settings icon
share icon
Ibujo:

Namalaga kutula buzunya wane mle Yesu… ni ki?

Ishosho:


Hongela no! Wamalaga kugaluka ko ng'wa Mulungu! Hamo okwibujaga, "Ni ki? Nakwandya kinehe lugendo lwane na Mulungu?" Nzila itano ijo jileho haselele jikokwina malange kufuma mu Bibilia. Ulu ulena ibujo mu lugendo lwako, udulile kwingela mu ntandao www.gotquestion.org.

1. Managa kupijiwa.

1 Yohana 5:13 ikohayaga, "U mihayo yeniyi naling'wandikila a bing'we abo mulizunije i lina lya Ng'wana wa ng'wa Mulungu,mumane giki muli na bupanga butashilaga". Mulungu ahayile omane bupeji wakwe. Mulungu ahayile tumane giki twamala kupejiwa mu ng'hana. Mu makanza magehu ga kupejiwa:

(a) Nguno pye a banhu bali na shibi. Twamala kweta mihayo minge eyo ete yawiza habutongi wang'wa Mulungu (Balumi 3:23).

(b) Ku nguno ya shibi shise twale tohayile kucha na kubiza kule na Mulungu (Balumi 6:23).

(c) U Yesu akacha ha nsalaba hange otolepela i deni ku nguno ya shibi shise (Balumi 5:8; 2 Bakolinto 5:21). U Yesu akatuchela ha nsalaba. Kujuka kwakwe kwale kulolecha kucha kwakwe kwale kutoshije kwenja shibi shise.

(d) Mulungu akabalekejaga na kupijiwa ku banhu pyi abo bakanzunyaga Yesu- kuzunya kucha kwake giki nsango wa kutwenja mu shibi (Yohana 3:16; Balumi 5:1; Balumi 8:1).

Mhayo gwa kupejiwa! Ulu utula buzunya wako kule Yesu gete mpeja wako, wabizaga nzunya! Shibi shise pyi shalekejiwa na Mulungu, Mulungu akahaya atokuleka (Balumi 8:38-39; Matayo 28:20). Izokagwa bupejiwa wako bukafumaga mu Yesu (Yohana 10:28-29). Ulu unzunya Yesu Kilisito gete nkomoji na mpeja wako umane giki ukwikala nang'hwe mu bupanga butashilaga ng'wigulu!

2. Chobaga ikanisa elo likalangangaga Bibilia.

Lekaga kubiza na maganiko ga ikanisa gete ijengo. Ikanisa ikabizaga banhu. Shikabizaga kinhu sha solobo abazunya kwibilinga mu Yesu Kilisisto kila umo na onge. Eyo he nguno ya kwandya i kanisa. Ulu utula buzunya wako mu Yesu kilisisto tulekutimbya ng'holo kuchoba i kanisa ilo lizunyije Bibilia gete mhayo gong'wa Mulungu aho okigashaga yombaga na Ndemi. Ng'welage amani giki ole nzunya mpya mu Yesu Kilisisto.

Nguno ya kabili i kanisa ile mu kulanga bibilia. Odolile kwandya kwilanga kutula shilagilwa sha ng'wa Mulungu mu maisha gako. Kwemana Bibilia gule mhayo wa kwigasha mu butindi mu buzunya. 2 Timoteo 3:16-17 ikoyombaga, "Pye i shandikwa shihaahililwe myuyi ya ng'wa Mulungu, hangi shibeelelile u mu nimo gwa kulanga, kuhama, kuhugula na kutongeela mu butungilija".

Nguno ya kadato i kanisa ele kulamya. Kulamya kukabizaga kunumbeleja Mulungu mu mihayo minge eyo watwetela. Tokoduma kinehe kunumbeleja wei? Mulungu ale ng'wela, wawiza, wa butogwa, wa shigongo. Kukundulwa 4:11 shikayombaga, "U bebe Mulungu na Seeba wise wigeleelilwe kwanukula ikujo na kukumilijiwa, na budula. Nguno hu bebe uyo ukashibeeja pyi i shikolo, niyo shibeejiwe na shiliho kulwa nguno ya butogwa wako!"

