settings icon
share icon
Panarosan

Saha Yesus Kristus teh?

Jawaban


Bénten sareng panarosan diluhur “Allah teh aya?” ngan saeutik jelema nu naroskeun kaayaan Yesus Kristus. Atos umum ditarima yén Yesus bener-bener jelema jujur anu pernah aya di dunya di Israil 2000 tahun kapengker. Wangkonan dimimitian sawaktos perkawis identitas lengkep Yesus didiskusikeun. Ampir sakabéh agama ngajarkeun yén Yesus teh nabi atawa guru agung atawa jelema bageur. Pasualanna nyaeta Kitab Suci masihan terang ka urang yén Yesus teh leuwih ti ngan saukur nabi, guru agung, atawa jelema bageur. C.S. Lewis dina bukuna Mere Christianity nyerat siga kieu: “Abdi didieu nyobian kanggo nyegah saha baé dina ngucapkeun hal anu bener-bener bodo anu mineung dicarioskeun jelema perkawis Anjeunna [Yesus Kristus]: ‘Abdi siap kanggo narima Yesus janten guru moral nu agung, tatapi abdi teu narima pernyataan anjeunna nu nyatakeun anjeunna teh Allah.’ Eta teh salah sahiji hal anu teu kenging urang carioskeun. Saurang anu teu leuwih tina jelema biasa jeung nyarioskeun hal-hal nu siga dicarioskeun ku Yesus moal bisa disebut guru moral nu agung. Anjeunna bakal janten salah sahiji jelema gélo—satingkat sareng jelema anu disebut manehna tukang ngulub endog—atawa nu séjén nu anjeunna sebut Iblis ti naraka. Anjeun kedah nangtukeun pilihan. Pilih yén jelema eta, mangrupakeun, Putra Allah, atawa jelema gélo atawa anu séjén nu leuwih goréng. Anjeun tiasa nganggep manéhna jelema nu bodo, anjeun tiasa nyiduhan manéhna sareng maéhan manéhna siga setan; atawa anjeun tiasa sujud dina suku manéhna jeung nyebut manéhna Gusti sareng Allah. Tatapi tong neupikeun urang saréréa datang sareng omong kosong ieu nu nyebutkeun anjeunna ngan guru agung manusa. Anjeunna henteu ninggalkeun piliheun eta kanggo urang. Anjeunna teu gaduh maksud eta.”

Jadi, Yesus kudu dinyatakeun jadi saha? Naon anu dicarioskeun Kitab Suci perkawis saha Anjeunna teh? Mimiti, hayu urang tingal kecap Yesus dina Yohanes 10:30, “Ari Rama jeung Kami teh hiji keneh." Tina paningalian sakeudeung, ayat ieu katingalina sanés pernyataaan nu nyatakeun yén manéhna teh Allah. Tatapi, tingal kana tanggepan urang Yahudi kana pernyataan Anjeunna, '''Anjeun lain rek dibalédogan ku lantaran geus nyien kahadéan, ' jawab urang Yahudi, ‘tapi ku lantaran geus ngahina ka Allah, Anjeun teh jelema biasa, tapi nyaruakeun manéh jeung Allah!’” (Yohanes 10:33). Jelema Yahudi ngarti kana pernyataan Yesus eta mangrupakeun pernyataan nu nyatakeun yén Anjeunna teh Allah. Dina ayat saterasna, Yesus teu pernah ngoreksi cariosan urang Yahudi, " Abdi teu nyatakeun yén Abdi teh Allah." Eta nuduhkeun yén Yesus bener-bener nyebutkeun yén Anjeunna Allah sawaktos ngucapkeun, “Ari Rama jeung Kami teh hiji keneh” (Yohanes 10:30). Yohanes 8:58 mangrupakeun conto lainna: Yesus ngawaler, “Saenyana, méméh Ibrahim dijurukeun, Kami geus jumeneng!” Sakali deui, tanggepanana, jelema Yahudi marulung batu rek malédogan Anjeunna (Yohanes 8:59). Jesus ngawawaran identitas Anjeunna jadi ”Anu Jumeneng” mangrupakeun pamakéan langsung nami Allah tina Perjangjian Lawas (Budalan 3:14). Kunaon urang Yahudi hoyong malédogan Yesus lamun Anjeunna teu nyarioskeun naon anu maranéhna anggep panghinaan, nyaeta, nyatakeun diri janten Allah?

