeun, nyaeta Yesus lamun Anjeunna sanés Allah, moal tiasa mayar hukuman nu diperlukeun kanggo mayar dosa ka Allah nu mahaagung. Allah wungkul anu tiasa mayar hukuman nu teu kaitung ageungna ieu. Allah wungkul anu tiasa nyandak dosa-dosa sakumna dunya (2 Korinta 5:21), pupus, teras dibangkitkeun, ngabuktoskeun kameunangan Anjeunna ti dosa jeung kapupusan.

EnglishBalik ka home page Basa Sunda

Yesus teh Allah? Ari Yesus pernah ngaku yén Anjeunna Allah?
© Copyright Got Questions Ministries