ପବିତ୍ରଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ


ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କିଏ?

ପବିତ୍ରଆତ୍ମାଙ୍କ ବାପ୍ତିସ୍ମ କ’ଣ?

ଆମେ କେତେବେଳେ / କେବେ ପବିତ୍ରଆତ୍ମା ପାଉ?

ମୁଁ କିପରି ପବିତ୍ରଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବି?

ପବିତ୍ରଆତ୍ମାଙ୍କ ନିନ୍ଦା କରିବା କଅଣ ?

ମୋର ଆତ୍ମିକ ଦାନ କଣ ମୁଁ କିପରି ଜାଣିପାରିବି?

ଆତ୍ମାଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜନକ ବରଦାନ ସବୁ ଆଜି ରହିଛିକି?

ପରଭାଷାରେ କଥା କହିବାର ଦାନ କ’ଣ?


ଓଡ଼ିଆ ପେଜ୍ କୁ ଫେରି ଯାଅନ୍ତୁ
ପବିତ୍ରଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