Yohanes 1:1 nyarios “Pangadika sarua jeung Allah.” Yohanes 1:14 nyarios “Pangadika teh terus mijalma jadi daging.” Ayat ieu jelas mintonkeun yén Yesus nyaeta Allah nu mijalma dina ujud daging. Tomas murid nu nyatakeun ka Yesus, “Gusti sim abdi, Allah sim Abdi” (Yohanes 20:28). Yesus henteu ngoréksi manéhna. Rasul Paulus ngagambarkeun Anjeunna sapertos, “...Allah urang anu agung jeung Jurusalamet urang, Yesus Kristus” (Titus 2:13). Rasul Petrus nyarioskeun nu sarua,, “...Allah jeung Jurusalamet urang Yesus Kristus” (2 Petrus 1:1). Gusti Ama ogé nyaksikeun identitas Yesus, “Ari ngeunaan Putra-Na, kieu dawuhan Allah, ‘Karajaan Hidep, ya Allah, pingadegeun salalanggengna. Hidep ngereh rejeung adil.’’’ Nubuatan Kristus dina Perjangjian Lawas ngawawarkeun katuhanan Anjeunna, “Keur pimangpa’ateun urang, geus medal hiji murangkalih! Hiji putra pameget, anu bakal mingpin urang. Anjeunna bakal disebut "Panarosan Ajaib", "Allah Perkosa", "Rama Langgeng", "Raja Kerta" (Yesaya 9:6).

Jadi, sapertos pamadegan C.S. Lewis, percanten Yesus ngan saukur guru alus sanés piliheun. Yesus jelas-jelas jeung teu bisa disangkal deui dinyatakeun janten Allah. Lamun Anjeunna sanés Allah, berarti Anjeunna pambohong, jeung kusabab eta sanés ogé nabi, guru alus, atawa jelema bageur. Dina usaha kanggo ngajelaskeun cariosan Yesus, “jelema anu pinter” panganyarna nyatakeun “ Yesus nu aya dina sajarah” teu nyebutkeun hal-hal nu dibikeun Kitab Suci pikeun Anjeunna. Saha urang teh pikeun babantahan sareng Firman Allah perkawis naon anu dicarioskeun atawa nu teu dicarioskeun ku Yesus? Kumaha carana “jelema nu pinter” anu dua rébu taun jauhna ti Yesus gaduh pangartosan nu leuwih alus ka naon anu dicarioskeun atawa nu teu dicarioskeun ku Yesus tibatan jelema anu hirup, ngalayanan, jeung diajar sareng Anjeunna nyalira (Yohanes 14:26)?

Kunaon panarosan perkawis identitas Yesus nu sabenerna teh penting pisan? Kunaon penting pisan perkawis bener atawa henteuna yén Yesus teh Allah? Alesan anu pang pentingna yén Yesus teh kudu pasti Allah nyaeta upami Anjeunna sanés Allah, pupusna Anjeunna moal cekap kanggo mayar hukuman tina dosa sakumna dunya (1 Yohanes 2:2). Allah hiji-hijina nu tiasa mayar hukuman anu teu aya watesna ieu (Rum 5:8; 2 Korinta 5:21). Yesus kudu bener-bener Allah jadi Anjeunna tiasa mayar hutang urang. Yesus kudu bener-bener manusa ogé jadi Anjeunna tiasa maot. Kasalametan ngan kasadia liwat iman ka Yesus Kristus. Katuhanan Yesus nu nyababkeun Anjeunna hiji-hijina jalan kasalametan. Katuhanan Yesus’ nu nyababkeun Anjeunna nyatakeun,"Kami jalanna, Kami kayaktian, Kami sumberna hirup. Ku sabab eta, lamun henteu ku jalan Kami, moal aya anu bisa datang ka Rama” (Yohanes 14:6).

EnglishBalik ka home page Basa Sunda

Saha Yesus Kristus teh?
© Copyright Got Questions Ministries