Na Bakreste ba lokela ho hlompha molao oa Testamente ea Khale?


Pōtso: "Na Bakreste ba lokela ho hlompha molao oa Testamente ea Khale?"

Karabo:
Se ka re thusang ho utloisisa taba ena ke ho tseba hore molao oa Testamente ea Khale o ne o fuoe Iseraele, e seng Bakreste. E meng ea melao e ne e etsa hore bana ba Iseraele ba tsebe ho hlompha le ho thabisa Molimo (mohlala Melao e leshome), e meng ea eona e ne e ba bontša mokhoa oa ho khumamela Molimo (ka mokhoa oa ho itela), e meng ea eona e ne e etsa feela hore bana ba Iseraele ba fapane le lichaba tse ling lefatšeng (melao ea lijo le moaparo). Ha ho na molao oa Testamente ea Khale o sebetsang ho rōna kajeno. Ha Jesu a ne a eshoa sefapanong, O ile a felisa molao oa Testamente ea Khale (Ba-Roma 10:4; Ba-Galata 3:23-25; Ba-Efese 2:15).

Sebakeng sa molao oa Testamente ea Khale, re tlasa molao oa Kreste (Ba-Galata 6:2) e leng ho “rata Morena, Molimo oa hao, ka pelo ea hao eohle, le ka moea oa hao oohle. Molao oo ke o moholo oa pele. ‘Me oa bobeli, o tšoanang le oona, ke o reng: Rata oa heno joalo ka ha u ithata. Melao e ‘meli eo ke motheo oa molao ‘ohle le oa baporofeta” (Mattheu 22:37-40). Ha re etsa lintho tsena tse peli, re tla be re phetha sohle seo Kreste a batlang hore re se etse, “Hobane ho rata Molimo, ke ha re boloka litaelo tsa oona, ‘me litaelo tsa oona ha li boima” (I Johanne 5:3). Hantle, Melao e Leshome ha e sebetse holim’a Bakreste. Le ha ho le joalo, e robong ea Melao e Leshome e phetiloe ka Testamenteng e Ncha (kaofela ntle le molao oa ho hlokomela letsatsi la sabatha). Ntle le khanyetso, ha e le hore re rata Molimo, re ke ke be ra khumamela melimo e meng kapa litšoantšo ntle le eena. Haeba re rata ba habo rōna, ha re na ho etsa bohlola khahlanong le bona, kapa ho lakatsa seo e leng sa bona. Kahoo, ha re tlasa tlhoko e feng kapa e feng ea Testamente ea Khale. Re tšoanetse ho rata Molimo le ba habo rōna. Haeba re etsa lintho tseo tse peli ka tumelo, tsohle e ka se be bothata.

English
Khutlela leqepheng la lehae la Sesotho

Na Bakreste ba lokela ho hlompha molao oa Testamente ea Khale?