अन्तिम समयको बारेमा प्रश्नहरु


अन्तिम समयका अगमवाणी अनुसार के हुन गइरहेको छ?

अन्तिम समयहरु चिन्हहरु के हुन्?

मण्डलीको र्याप्चर भनेको के हो?

संकष्टकाल भनेको के हो? संकष्टकाल चाहिँ सात वर्षसम्म हुनेछ भनेर हामीले कसरी जान्दछौं?

संकष्टकालको सम्बन्धमा र्याप्चरचाहिँ कहिले हुन गइरहेको छ?

येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन भनेको के हो?

एक हजार वर्षको राज्य के हो, र यसलाई यथार्थरुपमा बुझिनु पर्दछ?


नेपाली सुरुवात (होमपेज) पानामा फर्कनुहोश

अन्तिम समयको बारेमा प्रश्नहरु