3. Tulaga makanza kila lushiku kunola Mulungu.

Kile kinhu sha solobo kumamila makanza kila lushiku kumona Mulungu. Banhu bange bakitanaga makanza genaya gete "Makanza mahumozu". Bange bakitanaga "Bulombi" nguno yale makanza ga kwikala na Mulungu. Bange bakatulaga makanza ga dilo, bange bakatulaga makanza ga mhende. Etena solobo yoseyose olo litana, mkanza ga kinehe. Esho shilena solobo no kwigasha na Mulungu. Matukio ga kinehe ago gakatwinaga makanza na Mulungu?

(a) Kulomba. Kulomba ni kuyomba na Mulungu. Kuyomba na Mulungu mu mihayo yako na makoye gako. Kunomba Mulungu akwine masala na butongeji wawiza. Nombage Mulungu amanhye na bugehelwa wako. Ng'welage Mulungu omo ontogilwe na omo olenumba mihayo minge eyo wakwetela bebe. Eye he nzila ya kulomba.

(b) Kusoma Bibilia. Kungeja kulangwa Bibilia mu makanisa, nulu mu shule ya nyuma, Kwilanga Bibilia- Uhayile kwilanga Bibilia bebe ng'wenekile. I Bibilia ilena kila kinhu sha kokwambeleja kumana kikalele kako kawiza na Mulungu. Ikabizaga na katongele kawiza ka Mulungu mu kulamula chiza, kumana katogelwe ka ng'wa Mulungu mu maisha gako, kubatumamila banhu bange mu kinehe, namna ya kakolele kise ka mu Moyo. I Bibilia gule mhayo go ng'wa Mulungu kule bise. Bibilia ele shilagilo sha ng'wa Mulungu, kwigasha maisha ago gakontogishaga Mulungu na ago gawiza kule bise.

4. Kongeja wisange na banhu abo bakokwambeleja ki Moyo.

1 Bakolinto 15:33 eleyomba, "Bing'we, yaya u kulemva lemva; a kashimizile kabubi kakakenagulaga nhungwa". I Bibilia yokolile shilagilo esho banhu babubi baketaga. Kusola makanza shihamo na banhu abo balena shibi bakweneleja kugeng'wa mu shetwa shenisho. I Nhungwa ja banhu abo tuligasha nabo "Shikutubilinga" He chene kile kinhu sha solobo kwibilinga na banhu abo bamanile Seeba.

Gemaga kuchona nwani umo nulu babili, hamo kwenga mukanisa lyako, abo badolile kokwambeleja na kukutimblya ng'holo (Bahebulania 3:13; 10:24). Bawelage banwani bako bakwambeleje mu makanza gako mahumozu na Mulungu. Balewelaga ulu udolile kubetela geko nabo. Hate kuyomba giki ulu unzunya Yesu ubaleke banwani bako pyi ba kale abo batamanile Yesu. Bebe endeleaga kubiza nsumba wabo hange batogagwe. Betage bamane giki u Yesu wagalucha maisha gako aliyo ulemegije kweta mihayo eyo wale uleta kabla ya kuzunya Yesu. Ng'welage Yesu akwine makanza ga kubawela bange mhayo go ng'wa Mulungu shihamo na basumba bako.

5. Kubatishiwa

Banhu binge batelelagwa mhayo gwa kubatishiwa. Mhayo gwa kubatishiwa maana yaho "kutulwa mu minze". Kubatishiwa kule nzila ya kuyomba buzunya wako mpya mu Kilisisto hange kunondela wei. I shitwa sha kwingejiwa mu minze shile sawa na kujikwa. Hange kufuma mu minze gukahayaga kujuka ko ng'wa Kilisisto. Kubatishiwa kule sawa na kwiikola na Yesu Kilisito mu kucha, kujekwa, na kujuka (Balumi 6:3-4).

Kubatishiwa kutodola kukupeja bebe. Kubatishiwa kutenjaga shibi shako. Aliyo Kubatishiwa kukabizaga kuzunya, kubawela banhu pyi giki ule nzunya mu Yesu Kilisito mu bupeja wise. Ulu uhayile kubatishiwa bebe ng'welage u Ndimi.

EnglishShokaga mu kaya ya Kisukuma

Olena ibujo?
© Copyright Got Questions Ministries