settings icon
share icon
Panarosan

Naon nu dimaksad Kristen teh?

Jawaban


Kamus nerangkeun nu disebut Kristen nyaeta sesuatu nu sarua ka ”jelema nu ngembarkeun percanten ka Yesus nu disebat Kristus atawa agama nu didasarkeun tina ajaran Yesus.” Ieu mangrupakeun hiji awitan nu alus, sami sapertos katerangan dina kamus, ieu aya penjelasan nu bener ngungkapkeun kayaktian sacara Kitab Suci naon artina jadi jelema Kristen. Kecap "Kristen" digunakeun tilu kali dina Perjanjian Anyar (Rasul-rasul 11:26; 26:28; 1 Petrus 4:16). Jelema nu ngiring Yesus Kristus mimitina disarebut “ Umat Kristen” di Antioki (Rasul-rasul 11:26) kusabab paripolah, kagiatan, sareng cara ngomong maranéhna sapertos Kristus. Kecap “Kristen" harti sabenerna nyaeta, “milik kelompok Kristus” atawa “pangiring Kristus”.

Lebar pisan saatos lila, kecap “Kristen” tos kaleungitan hartian anu jelasna jeung sering digunakeun ku saurang anu relijius atawa saurang nu gaduh nilai nu luhur tatapi anu atawa henteu jadi pangiring Yesus Kristus anu bener. Seeur jelema nu teu percanten sareng yakin ka Yesus Kristus nganggap maranéhna sorangan Kristen ngan saukur kusabab maranéhna indit ka garéja atawa maranéhna hirup dina bangsa “Kristen”. Tatapi indit ka garéja, ngalayanan jelema nu kirang untung tina anjeun, atawa jadi jelema bageur moal tiasa nyieun anjeun jadi jelema Kristen. Indit ka garéja moal nyien anjeun jadi jelema Kristen sami sapertos indit ka garasi moal nyieun anjeun jadi ahli mobil. Jadi jamaah dina garéja, ngahadiran kebaktian sacara rutin, sareng méré persembahan kanggo padamelan garéja moal nyieun anjeun jadi jelema Kristen.

Kitab Suci ngajarkeun yén padamelan nu alus anu urang lakukeun moal nyieun urang tiasa ditarima ku Allah. Titus 3:5 nyarios, “Urang teh dijait disalametkeun. tapi disalametkeun gé lain ku sabab urang geus migawé anu hadé, tapi ngan ku perbawa sih piwelas-Na, Anu dilaksanakeunana ku Roh Suci. Rereged diri urang teh ku Roh Suci dikumbah beresih, nepi ka hirup urang jadi anyar.” Jadi, jelema Kristen teh nyaeta saurang anu parantos dilahirkeun deui ku Allah (Yohanes 3:3; Yohanes 3:7; 1 Petrus 1:23) sareng parantos gaduh iman sareng percanten dina Yesus Kristus. Epesus 2:8 masihan terang ka urang sarerea sapertos kieu "...karana Asih kurnia anjeun disalametkeun, lantaran percaya ka Yesus—lain beunang ihtiar sorangan , tapi ku paméré Allah.”

Jelema Kristen nu bener nyaeta jelema anu tos gaduh iman sareng percaya kana pribadi sareng padamelan tina Yesus Kristus, kaasup kapupusan Anjeunna dina kai salib kanggo mayar dosa-dosa sareng kabangkitan Anjeunna dina poé katilu. Yohanes 1:12 masihan terang kaurang, “Tapi loba ogé anu narima jeung palercaya ka Anjeunna teh; jelema-jelema anu kitu ku Anjeunna dipaparin hak jadi putra-putra Allah.” Tanda tina jelema Kristen sajati nyaeta mikaasih ka sasama sareng taat ka Parentah Allah. (1 Yohanes 2:4, 10). Jelema Kristen sajati nyaeta bener-bener anak Allah, bagéan tina kulawarga sajati Allah, sareng saurang anu parantos dipasihan kahirupan anyar dina Yesus Kristus.

Anjeun parantos nyieun kaputusan ka Kristus kusabab bacaan anu parantos anjeun baca di dieu? Lamun atos, tulung klik dina tombol "Abdi parantos narima Kristus poé ayeuna" dihandap ieu.

EnglishBalik ka home page Basa Sunda

Naon nu dimaksad Kristen teh?
© Copyright Got Questions Ministries